Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja

Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja

*učni načrti predmetov na programu so v postopku ažuriranja

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 82. seji, ki je bila 18. 9. 2014, podaljšal akreditacijo skupnemu magistrskemu študijskemu programu druge stopnje Management v upravi za obdobje sedmih let, t.j. do 30. 9. 2021. 

Osnovni podatki o programu:

KLASIUS-SRV: magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) (17003)

ISCED: poslovne in upravne vede (34)

KLASIUS-P: Poslovne in upravne vede (3400)

Frascati: Družboslovne vede (5)

Raven SOK: 8

Raven EOK: 7

Raven EOVK: druga stopnja

 • Cilji programa

Temeljni cilji programa so:
- magistrantu omogočiti kakovostno znanje in razumevanje vsebin upravno-pravnega, organizacijskega, ekonomskega, informacijskega in menedžerskega področja ter področja človeških virov v upravi, takojšno zaposljivost ter ustrezno izhodišče za nadaljevanje študija na 3. stopnji,
- razviti celovito razumevanje pomena in problematike menedžmenta v upravi,
- usposobiti magistranta za samostojno prepoznavanje stanja na področju menedžmenta  v upravi, tujih praks in možnih smernic razvoja kot izhodišče za dolgoročno zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti na področju,
- usposobiti za samostojno raziskovalno in razvojno delo in uporabo inštrumentarija za kritično analizo in reševanje najzahtevnejših problemov ter sintezo znanj s področja menedžmenta v upravi,
- usposobiti za delovanje ter prenos ugotovitev in izkušenj v medkulturnem okolju.

 • Namen programa

Študijski program Management v upravi nudi znanja iz upravno-pravnega, organizacijskega, ekonomskega, informacijskega in menedžerskega področja ter področja človeških virov v upravi.  Program nadgrajuje in poglabljala znanja in sposobnosti pridobljene na prvi stopnji študija.
Študijski program je na Fakulteti za upravo zasnovan kot druga stopnja upravnega študija oziroma kot nadgradnja triletnih študijskih programov Uprava na prvi stopnji in na osnovnem štiriletnem rednem študiju Fakultete za organizacijske vede kot nadgradnja študija managementa, informacijskih sistemov in tehnologij, upravljanja s kakovostjo in operativnega managementa.
Program nudi temeljna znanja povezana z menedžmentom in obvladovanjem organizacije, poslovanjem javne uprave ter institucij Evropske unije. Nadgrajuje znanja s področja uvajanja tržnih kriterijev delovanja javnega sektorja glede na politike in prakse, analizira vprašanja proračunskega financiranja in oblike privatizacije ter jih primerja z različnimi rešitvami financiranja v drugih tržnih ekonomijah. Program nudi znanja s področja dobrega upravljanja (good governance) in spretnosti strateškega menedžmenta. Storitveno naravnanost uprave in usmerjenost k strankam bodo študentje obvladovali s podporo znanja in spretnosti s področja odnosov z javnostmi. Program obravnava nove metode menedžmenta, med njimi tudi tiste, ki so povezane z e-upravo, in raziskovalni inštrumentarij, ki študentom omogoči samostojno kritično preučevanje pojavov povezanih z menedžmentom v javni upravi.
Študente programa usposobi za samostojno analizo in sintezo stanja pri iskanju rešitev zahtevnejših strokovnih problemov s pomočjo ustreznih pristopov in metod. Temu je v programu namenjen poseben metodološki predmet in ustrezna aplikativna naravnanost ostalih predmetov. Nadgradnja znanja omogoča poglobljeno samostojno in avtonomno reševanje tudi znanstvenih problemov.
Študijski program Management v upravi vsebuje obvezo, da študent oziroma študentka uspešno opravi obveznosti v obsegu najmanj 30 KT v tujini na partnerski univerzi (Univerza v Beogradu, Fakulteta za organizacijske vede).
Pridobljena znanja in spretnosti tvorijo nabor kompetenc, ki magistrantom študijskega programa nudijo obvladovanje problematike organizacije in poslovanja v upravi. Mobilnost študentov in učiteljev partnerskih fakultet vnaša večkulturno dimenzijo, dviga mednarodno vrednost rezultatov pedagoškega in razvojno-raziskovalnega dela in povečuje kompetentnost za delovanje v različnih mednarodnih kulturnih sredinah.
Pridobljene splošne in predmetno specifične kompetence magistrantom omogočajo vodenje najzahtevnejših projektov in opravljanje najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih del v javnem sektorju v 1. kariernem razredu na ravni svetovalcev, sekretarjev, generalnih sekretarjev, vodij in direktorjev služb, direktorjev in menedžerjev v javnih ustanovah in gospodarskih družbah, ki poslujejo z javnim sektorjem. Program je zasnovan kot podlaga za nadaljnji študij uprave, organizacije in poslovanja na 3. stopnji.

