474 Teorija organizacije

474 Teorija organizacije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko
 • Sodeluje: dr. Nina Tomaževič, dr. Boris Bukovec

 

1. Namen predmeta

Temelji organizacije nudijo studentu temeljna (spo)znanja o organiziranju, upravljanju in prilagajanju organizacije v spremenjenih razmerah. Predmet spoznava studenta s temeljnjimi pojmi o organizaciji in njenih pojavih. Spoznava ga z razvojem organizacijske znanosti in o uporabnosti organizacijskih (spo)znanj razvith organizacijskih teorij v sodobnih razmerah dela in poslovanja. Predmet predstavi tudi organizacijski razvoj in mo`nosti uporabe (spo)znanj organizacijskega razvoja v sodobnih organizacijah.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Splošne in predmetno specifične kompetence, ki si jih študent pridobi s študijem predmeta so zlasti tele.

 • poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacijskih sistemov in procesov v poslovnem okolju organizacije.
 • zmožnost empatije, poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika in organizacije.
 • poznavanje vsebine in načinov dela s področja organizacije.
 • obvladovanje sodobnih organizacijskih teorij s področja organizacije.
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov.
 • sposobnost modeliranja organizacijskih sistemov in procesov ter uvajanje rešitev v organizaciji.
 • poznavanje, spremljanje, vrednotenje organizacijskih kategorij.
 • odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, ki zadevajo snovanje, oblikovanje in uvajanje sodobnih organizacijskih rešitev.
 • poznavanje organizacijskih teorij in obvladovanje interdisciplinarnega načrtovanja politike, strategije in organizacijskih struktur.
 • poznavanje in razumevanje elementov okolja, ki vplivajo na organizacije.
 • poznavanje in razumevanja človeškega dejavnika v organizaciji.

2. Vsebina predmeta

 • Različni pogledi in pojmovanja organizacije
 • Poskusi preučevanja organizacije do utemeljitve znanstvene organizacije
 • Tradicionalni nazori o organizacij
 • Neoklasična teorija organizacije: vodstveni proces in človeško vedenjski
 • Vedenjske in poslovne znanosti
 • Moderni nazori v teoriji organizacije
 • Klasifikacija organizacijskih teorij s sistemskega vidika
 • Nastajanje nove organizacijske paradigme
 • Teorija učeče organizacije
 • Teorija organizacijske odličnosti

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Ivanko, Š.: Teorija organizacije, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004.
 • Richard L. Daft: Organization Theory & Design, West Publishing Company, New York , 2002.

b) dodatna literatura in viri

 • Lipovec Filip: Razvita teorija organizacije, Zalo`ba Obzorja, Maribor 1987.
 • Kavčič Bogdan: Sodobna teorija organizacije, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1991.
 • Richard L. Daft: Organization Theory & Design, West Publishing Company, New York 1998.

4. Obveznosti študenta

Aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Skupno in končno oceno sestavlja ocena, določena na podlagi doseženega števila točk na izpitu čez celotno snov (do 100 točk) in do 20 točk iz aktivnega sodelovanja študenta na vaja.
 • Izpit je pisni. Pozitivni rezultat izpita je od 60 do 100 točk: 56 - 65: zd (6), 66 - 75: db(7), 76 - 85: pd (8), 86 - 95: pd (9) in od 96 - 120: odl(10). Izpit je lahko tudi ustni v primeru od doseženih 46 do 56 točk pri pisnem izpitu in ob izraženi želji študenta.
 • Študent lahko izpit opravi deloma tudi z enim kolokvijem.