Magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja

Magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija Senata UL za magistrski študij (KMŠ) je na 34. seji dne 14. 9. 2017 sprejela naslednji sklep:
"KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete za upravo za spremembe magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uprava, ki se nanašajo na spremembo imena programa - novo ime programa je Uprava - Upravljanje javnega sektorja; ukinitev dosedanjih štirih smeri in uvedbo treh novih smeri: Javna uprava, Upravljanje in Javno upravljanje in EU ter spremembe predmetnika z deležem izbirnosti."

Prenovljen študijski program bo začel veljati za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2018/2019.

Osnovni podatki o programu:

KLASIUS-SRV: magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) (17003)

ISCED: poslovne in upravne vede (34)

KLASIUS-P: Poslovne in upravne vede (3400)

Frascati: Družboslovne vede (5)

Raven SOK: 8

Raven EOK: 7

Raven EOVK: druga stopnja

Fakulteta za upravo je prva slovenska fakulteta, ki je pridobila evropsko akreditacijo EAPAA za program s področja uprave. Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja, se je tako pridružil 16 magistrskim študijskim programom v vseh evropskih državah, ki so izpolnili kriterije kakovosti, ki jih določa EAPAA.

 • Cilji programa

Temeljni cilji programa:
- diplomantu omogočiti kakovostno znanje in razumevanje vsebin na širšem področju upravnih in poslovnih ved, ki mu bo na osnovi razvitih kompetenc pridobljenih v programu omogočalo takojšno zaposljivost ter ustrezno izhodišče za nadaljevanje študija na 3. stopnji;
- izobraziti diplomante druge stopnje s poglobljenim znanjem s področja interdisciplinarne in multidisciplinarne upravne znanosti (ekonomija, pravo, organizacija, menedžment, politologija, sociologija, informatika);
- usposobiti študenta za uspešno in učinkovito planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje nalog na ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mestih;
- usposobiti diplomante druge stopnje za reševanje najzahtevnejših problemov v javni in poslovni upravi;
- usposobiti diplomante druge stopnje za raziskovalno in razvojno delo ter omogočiti pridobivanje znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za samostojno znanstveno raziskovalno dejavnost.

 • Namen programa

Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja sledi modernim razvojnim trendom upravnih sistemov, kjer študent pridobi vsa potrebna teoretična znanja iz medsebojno tesno povezanih področij (upravno-pravno, ekonomsko, organizacijsko in informacijsko) delovanja uprave in tako nadgradi in poglobi upravna znanja in sposobnosti pridobljene na dodiplomskem študiju. Študijski program je zasnovan tako, da študenta uvede v poglobljeno samostojno raziskovalno delo in avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov.

 • Trajanje študija

Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja traja 2 leti (štiri semestre).

 • Strokovni naslov

Magister upravnih ved (mag. upr. ved)
Magistrica upravnih ved (mag. upr. ved)

 • Način izvajanja

Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja se izvaja kot redni in izredni študij.
Študijski proces pri rednem študiju poteka v obliki predavanj in seminarjev. Namen predavanj je seznaniti študente s teoretičnimi osnovami predmetov in ga prikazati z uporabo v praksi.
Izvedba izrednega študija je prilagojena potrebam in omejenim časovnim možnostim izrednih študentov.

Študijski program je oblikovan tako, da se v prvem delu posluša obvezne, skupne predmete, v drugem delu pa se deli na štiri smeri: upravno-pravno, upravno-organizacijsko, upravno-ekonomsko in upravno-informacijsko, kar študentu omogoča, da v drugem letniku študija svoje znanje še poglobi na ožjem izbranem področju, bodisi zaradi že pridobljenih praktičnih izkušenj ali načrtovane bodoče zaposlitve.

 • Splošne kompetence

- Sposobnost razvijanja teoretičnih, metodičnih in uporabnih spoznanj,
- sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin,
- sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj,
- zmožnost samostojnega raziskovalnega dela,
- avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov,
- sposobnost analize, sinteze in evalvacije,
- sposobnost samorefleksije in etičnega ravnanja,
- sposobnost vodenja interdisciplinarnega tima,
- vodstvene in organizacijske zmožnosti,
- sposobnost avtonomnega delovanja in sprejemanja odločitev,
- sposobnost mreženja in vplivanja,
- sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- sposobnost  nastopanja,
- govorna in pisna sporazumevalna zmožnost za strokovne potrebe v maternem in vsaj enem tujem jeziku,
- sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja.