 • Trajanje študija

Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja traja 2 leti (štiri semestre).

 • Strokovni naslov

Magister managementa v upravi (mag. manag.)
Magistrica managementa v upravi (mag. manag.)

 • Način izvajanja

Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja se izvaja kot redni in izredni študij.
Predavanja potekajo na sedežu Fakultete za upravo ter na sedežu Fakultete za organizacijske vede v Beogradu.
Študijski proces pri rednem študiju poteka v obliki predavanj in seminarjev. Namen predavanj je seznaniti študente s teoretičnimi osnovami predmetov in ga prikazati z uporabo v praksi. Izvedba izrednega študija je prilagojena potrebam in omejenim časovnim možnostim izrednih študentov. 

V 1. letniku študent opravi 8 obveznih predmetov (60 KT). V 2. letniku  izmed predmetov izbrane smeri študent izbere 3 predmete (3 x 7 KT = 21 KT), preostale KT si si študent pridobi z izbiro predmetov iz primerljivih akreditiranih študijskih programov ali z izbiro poljubnih strokovno izbirnih predmetov tega študijskega programa (najmanj 14 KT).

Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja vsebuje obvezo, da mora študent pridobiti 30 kreditnih točk (KT) v tujini na partnerski univerzi, in sicer na Univerzi v Beogradu, Fakulteti za organizacijske vede. Poučevanje poteka v slovenščini, srbščini in angleščini. Jezik poučevanja je prilagojen potrebam študentov. Morebitne dodatne stroške (potne stroške, stroške za pridobitev vizuma, stroške ekskurzij, stroške zdravstvenega zavarovanja, stroške prebivanja in oskrbe) krije študent sam. Za finančno podporo in štipendije je mogoče zaprositi preko različnih programov mobilnosti.

 • Splošne kompetence diplomanta

Študenti si bodo s študijem pridobili naslednje splošne kompetence:
- sposobnost razvijanja teoretičnih, metodičnih in uporabnih spoznanj,
- sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin,
- sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj,
- zmožnost samostojnega raziskovalnega dela,
- avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov,
- sposobnost analize, sinteze in evalvacije,
- sposobnost samorefleksije in etičnega ravnanja v medkulturnem okolju,
- sposobnost vodenja interdisciplinarnega tima,
- vodstvene in organizacijske zmožnosti,
- sposobnost menedžeriranja,
- sposobnost avtonomnega delovanja in sprejemanja odločitev,
- sposobnost mreženja in vplivanja,
- sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- sposobnost nastopanja,
- govorna in pisna sporazumevalna zmožnost za strokovne potrebe v maternem in vsaj enem
tujem jeziku,
- sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja.

 • Predmetno specifične kompetence diplomanta

Magister pridobi predmetno specifične kompetence v okviru obveznih vsebin ter strokovno usmeritvenih predmetov in sicer:
- je sposoben razvijati teoretična, metodična in uporabna spoznanja na področju javne uprave,
- je zmožen avtonomnega delovanja in sprejemanja odločitev na področju javne uprave,
- je sposoben razumevanja kompleksnejših vprašanj s področja institucij EU,
- sposobnost samorefleksije in etičnega ravnanja v medkulturnem okolju EU,
- je sposoben samostojno analizirati vprašanja poslovanja organizacij javnega sektorja,
- je zmožen povezovati in primerjati različne rešitve poslovanja javnega sektorja doma in v drugih tržnih ekonomijah,
- je zmožen kritično presoditi in ovrednotiti odločitve in ukrepe na področju financiranja v pogojih tržne ekonomije,
- je sposoben samostojno analizirati vprašanja poslovanja organizacij javnega sektorja,
- je sposoben razumeti načela, strategije in taktike za odnose z javnostmi ,
- je sposoben upravljati z notranjimi in zunanjimi informacijami,
- je usposobljen za učinkovitejšo uporabo e-uprave in IKT kot temeljne osnove za delovanje uprave in njenega uspešnejšega vključevanja v upravno poslovanje,
- je sposoben identificirati in vrednotiti različne dejavnike uspeha potrebne za uspešno implementacijo koncepta e-uprave in kasnejših sprememb oz. učinkov e-uprave na različne organizacijske vidike,
- je zmožen oblikovati problemski pristop in utemeljiti nameravano raziskovalno delo, umestiti raziskovalno delo v predhodno raziskovalno okolje na osnovi študije literature in virov,
- je zmožen poročati o rezultatih v obliki raziskovalnega poročila, znanstvenega prispevka in magistrske naloge,
- je sposoben načrtovati raziskavo in interpretirati vsebino rezultatov raziskovalnega projekta,
- je zmožen poročati o rezultatih v obliki znanstvenega prispevka.

