829 Elektronski sistemi za upravljanje z dokumenti v javni upravi

829 Elektronski sistemi za upravljanje z dokumenti v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • Pozna temeljna področja elektronskih sistemov za upravljanje dokumentov (ESUD)
 • Pozna in razume pravne podlage uporabe ESUD
 • Pozna novitete in najnovejši razvoj na področju ESUD
 • Zna uporabiti ESUD sistem v okviru poslovanja v slovenski javni upravi

Kompetence:

 • Zna uporabiti ESUD in ga uporabljati skladno z zakonodajo
 • Pozna načela uporabe dokumentarnega gradiva v informacijskih sistemih, s katerimi ga obvladuje
 • Razvije sposobnost načrtovanja, analize in implementacije ESUD

2. Vsebina predmeta

 • Vsebinska opredelitev področja upravljanja dokumentov in vloge ESUD
 • Orodja in sistemi za elektronsko upravljanje dokumentov
 • Standardizacija na področju upravljanja dokumentov
 • Integracija ESUD z drugimi informacijskimi sistemi
 • Uvedba ESUD – koraki in postopki
 • ESUD v slovenski javni upravi – pravni vidiki in obstoječa praksa
 • ESUD v EU in zakonodaja (direktive) s tega področja

3. Temeljna literatura in viri

 • Azad Adam, Implementing Electronic Document and Record Management Systems, ISBN-10: 0849380596, 280 strani.
 • Izbrana poglavja v obsegu do 150 strani v Michael J. D. Sutton, Document Management for the Enterprise: Principles, Techniques, and Applications, ISBN-10: 0471147192.
 • MoReq : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov, 96 strani.
 • Zborniki posvetovanj v organizaciji Slovenskega društva za informatiko (Dnevi slovenske informatike), društva MediaDoc (Dok_sis) in drugo.
 • Other web resources and specialized portals.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • Pozna in uporabi pristope k načrtovanju in implementaciji ESUD
 • Pozna orodja za upravljanje z dokumenti na tržišču, njihove prednosti in slabosti
 • Zna opredeliti želene funkcionalnosti ESUD v nekem organizacijskem okolju

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • E-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (70 %)
 • seminarska naloga (30 %)