 • Predmetno specifične kompetence:

- Sposobnost za skupno reševanje zahtevnejših problemov na področju upravne teorije in prakse,
- sposobnost prilagoditi prakso specifičnim upravnim kontekstom,
- razvijanje znanja in razumevanja na interdisciplinarnih področjih upravne vede,
- sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s področja upravne vede,
- sposobnost samostojnega raziskovalnega dela in poglobljeno razumevanje in uporaba kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod,
- sposobnost vodenja in usklajevanja v interdisciplinarnih raziskovalnih in projektnih  timih na področju upravnih ved,
- sposobnost vodenja ljudi,
- sposobnost obvladovanja poslovnega sistema v javnem in zasebnem sektorju,
- sposobnost argumentiranja predstavljenih rešitev  strokovni javnosti,
- zmožnost avtonomnega reševanja zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov,
- sposobnost refleksije o vrednotah etičnega delovanja,
- sposobnost spodbuditi nove izzive pri razvoju človeških virov,
- poznavanje in razumevanje teorije, znanstvenih paradigem ter razvoja področja,
- sposobnost presojanja posledic regulatornih ukrepov na različne nivoje odločanja in delovanja družbe,
- sposobnost razumevanja večdimenzionalnosti procesa razvoja in delovanja e-uprave
- sposobnost obvladovanja instrumentov, mehanizmov in institucij javnih financ pri izvajanju ekonomske politike,
- presojanje različnih ureditev javne uprave v EU in svetu,
- razumevanje in presojanje razlik pravnih ureditev, procesnih ureditev, ravnanja s človeškimi viri, ekonomskih politik in delovanja javnih služb med državami,
- razumevanje zahtevnih procesnih situacij, ki nastajajo pri odločanju v upravnih stvareh,
- razumevanje soodvisnosti med gospodarskim dogajanjem, družbenimi institucijami in političnimi odločitvami ,
- sposobnost odločanja na družbeni in organizacijski ravni,
- poznavanje in obvladovanje vrst in tipov integracijskih procesov, evropskih institucij in politik,
- sposobnost razumevanja delovanja nacionalnih parlamentov,
- sposobnost razumevanja evropske regionalne politike,
- sposobnost obvladanja delovnih, uslužbenskih in socialnih razmerij,
- sposobnost razumevanja ustavnopravnih vidikov delovanja uprave,
- sposobnost obvladovanja različnih metod in tehnik razvoja in vzpostavljanja informacijskih sistemov,
- razumevanje informatizacije poslovnih procesov,
- obvladovanje strateškega načrtovanja in vodenja,
- sposobnost razvoja in uporabe baz podatkov ter podatkovne arhitekture v organizacijah,
- razumevanje in presojanje davčnih sistemov v okviru EU,
- sposobnost ocenjevanja in obvladovanja ekonomskih politik,
- sposobnost ovrednotenja delovanja javnih služb in pravnih vidikov povezanih z njihovim delovanjem,
- razumevanje in presojanje mednarodnega varstva človekovih pravic,
- razumevanje zahtevnejših davčnih postopkov.

Zbornik

 

 

Na vpis

 

 

 

Predmetnik generacije 2018/2019 in kasneje

Vse smeri skupaj
1. 2022 Seminar osebnega razvoja
2. 2016 Magistrsko delo

Študent ob vpisu v 2. letnik izbere eno izmed treh smeri, znotraj katere opravi 4 obvezne predmete in dva izbirna predmeta.