Vabimo vas, da obiščete spletno stran Fakultete za organizacijske vede Univerze v Beogradu.

 

Zbornik

 

 

Na vpis

 

 

 

Predmetnik generacije 2015/2016 in kasneje

562 Metode raziskovanja v upravi (FU)
563 Primerjalna javna uprava (FU)
564 Institucije EU (FU)
565 Management v javnem sektorju (FU) ali 758 Management v javnem sektorju (FON)
566 Ekonomika in analiza poslovanja (FU)
567 Odnosi z javnostjo (FON)
568 E-uprava (FU)
569 Raziskovalni seminar (FU) ali 757 Raziskovalni seminar (FON)
 

(FU) - izvedba Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
(FON) - izvedba Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Beogradu

Študent izbere 3 predmete (21 KT) izmed predmetov izbrane usmeritve, preostale kreditne točke (14 KT) si študent pridobil z izbiro primerljivih predmetov primerljivih akreditiranih študijskih programov na drugih fakultetah ali z izbiro poljubnih usmeritvenih predmetov tega študijskega programa.

- Usmeritev: Ravnanje s človeškimi viri
1000 Management s človeškimi viri (FON)
574 Človeški viri v javni upravi (FU)
575 Zaščita podatkov o človeških virih (FON)
576 Kompetence v javni upravi (FU)
577 Management kariere (FON)
578 Vodenje v javni upravi (FU)
579 Management sprememb v javni upravi (FON)
Magistrsko delo


- Usmeritev: Upravna informatika
580 Upravljanje poslovnih procesov v upravi (FU) ali 760 Upravljanje poslovnih procesov v upravi (FON)
581 Računalniško pravo in uprava (FON)
582 Strateško načrtovanje informatike v upravi (FU)
583 Baze podatkov (FON)
1001 Poslovna inteligenca za upravo (FU)
585 Projektiranje informacijskih sistemov (FON)
586 Zaščita IS in mreže (FON)
587 Management sprememb v upravi (FON)
Magistrsko delo


- Usmeritev: Management v lokalni samoupravi
588 Lokalna samouprava (FU)
589 Regionalna politika in strukturni skladi EU (FU)
590 Management v lokalni upravi (FU) ali 761 Management v lokalni upravi (FON)
591 Lokalne javne finance (FU) ali 762 Lokalne javne finance (FON)
592 Metode primerjalne analize (FU)
593 Javne službe (FU)
594 Upravljanje z varstvom okolja (FON)
Magistrsko delo

 - Usmeritev: Management kakovosti v javnem sektorju
595 Management kakovosti v javnem sektorju (FU)
596 Kvantitativne metode v javnem sektorju (FU) ali 763 Kvantitativne metode v javnem sektorju (FON)
597 Modeli, metode in tehnike upravljanja s kakovostjo (FON)
598 Sistemi standardizacije (FON)
594 Upravljanje z varstvom okolja (FON)
580 Upravljanje poslovnih procesov v upravi (FU) ali 760 Upravljanje poslovnih procesov v upravi (FON)
Magistrsko delo


(FU) - izvedba Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
(FON) - izvedba Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Beogradu

Predmetnik generacije 2014/2015 in prej

(FU) - izvedba Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
(FON) - izvedba Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Beogradu

Študent izbere 3 predmete (21 KT) izmed predmetov izbrane usmeritve, preostale kreditne točke (14 KT) si študent pridobil z izbiro primerljivih predmetov primerljivih akreditiranih študijskih programov na drugih fakultetah ali z izbiro poljubnih usmeritvenih predmetov tega študijskega programa.

