Pogoji napredovanja za dodiplomske programe

Pogoji napredovanja za dodiplomske študijske programe

Pogoji napredovanja v višji letnik za študijsko leto 2019/2020

Redni študij:

 • vpis v 2. letnik: 52 KT ,
 • vpis v 3. letnik: 112 KT, od tega 60 KT iz obveznosti 1. letnika.

Izredni študij:

 • vpis v 2. letnik: 44 KT
 • vpis v 3. letnik: 104 KT, od tega 60 KT iz obveznosti 1. letnika.

Ta sklep ne predvideva vpisa v višji letnik z več neopravljenimi obveznostmi.

Ponovni vpis pri rednem in izrednem študiju

Skladno s 125. členom Statuta Univerze v Ljubljani lahko študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

Ponovni vpis v 1. letnik

Študent, ki ni opravil obveznosti za vpis v 2. letnik, lahko enkrat ponavlja letnik, če:

 • je opravil obveznosti 1. letnika v obsegu 30 KT,
 • je bil vpisan v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019.

Ponovni vpis v 2. letnik

Študent, ki ni opravil obveznosti za vpis v 3. letnik, lahko enkrat ponavlja letnik, če:

 • je opravil obveznosti 1. letnika v obsegu 52 KT,
 • je opravil obveznosti 2. letnika v obsegu 30 KT,
 • je bil vpisan v 2. letnik v študijskem letu 2018/2019.

Vpis v dodatno leto

Dodatno leto lahko vpišejo študenti, ki so bili v študijskem letu 2018/19 vpisani v 3. letnik in v času študija od vključno študijskega leta 2012/2013 niso ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa.
Na podlagi 70. člena Zakona o visokem šolstvu status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Študenti, ki bodo od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer, nimajo pravice do vpisa v dodatno leto. Status študenta jim preneha ob zaključku zadnjega semestra.

Študentu se iz upravičenih razlogov lahko podaljša status študenta, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Rok za oddajo prošenj je 25. 9. 2019.

Hitrejše napredovanje

Študentu, ki pri študiju izkazuje izjemne študijske rezultate, se lahko na podlagi njegove prošnje omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep sprejme dekan na podlagi obrazloženega mnenja Komisije za študijske zadeve. Pogoj za hitrejše napredovanje so opravljene vse obveznosti s povprečno oceno nad 8, 5.

Rok za oddajo prošenj je 25. 9. 2019.

Menjava načina študija

Študent lahko menja način študija samo ob napredovanju v višji letnik. Prepis iz izrednega na redni študij se lahko dovoli, če ima študent opravljene vse obveznosti vpisanega letnika in če so v letniku, v katerega se želi vpisati, še prosta mesta. Prepis iz rednega na izredni študij se dovoli, če študent izpolnjuje pogoje napredovanja v višji letnik, ki veljajo za izredne študente. Število mest višjega letnika je omejeno s številom razpisanih mest za vpis v 1. letnik. Študent lahko med študijem na programu samo enkrat menja način študija.

O menjavi načina študija odloča Komisija za dodiplomski študij na pisno prošnjo študenta.

Rok za oddajo prošenj je 25. 9. 2019.

Nadaljevanje študija po prekinitvi

Na podlagi 128. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/2005, 118/2005, 72/2006, 76/2006, 59/2007, 82/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009, 38/2009, 48/2009, 55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 89/2011, 26/2012, 38/2012, 50/2012, 56/2012, 106/2012, 35/2013, 83/2013, 22/2014, 35/2014, 57/2014, 16/2015, 82/2015, 92/2015, 4/2016, 4/2017, 56/2017, 14/2018, 39/2018) lahko študent, ki je izgubil status študenta, ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen, če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora študent vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na Komisijo za dodiplomski študij. Komisija za dodiplomski študij na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oz. dokončanja študija. V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje.

Rok za oddajo prošenj je med celotnim študijskim letom.

Kriteriji nadaljevanja študija po prekinitvi za študente, ki so bili vpisani na bolonjske študijske programe prve stopnje

Napredovanje v 2. letnik (velja za študente, vpisane v 1. letnik prvostopenjskega bolonjskega študijskega programa v študijskem letu 2007/08 ali prej)

Ker se je spremenil študijski program, lahko študent napreduje v 2. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika (60 KT) ali mu manjka največ ena obveznost 1. letnika. V tem primeru opravlja manjkajočo obveznost po pravilu sorodnosti predmetov. O prehodu odloča Komisija za dodiplomski študij na pisno prošnjo študenta.

Rok za oddajo prošenj je med celotnim študijskim letom.

Napredovanje v 3. letnik (velja za študente, vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2007/08 ali prej)

Študenti, ki so bili v študijskem letu 2008/09 ali prej vpisani v 2. letnik (velja za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik 2007/08 ali prej) in niso redno napredovali, lahko napredujejo v 3. letnik novega (evalviranega) programa, če imajo opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika vpisanega programa ali jim manjka največ ena obveznost 2. letnika vpisanega programa. V tem primeru lahko opravljajo manjkajočo obveznost po pravilu sorodnosti predmetov. O prehodu odloča Komisija za dodiplomski študij na pisno prošnjo študenta.

Rok za oddajo prošenj je med celotnim študijskim letom.

Prehodi med programi in vpis po merilih za prehode

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi so prehodi možni iz študijskih programov prve stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov (predbolonjski študijski programi), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja.