Družboslovna statistika

Družboslovna statistika

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 1. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni metodološki predmet
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenskii, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Anuška Ferligoj

1. Opis vsebine

Predstavljene bodo teme iz naslednjih poglavij:

 • Raziskovalni načrti in zbiranje podatkov
 • Anketna metodologija
 • Manjkajoči podatki
 • Multivariatna analiza
 • Analiza nominalnih spremenljivk
 • Analiza omrežij
 • Simulacijske metode za statistično raziskovanje
 • Časovne vrste
 • Metode podatkovnega rudarjenja
 • Uporaba statističnih pristopov in metod v upravi

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

Dobršen del virov se bo prilagajal trenutnemu izboru tem, našteti so le nekateri trenutno aktualni
viri:

 • W. L. Neuman (2010): Social Reserach Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson, 7. izdaja, 631 strani.
 • R. Johnson and D. Wichern (2002): Applied Multivariate Statistical Analysis, izdaja, Prentice Hall, 773 str.
 • P. J. Carrington, J. Scott, S. Wasserman (2005): Models and Methods in Social Network Analysis. Cambridge University Press, 328 str. (2., 4. in 5. poglavje).

3. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pregled nekaterih sodobnih področij statistike, ki so potrebna pri metodološkem in statističnem delu disertacij. Predavali bodo domači in tuji strokovnjaki za posamezno področje.

Kompetence:

 • poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne znanosti in zmožnost prenosa znanja v prakso,
 • zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej,  
 • usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja, veščin, tehnik, praks in gradiv z raziskovalnim delom.

4. Predvideni študijski dosežki

Študentje bodo spoznali širok sodoben spekter metodoloških statističnih pristopov, ki bo študentom omogočal kritično presojo in izbor ustreznih statističnih metod za reševanje njihovih konkretnih raziskovalnih problemov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja – predavajo se izbrane teme, ki so najpomembnejše za uporabo v upravi.
 • Drugo - izdelava seminarske naloge in njena predstavitev v okviru predmeta, ki obravnava statistične pristope, ki jih študent namerava uporabiti v svoji disertaciji.

6. Način ocenjevanja

Seminarska dela - 70%
Predstavitev seminarskih del - 30%