 

- Usmeritev: Ravnanje s človeškimi viri

 

- Usmeritev: Upravna informatika

 

- Usmeritev: Management v lokalni samoupravi

 

- Usmeritev: Management kakovosti v javnem sektorju


(FON) - izvedba Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Beogradu

Raziskovalni seminar

Študenti raziskovalni seminar opravijo tako, da:

 • sodelujejo na raziskovalnih projektih, ki potekajo na Fakulteti za upravo. Za sodelovanje se dogovorijo z vodjem oz. nosilcem projekta ali
 • pripravijo članek za objavo v Mednarodni reviji za javno upravo. Članek pripravijo v sodelovanju z mentorjem magistrskega dela oz. z nosilcem predmeta na podiplomskem študiju. Članek je potrebno pripraviti po navodilih uredništva Mednarodne revije za javno upravo ali
 • opravijo individualno raziskovalno delo pri katerem od nosilcev predmetov na podiplomskem študiju ali
 • uveljavijo že objavljen prispevek v kateri drugi znanstveni ali strokovni publikaciji iz področja uprave. Članek predložijo nosilcu predmeta na magistrskem študiju, ki pokriva področje objavljenega članka.

Študenti Fakultete za upravo, ki so vpisani na magistrski program Management v upravi, bodo imeli možnost opraviti Raziskovalni seminar pri profesorjih iz FON-a, zaradi pridobitve kreditnih točk na partnerski instituciji. Študent, ki se bo odločil opraviti Raziskovalni seminar na partnerski instituciji, se obrne na profesorja iz FU, ki stopi v kontakt s profesorjem  iz FON. Prav tako velja za študente FON, da lahko opravijo RS pri profesorjih iz FU, zaradi pridobitve kreditnih točk na partnerski instituciji. Raziskovalni seminar se za študente FU piše v slovenščini, za študente iz FONa pa v srbščini.

Seznam Raziskovalnih seminarjev in nosilcev: RAZISKOVALNI SEMINAR

Odločanje Informatika
dr. Dragana Bečejski Vujaklija; becejski-vujaklija.dragana@fon.rs
dr. Ljupčo Todorovski; ljupco.todorovski@fu.uni-lj.si
 
Management v ekologiji
dr. Nataša Petrović; petrovic.natasa@fon.rs
dr. Primož Pevcin; primoz.pevcin@fu.uni-lj.si
 
Raziskovanje v upravi - študije primerov
dr. Mirjana Drakulič; drakulic.mirjana@fon.rs
dr. Jože Benčina; joze.bencina@fu.uni-lj.si
 
Raziskave - statistične analize, primerjalne analize
dr. Dragan Vukmirović; dvukmirovic@stat.gov.rs
dr. Jože Benčina; joze.bencina@fu.uni-lj.si
 
Kvantitativni modeli
dr. Milan Martić; martic.milan@fon.rs
dr. Jože Benčina; joze.bencina@fu.uni-lj.si
 
Pravni aspekti e-uprave
dr. Mirjana Drakulič; drakulic.mirjana@fon.rs
dr. Ljupčo Todorovski; ljupco.todorovski@fu.uni-lj.si
 
Kakovost
dr. Jovan Filipović; filipovic.jovan@fon.rs
dr. Primož Pevcin; primoz.pevcin@fu.uni-lj.si
 
Management v javnem sektorju
dr. Vesna Miličevič, milicevic.vesna@fon.rs
dr. Primož Pevcin; primoz.pevcin@fu.uni-lj.si
 
Vodenje ljudi v javni upravi
dr. Ondrej Jaško; jasko.ondrej@fon.rs
dr. Janez Stare; janez.stare@fu.uni-lj.si
 
Primerjalna javna uprava
* Dopolni se na predlog FON
dr. Marjan Brezovšek, marjan.brezovsek@fdv.uni-lj.si
 
Ekonomika in analiza poslovanja
dr. Nevenka Žarkič Joksimovič; zarkic-joksimovic.nevenka@fon.rs
dr. Stanka Setnikar Cankar, dr. Maja Klun; maja.klun@fu.uni-lj.si
 
Management človeških virov
dr. Slobodan Čamilovič; slobac@eunet.rs
dr. Janez Stare; janez.stare@fu.uni-lj.si
 
Management v lokalni samoupravi
* Dopolni se na predlog FON
dr. Rudi Kocjančič; rudi.kocjancic@fu.uni-lj.si

Projekti pri katerih lahko sodelujejo študenti podiplomskega študija v študijskem letu 2020/2021:

 • Aristovnik prof. dr. Aleksander

1. Analiza izbranega vidika črpanja kohezijskih EU sredstev
2. Strategija Agenda 2030 (analiza izbranih kazalcev in vidikov)
3. Privatizacija javnega sektorja (izbrani vidiki in izbrani sektorji)
4. Socioekonomska analiza evropskih regij
5. Zaposlovanje v javnem sektorju v EU in Sloveniji
6. Javnofinančni izdatki in njihova analiza
7. Analiza koristi in stroškov izbranega ukrepa oz politike javnega sektorja
8. Analiza učinkovitosti in uspešnosti (izbranih) javnofinančnih izdatkov v Sloveniji
9. Povezanost nacionalnega in evropskega proračuna v Sloveniji in državah EU
10. Kazalci učinkovitosti in uspešnosti za izbrani del javnega sektorja (ali izbrano politiko ali program)
11. Ekonomski vidik plač v javnem sektorju
12. Socioekonomska analiza regij EU

