562 Metode raziskovanja v upravi

562 Metode raziskovanja v upravi

 • Vrsta programa:  Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Srečko Devjak
 • Ostali sodelavci: dr. Dragan Vukmirović, dr. Jože Benčina

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti s področjem vrednotenja pojavov v upravi.  Študentje spoznajo pomembnejše sodobne metode znanstvenega raziskovanja v javni upravi. Vsebina predmeta je sestavljena tako, da študente seznani s pristopi analiziranja obstoječega načina delovanja kot vrednotenje ustreznosti načrtovanega delovanja ali razvoja pojavov. Vključene bodo vsebine, ki  so uporabne tako v procesu analiziranja množičnega izvajanja storitev kot pri vrednotenju projektov.

Predmetno specifične kompetence:

 • študent pozna osnovne metode kvalitativnih in kvantitativnih raziskav,
 • pripravi program manjše empirične raziskave in opredeli namen ter faze izvedbe,
 • določi in uporablja raziskovalne metode, definira raziskovalna vprašanja, določa potek raziskave, jo izvedbe in interpretira dobljene rezultate,
 • je sposoben izvesti presojo ustreznosti poteka raziskave in uporabljenih metod v zvezi z relevantnostjo rezultatov,
 • oblikuje in objava raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave, in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah
 • osvoji osnove raziskovalnega dela, potrebne za pridobivanje in izvajanje raziskav v javnem sektorju,
 • osvoji osnove vodenja raziskovalnega projekta in tima, koordinacije med projekti in med timi,
 • uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ter ovrednoti timski proces dela.

2. Opis vsebine

 • Uvod: osnovni koncepti znanstveno - raziskovalnega dela, opredelitev področja, vrste raziskav, definicija
 • Metodologija raziskovanja, faze, projektni pristop
 • Identifikacija izvorov podatkov
 • Izbor metod za zbiranje podatkov
 • Vzorčenje
 • Anketa: pojem, vprašalnik, obdelava
 • Statistične in druge metode obdelave podatkov pri raziskavah v upravi
 • Predstavitev rezultatov

3. Literatura

Obvezna literatura in viri:

 • Coombs, H., M.: Public Sector Financial Management, Chapman&Hall, London, 1994.
 • Devjak, S.: Matematične metode v managementu, Statistika. Koper: Visoka šola za management, 1997.  
 • Lucey, T.: Quantitative Techniques, Letts Educational, Aldine Place, London, 1997
 • Sagadin, J. Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. I. del. Ljubljana, 1977.
 • Welch,S., Comer, J.:Quantitative methods for public administration, Harcourt College Publishers, Orlando, 2001

Dodatna literatura in viri

 • Böhret, C.: Wordelmann, P.: Lernmodell Virtuelle Zukunft- Experimentelle Politik im Planspiel TAU, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung, Speyer 1997.
 • Devjak, S.: Kvantitativne metode za analize v upravi. 1. ponatis. Ljubljana: Visoka upravna šola, 2002. 239 str., ilustr., preglednice.  
 • Dimovski, V., Penger, S., Škerlavaj, M.: Metode raziskovalnega dela, I.del., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002.
 • Cook, S.: Practical Benchmarking. Kogan Page, London,1995.
 • Young, T.L.: Successful Project Management, Kogan Page, London, 2000.
 • Pfajfar, L.: Ekonometrija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana,1994.
 • Toš,N., Hafner-Fink,M.: Metode družboslovnega raziskovanja, FDV Ljubljana, 1998.
 • Winston, W. L.: Operations Research, Aplications and Algorithms, Duxbury Press, Belmont, California, 1994.

4. Predvideni študijski dosežki

 • Znanje in razumevanje
 • Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.
 • Uporaba
 • Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.
 • Refleksija
 • Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.
 • Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
 • Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja:

 • osnovne značilnosti in strukture kvantitativnih in kvalitativnih raziskavah, splošne metode raziskovalnega dela, ankete
 • statistične metode pri raziskavah: vzorčenje (ocenjevanje parametrov in preizkušanje hipotez), korelacijske analize, napovedovanje razvoja pojavov,
 • empirične raziskave: hipoteza, načrt, ocenjevalna lestvica, izvedba, analiza in interpretacija in predlogi
 • projektni pristop pri  razvojno raziskovalnih projektih: cilji, model, organizacija, controlling
 • model cost benefit analize in optimiranje rezultatov  projekta ali programa projektov

Seminar:

 • oblikovanje raziskovalnih vprašanj,
 • oblikovanje načrtov raziskave,
 • organiziranje in vodenje projektnega dela (projekt, cilji, tim,..)
 • Raziskave: primeri izdelave različnih raziskav, delo v skupinah ter predstavitve primerov raziskav in diskusija. Evalviranje projektnega pristopa.

6. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Študentje izdelajo in predstavijo empirično raziskavo v katero vključijo uporabo primernih kvantitativnih metod.
Preverjanje znanja je ustno.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

7. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.