Upravni postopek in upravni spor

788 Upravni postopek in upravni spor

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • analizira različne življenjske situacije iz upravnih razmerij tako, da vzpostavi upravni postopek kot demokratično orodje, ki izvršilni oblasti preprečuje samovoljo in omogoča participativno demokracijo,
 • razume namen in zna izdelati posamezne akte in voditi tipske postopke za uveljavljanje pravic oz. naložitev obveznosti na različnih upravnih področjih,
 • spozna in nadalje analizira sistem sodnega nadzora nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov s poudarkom na upravnem sporu,
 • na temelju pozitivnopravne ureditve in sodnih judikatov samostojno razčleni dovoljeno procesno odločanje v upravnem procesnem pravu ter pravni položaj organa in stranke v določeni procesni situaciji,
 • preveri in obvlada pristope reševanja bistvenih procesnih napak,
 • pri branju izbrane tuje literature izdela glosar strokovne terminologije predmeta v angleškem in slovenskem jeziku,
 • v medpredmetni povezavi z izbirnim predmetom tujega jezika napiše dober esej v slovenskem in angleškem jeziku.

Kompetence:

 • koherentno poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine (razvoja) temeljne discipline procesnega upravnega prava, 
 • zmožnost zagovarjanja varstva javne koristi in v dialogu njeno soočenje s pravicami in pravnimi interesi strank,
 • sposobnost analize in sinteze znanja za reševanje konkretnih postopkovnih problemov z uporabo znanstvenega raziskovanja in umeščanja novih informacij,
 • zmožnost uporabe metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • sposobnost komuniciranja v strokovnem jeziku v maternem in tujem jeziku,
 • zavezanost profesionalni upravni etiki.

2. Vsebina predmeta

 • Umestitev upravnega procesnega prava in upravnih postopkov v razvoju družbe,  javne uprave in sodnega nadzora, v Sloveniji in po svetu. Dobra uprava. 
 • Pojem upravne zadeve in javnega interesa. Subsidiarna in smiselna raba ZUP. Splošni in posebni upravni postopki.
 • Temeljna načela ZUP kot standardi. Zakonitost. Pravica biti slišan. Materialna resnica, govoriti resnico. Samostojnost. Pravica do pritožbe. Ekonomičnost.
 • Udeleženci postopka. Pristojnost (organa, personalna). Stranke po status in položaju, zastopanje, drugi udeleženci.
 • Komuniciranje med organi in strankami ter drugimi udeleženci: jezik, vloga, vabilo, zapisnik, vročanje.
 • Pravica do pregleda dokumentov in informacij javnega značaja.
 • Vrste in tek rokov. Vrnitev v prejšnje stanje. Red v postopku. Stroški postopka.
 • Postopek na prvi stopnji: začetek, ugotovitveni in dokazni postopek.
 • Odločbe in sklepi: vrste, sestavine, značilnosti, dokončnost in pravnomočnost.
 • Pravna sredstva. Pritožba in izredna pravna sredstva: značilnosti, legitimacija in pristojnost, razlogi, roki idr.
 • Izvršba, izvršljivost, vrste izvršbe, izvršilni organi, sredstva in načini izvršbe. Upravna inšpekcija.
 • Upravni in socialni spor: predmet, udeleženci, faze postopka. Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. Varstvo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

3. Temeljna literatura in viri

 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2017): Upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 300 str.
 • Kovač, P., Sever, T. (2018). Praktikum za upravni postopek in upravni spor. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Kovač, P., v Avbelj, M. (2019). Komentar Ustave RS (komentar k členom 22, 23, 25 in 157; Del 1: str. 189-197, 228-232, 248-255, Del 2: str. 420-430). Nova Gorica: Nova univerza, EPF.
 • Kovač, P., et al. (2012, 2015): Upravno-procesne dileme o rabi ZUP 2 in 3, Uradni list RS, Ljubljana, izbranih cca 100 str.
 • Kerševan, E., Androjna, V. (2017): Upravno procesno pravo. Ljubljana: GV založba, Ljubljana, izbranih cca 50 str.
 • Rose-Ackerman, S., Lindseth P.L., et al. (2010): Comparative Administrative Law, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, izbranih cca 20 str.
 • Kovač, P. (2017). Smernice evropeizacije upravnega procesnega prava. Javna uprava, letn. 53, št. 1/2, str. 67-83.
 • Gradiva gostujočih predavateljev in portal Upravna svetovalnica (Kovač, P., gl. ur., 2009-). Ljubljana: Fakulteta za upravo: Ministrstvo za javno upravohttp://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Glavna_stran.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent bo znal uporabiti znanje v praksi in implicirati temeljne pojme v sami teoriji, tj. ključne elemente upravnopravnega razmerja, postopke uveljavljanja pravic in pravnih koristi pri odrejanju obveznosti ter sistem sodnega varstva, v Sloveniji in drugod.
 • Študent bo znal v posamezni življenjski situaciji aplicirati  temeljna načela in pravila upravnega procesnega prava.
 • Študent bo usposobljen za reševanje lažjih in srednje zahtevnih upravno-procesnih problemov.
 • Študent bo znal uporabljati temeljne pojme snovi v strokovnem, maternem in angleškem jeziku.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • vaje,
 • e-učenje,
 • študije primerov,
 • gostujoča predavanja iz prakse,
 • seminar z medpredmetno povezavo,
 • tutorstvo.

6. Načini ocenjevanja

 • Aktivno sodelovanje (sodelovanje pri predavanjih, e-učenje, medpredmetno povezovanje ...) (20 %)
 • Medsemestrski kolokvij (20 %)
 • Pisni ali ustni izpit (60 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobi do roka, za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).