 • Benčina izr. prof. dr. Jože

1. Investicijski projekti – načrtovanje, odloačnje, predhodna in naknadna evalvacija
2. Učinkovitost in uspešnost delovanja skupnosti in ustanov v javnem sektorju (lokalna samouprava, zdravstvo, šolstvo, državna uprava, zaposlovanje …)
3. Participacija javnosti pri odločanju in razvoju javnih storitev, modeli soodločanja, mnenjske raziskave o participaciji
4. Kvantitativne analize podatkov in kazalnikov (proračun, demografsko področje, ekonomsko področje, blaginja, razvojni potenciali, splošno, kazalniki za občine …)
5. Študij elementov okvira dobrega javnega upravljanja
6. Modeli in razvoj socialnega inoviranja in podjetništva
7. Teme po dogovoru s študenti

 • Dečman doc. dr. Mitja

1. E-poslovanje in javni sektor
2. E-demokracija in e-participacija
3. Upravljanje z dokumenti v elektronski obliki
4. Odprti podatki
5. Web 2.0, storitve v oblaku in e-uprava
6. Varnostni vidiki e-uprave/varstvo osebnih podatkov in IT
7. Mobilne storitve in e-uprava
8. Inovativne rešitve uporabe IT v upravnih procesih
9. E-zdravje, e-sociala, e-hramba – analize in primerjave storitev
10. Odprava administrativnih ovir s pomočjo informacijske tehnologije
11. Množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) v javni upravi
12. Internet stvari - vpliv na javno upravo
13. Pan-evropske e-storitve
14. E-uprava in informacijska družba/digitalna ločnica

 • Durnik doc. dr. Mitja

1. Regulacija zdravstva v RS
2. Otroci s posebnimi potrebami in vključevanje v družbo
Jukić doc. dr. Tina
1. Primerjalna analiza raziskav na področju uporabe družbenih medijev v javni upravi
2. Uporaba družbenih medijev v javni upravi: SWOT analiza
3. Analiza ovir pri uporabi družbenih medijev v javni upravi
4. Analiza razvitosti e-uprave v Sloveniji z mednarodno primerjavo
5. Analiza razvitosti e-demokracije/e-participacije v Sloveniji z mednarodno primerjavo
6. Primerjava strategij razvoja e-uprave v članicah EU
7. Analiza strateškega načrtovanja e-uprave na ravni EU
8. Ostale teme po dogovoru s kandidatom

 • Klun prof. dr. Maja

1. Sodelovanje pri dveh projektih s seznama Raziskovalnega centra

 • Kovač prof. dr. Polonca

1. Vpliv stranske udeležbe na trajanje upravnih postopkov
2. Analiza odločanja v upravnih postopkih na drugi stopnji
3. Varstvo javnega interesa v postopkih upravno inšpekcijskega nadzora po ZUP

 • Kozjek doc. dr. Tatjana

1. Priznavanje neformalno pridobljenega znanja v upravi
2. Profesionalnost v poslovnem svetu
3. Organizacijsko vedenje
4. Odnosi z zaposlenimi in strankami
5. Teme po dogovoru s študenti

 • Pevcin izr. prof. dr. Primož

1. Teme iz področja delovanja občin
2. Teme iz področja kriznega menedžmenta
3. Teme s področja analize aktualnih družbeno-ekonomskih problematik

 • Rakar doc. dr. Iztok

1. Analiza ustanavljanja in delovanja svetov za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2. Primerjava sistemov lokalne samouprave
3. Primerjava sistemov državne uprave

 • Stare prof. dr. Janez

1. Medgeneracijsko sodelovanje
2. Menedžment znanja
3. Strategije ravnanja z ljudmi
4. Promocija zdravja pri delu
5. Razvoj (veščin, spretnosti in usposobljenosti) zaposlenih
6. Teme po dogovoru s študenti

 • Todorovski prof. dr. Ljupčo

1. Primerjalne študije in analize razvitosti e-uprave
2. Analiza politik na področju razvoja e-uprave
3. Vrednotenje storitev in projektov e-uprave
4. Načrtovanje pristopov upravljanja z znanjem v upravi
5. Razvoj in uporaba odločitvenih modelov za odločitvene probleme v upravi