Nemški jezik I

652 Nemški jezik I

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Vaje: 75
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: Margit Horvath, MBA Rep. Avstrija

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

Posredovati znanje in kompetence za uspešno rabo nemščine na višji ravni za

 1. samostojen govor in pisanje o temah s področja študija v mednarodnem okolju EU
 2. razumevanje govorjenih in prebranih besedil o strokovnih temah s področja slovenske in evropske javne uprave
 3. uspešno komunikacijo v poslovnih situacijah (po telefonu in el. pošti)
 4. povzemanje ustnih in pisnih sporočil iz nemščine v slovenščino in obratno
 5. zagovarjanje mnenja in idej
 6. izvedbo in predstavitev raziskovalnega problemsko naravnanega projekta v nemškem jeziku
 7. pripravo krajšega pisnega strokovnega besedila
 8. iskanje spletnih virov za pridobivanje, analizo in uporabo pomembnih strokovnih podatkov in izpopolnjevanje nemščine v okviru vseživljenjskega učenja

Kompetence:

 • govorna in pisna zmožnost ter bralno in slušno razumevanje v nemščini za komunikacijo v zahtevnejših strokovnih in vsakodnevnih situacijah
 • usvajanje strokovnega besedišča, slovnice in različnih oblik besedne komunikacije
 • razumevanje govora s ciljem nadaljevanja in razvijanja strokovnega pogovora
 • pisno in ustno povzemanje strokovnih besedil
 • uspešno komuniciranje v poslovnih situacijah
 • obvladovanje spretnosti ustne predstavitve
 • uporaba nemščine kot orodje za pridobivanje znanja v duhu vseživljenjskega učenja

2. Vsebina predmeta

 • Nemško govoreče dežele, pomen nemščine, strategije učenja tujega jezika in strokovnega besedišča
 • Študij in delo v mednarodnem okolju EU
 • Slovenija v številkah in politični sistem (primerjava s članicami EU)
 • Državna uprava, delitev oblasti in poklicni profili v javni upravi
 • Lokalna samouprava (občine, njihova struktura  in naloge)
 • Lokalne volitve
 • Predstavitev (domače) občine (problemi in rešitve)
 • Poslovna komunikacija v mednarodnem okolju (po telefonu in el. pošti)
 • Evropska unija: inštitucije, nastanek in vrednote
 • Kariera v EU in kompetence evropskih uradnikov
 • Imena evropskih držav, narodnost in jeziki
 • Migracije – delovna viza in dovoljenje bivanja za prosilce iz tretje države (ne članice EU)
 • Delo s spletnimi viri, slovarji in aplikacijami za izpopolnjevanje znanja tujega jezika in njegovo samostaojno vseživljenjsko učenje.

3. Temeljna literatura in viri

 • Margit Horvath, učno gradivo v pripravi.
 • Der leichte Weg zur deutschen Grammatik (Bližnjica do nemške slovnice), Rosvita Šengelaja, učbenik z vajami in rešitvami, Zalozništvo jutro, 2016, Ljubljana
 • Spletni dvojezicni slovarji Pons. Dostopno na: www.pons.si
 • Spletni enojezični (nemško-nemški) slovar DWDS. Dostopno na: https://www.dwds.de/wb/Verwaltung
 • Spletni enojezični slovar DUDEN. Dostopno na: www.duden.de/suchen/dudenonline/verwaltung
 • Terminološka zbirka izrazov Evroterm. Dostopno na: www.evroterm.gov.si/index.php
 • Izbrani članki in (avdio/video) prispevki za pisne povzetke in ustne predstavitve

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti nadgradijo svoje znanje nemščine in pridobijo temeljno znanje poslovnega in strokovnega jezika s področja slovenske in evropske uprave.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava na vaje
 • e-učenje (reševanje nalog v spletni učilnici)
 • krajši nastopi
 • Webquest (spletna raziskava), ustni zagovor
 • pisno poročilo

6. Načini ocenjevanja

 • priprava na vaje (sprotno reševanje nalog v e-učilnici) in aktivno sodelovanje na vajah (15 %)
 • predstavitve/pisno poročilo (10 %)
 • testi (15 %)
 • pisni izpit in ustni zagovor (po presoji učitelja) (60 %)