Smer Javna uprava

1. 2011 Analiza javnih politik
2. 2012 Organizacijska dinamika
3. 2013 Ekonomika in analiza poslovanja
4. 2014 Regulativne tehnike
5. Izbirni predmet 1
6. Izbirni predmet 2

Smer Upravljanje

1. 2015 Pravni vidiki menedžmenta kadrov v upravi
2. 2017 Strateški management v javnem sektorju II
3. 2018 Mehanizmi javnega financiranja
4. 2019 Metode, tehnike in orodja za prenovo poslovnih procesov
5. Izbirni predmet 1
6. Izbirni predmet 2

Smer Javno upravljanje in EU - izvedba v angleškem jeziku od študijskega leta 2020/21 dalje

1. 2011 Analiza javnih politik
2. 2020 Trajnostni razvoj
3. 2021 Evropske javne finance
4. 2019 Metode, tehnike in orodja za prenovo poslovnih procesov
5. Izbirni predmet 1
6. Izbirni predmet 2

Študent lahko izbirne predmete izbira v naboru izbirnih predmetov v tabeli izbirnih predmetov za 2. letnik ali z izbiro izbirnih predmetov iz drugih primerljivih akreditiranih študijskih programov 2. stopnje na Fakulteti za upravo ali na drugi domači ali tuji fakulteti. Če se študent odloči in izbere izbirni predmet na drugi članici univerz v Sloveniji ali tujini, potrebuje predhodno soglasje Komisije za študijske zadeve.
1. 2023 Davčno procesno pravo
2. 2024 Okoljsko in trajnostno pravo
3. 2025 Davčni sistemi in EU
4. 2026 Inovacije v javnem sektorju
5. 2027 Organizacijski in managerski razvoj
6. 2028 Metode za podporo obvladovanju tveganj
7. 2029 Človekove pravice in javna uprava
8. 2030 Politike in finančni instrumenti EU
9. 2031 Sistemi za podporo odločanju v upravi

10. 2032 Javne službe II


Predmetnik generacije 2012/2013 in kasneje.

 • 756 Regulatorne politike
 • Strokovno izbirni predmeti izbrane smeri (3)
 • Izbirni in strokovno izbirni predmeti ostalih smeri (3-4) (17 KT)

- Upravno-pravna smer
(Študent izbere 3 strokovno izbirne predmete izbrane smeri.)


- Upravno-ekonomska smer
(Študent izbere 3 strokovno izbirne predmete izbrane smeri.)


- Upravno-informacijska smer
(Študent izbere 3 strokovno izbirne predmete izbrane smeri.)


- Upravno-organizacijska smer
(Študent izbere 3 strokovno izbirne predmete izbrane smeri.)

 • Magistrsko delo

Predmetnik generacije 2011/2012.

Predmetnik generacije 2010/2011 in prej.

Raziskovalni seminar

Študenti raziskovalni seminar opravijo tako, da:

 • sodelujejo na raziskovalnih projektih, ki potekajo na Fakulteti za upravo. Za sodelovanje se dogovorijo z vodjem oz. nosilcem projekta ali
 • pripravijo članek za objavo v Mednarodni reviji za javno upravo. Članek pripravijo v sodelovanju z mentorjem magistrskega dela oz. z nosilcem predmeta na podiplomskem študiju. Članek je potrebno pripraviti po navodilih uredništva Mednarodne revije za javno upravo ali
 • opravijo individualno raziskovalno delo pri katerem od nosilcev predmetov na podiplomskem študiju ali
 • uveljavijo že objavljen prispevek v kateri drugi znanstveni ali strokovni publikaciji iz področja uprave. Članek predložijo nosilcu predmeta na magistrskem študiju, ki pokriva področje objavljenega članka.

 

Projekti pri katerih lahko sodelujejo študenti podiplomskega študija v študijskem letu 2020/2021:

 • Aristovnik prof. dr. Aleksander

1. Analiza izbranega vidika črpanja kohezijskih EU sredstev
2. Strategija Agenda 2030 (analiza izbranih kazalcev in vidikov)
3. Privatizacija javnega sektorja (izbrani vidiki in izbrani sektorji)
4. Socioekonomska analiza evropskih regij
5. Zaposlovanje v javnem sektorju v EU in Sloveniji
6. Javnofinančni izdatki in njihova analiza
7. Analiza koristi in stroškov izbranega ukrepa oz politike javnega sektorja
8. Analiza učinkovitosti in uspešnosti (izbranih) javnofinančnih izdatkov v Sloveniji
9. Povezanost nacionalnega in evropskega proračuna v Sloveniji in državah EU
10. Kazalci učinkovitosti in uspešnosti za izbrani del javnega sektorja (ali izbrano politiko ali program)
11. Ekonomski vidik plač v javnem sektorju
12. Socioekonomska analiza regij EU

