Raziskovalni inštitut Fakultete za upravo
 

Raziskovalni inštitut Fakultete za upravo

 

Inštitut opravlja raziskovalno, razvojno in strokovno delo na področju uprave kot interdisciplinarne stroke in znanosti. Pri tem pridobiva in izvaja raziskave, oblikuje strokovne podlage za pripravo splošnih aktov in odločitev državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter drugih oseb javnega prava ter daje strokovna mnenja o uporabi in razlagi pravnih aktov Republike Slovenije in Evropske unije.

Inštitut je  tudi osrednji vir znanja na področju informatizacije uprave in e-uprave v Sloveniji. Raziskujemo in iščemo nove poti za kreativno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v upravi in razvijamo rešitve za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.


V okviru inštituta se posvečamo proučevanju delovanja javnega sektorja in javno storitvenih panog z uporabo orodij ekonomske znanosti in ekonomske politike, poslovno-organizacijsko-managerske znanosti in upravnih ved, z namenom izboljšanja uspešnosti njegovega delovanja. Dejavnost inštituta je posvečena predvsem znanstveno-raziskovalnemu, strokovnemu in svetovalnemu delu ter izobraževanju na področju javnega sektorja in javno storitvenih panog v Sloveniji in v tujini.

Temeljne vsebine inštituta v povezavi z ekonomiko in managementa javnega sektorja so osredotočene na:

•    raziskovanje in pridobivanje raziskovalnih projektov na področju ekonomskih študij in študij s področja poslovno-menedžerskih znanosti za javni sektor doma in v tujini;

•    sodelovanje z drugimi znanstveno-raziskovalnimi organizacijami pri skupnih raziskovalnih in drugih projektih na področju javnega sektorja;

•    strokovne povezave s sorodnimi ustanovami in centri v Republiki Sloveniji in v tujini na področju javnega sektorja;

•    povezovanje in sodelovanje v skupnih organizacijskih mrežah, ki jih oblikujejo ustanove za proučevanje delovanja javnega sektorja v tujini;

•    svetovanje ustanovam javnega sektorja in javno storitvenim podjetjem;

•    svetovanje državnim organom in organom lokalnih skupnosti o organiziranosti in delovanju javnega sektorja;

•    svetovanje neodvisnim strokovnim agencijam za učinkovito delovanje javno storitvenih podjetij in javnih ustanov.