 • Benčina izr. prof. dr. Jože

1. Investicijski projekti – načrtovanje, odloačnje, predhodna in naknadna evalvacija
2. Učinkovitost in uspešnost delovanja skupnosti in ustanov v javnem sektorju (lokalna samouprava, zdravstvo, šolstvo, državna uprava, zaposlovanje …)
3. Participacija javnosti pri odločanju in razvoju javnih storitev, modeli soodločanja, mnenjske raziskave o participaciji
4. Kvantitativne analize podatkov in kazalnikov (proračun, demografsko področje, ekonomsko področje, blaginja, razvojni potenciali, splošno, kazalniki za občine …)
5. Študij elementov okvira dobrega javnega upravljanja
6. Modeli in razvoj socialnega inoviranja in podjetništva
7. Teme po dogovoru s študenti

 • Dečman doc. dr. Mitja

1. E-poslovanje in javni sektor
2. E-demokracija in e-participacija
3. Upravljanje z dokumenti v elektronski obliki
4. Odprti podatki
5. Web 2.0, storitve v oblaku in e-uprava
6. Varnostni vidiki e-uprave/varstvo osebnih podatkov in IT
7. Mobilne storitve in e-uprava
8. Inovativne rešitve uporabe IT v upravnih procesih
9. E-zdravje, e-sociala, e-hramba – analize in primerjave storitev
10. Odprava administrativnih ovir s pomočjo informacijske tehnologije
11. Množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) v javni upravi
12. Internet stvari - vpliv na javno upravo
13. Pan-evropske e-storitve
14. E-uprava in informacijska družba/digitalna ločnica

 • Durnik doc. dr. Mitja

1. Regulacija zdravstva v RS
2. Otroci s posebnimi potrebami in vključevanje v družbo
Jukić doc. dr. Tina
1. Primerjalna analiza raziskav na področju uporabe družbenih medijev v javni upravi
2. Uporaba družbenih medijev v javni upravi: SWOT analiza
3. Analiza ovir pri uporabi družbenih medijev v javni upravi
4. Analiza razvitosti e-uprave v Sloveniji z mednarodno primerjavo
5. Analiza razvitosti e-demokracije/e-participacije v Sloveniji z mednarodno primerjavo
6. Primerjava strategij razvoja e-uprave v članicah EU
7. Analiza strateškega načrtovanja e-uprave na ravni EU
8. Ostale teme po dogovoru s kandidatom

 • Klun prof. dr. Maja

1. Sodelovanje pri dveh projektih s seznama Raziskovalnega centra

 • Kovač prof. dr. Polonca

1. Vpliv stranske udeležbe na trajanje upravnih postopkov
2. Analiza odločanja v upravnih postopkih na drugi stopnji
3. Varstvo javnega interesa v postopkih upravno inšpekcijskega nadzora po ZUP

 • Kozjek doc. dr. Tatjana

1. Priznavanje neformalno pridobljenega znanja v upravi
2. Profesionalnost v poslovnem svetu
3. Organizacijsko vedenje
4. Odnosi z zaposlenimi in strankami
5. Teme po dogovoru s študenti

 • Pevcin izr. prof. dr. Primož

1. Teme iz področja delovanja občin
2. Teme iz področja kriznega menedžmenta
3. Teme s področja analize aktualnih družbeno-ekonomskih problematik

 • Rakar doc. dr. Iztok

1. Analiza ustanavljanja in delovanja svetov za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2. Primerjava sistemov lokalne samouprave
3. Primerjava sistemov državne uprave

 • Stare prof. dr. Janez

1. Medgeneracijsko sodelovanje
2. Menedžment znanja
3. Strategije ravnanja z ljudmi
4. Promocija zdravja pri delu
5. Razvoj (veščin, spretnosti in usposobljenosti) zaposlenih
6. Teme po dogovoru s študenti

 • Todorovski prof. dr. Ljupčo

1. Primerjalne študije in analize razvitosti e-uprave
2. Analiza politik na področju razvoja e-uprave
3. Vrednotenje storitev in projektov e-uprave
4. Načrtovanje pristopov upravljanja z znanjem v upravi
5. Razvoj in uporaba odločitvenih modelov za odločitvene probleme v upravi