718 Zavarovanje in obvladovanje tveganj v javnem sektorju

718 Zavarovanje in obvladovanje tveganj v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • Zna identificirati tveganja s katerimi se še posebej srečuje javni sektor
 • Uporabi veščine evalvacije in kvantitativne analize za potrebe ocene zaznanih tveganj
 • Reši organizacijski problem povezan z omejevanjem obstoječih tveganj, predvsem v luči izdelave in implementacije ustreznih organizacijskih strategij
 • Utemelji probleme povezane s pojavom katastrof
 • Izdela načrt reševanja krize oziroma omejevanja katastrofe.

Kompetence:

 • razumevanje menedžmenta v javnem in zasebnem sektorju, s posebnim poudarkom na menedžmentu tveganj in kriz,
 • sposobnost uporabe pridobljenih informacij za potrebe identifikacije, evalvacije in kvantitativne analize tveganj v organizaciji,
 • sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov povezanih z obstojem tveganj in pojavom kriznih situacij, njihove interpretacije in implementacije v upravni praksi,
 • sposobnost prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju poslovnih ved, vezanih napodpodročje menedžmenta tveganj,
 • Sposobnost izdelave analitičnega projekta na osnovi metodologije študije primera, ki obravnava aktualno tematiko oziroma problematiko s področja zavarovanja oziroma obvladovanja tveganj.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem zavarovanja in obvladovanja tveganj.
 • Funkcije zavarovanja ter obvladovanja tveganj.
 • Družbeni stroški in koristi zavarovanja in obvladovanja tveganj.
 • Obvladovanje tveganj in družbena blaginja.
 • Opredelitev in načini zaznavanja/identificiranja tveganj.
 • Kvantitativna analiza tveganj.
 • Načini/instrumenti obvladovanja tveganj in financiranje tveganj.
 • Razlike in posebnosti v pojmovanju in obvladovanju tveganj med javnim in zasebnim sektorjem.
 • Krizni menedžment.
 • Obvladovanje konfliktnih situacij med interesnimi skupinami v javnem sektorju.
 • Korupcija, vrednote in tveganje v javnem sektorju.
 • Javni sektor in obvladovanje katastrof (naravne nesreče, vojne, terorizem itd.)

3. Temeljna literatura in viri

 • DRENNAN, L., MCCONNELL, A. (2007). Risk and Crisis Management in Public Sector. Routledge. 272 str.
 • REJDA, George E. (2007). Principles of Risk Management and Insurance. 10. izdaja. Addison-Wesley, Boston. str. 1-149.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen razumeti in rešiti vprašanja iz področja omejevanja tveganj oziroma preprečevanja nastanka kriznih situacij še posebej v organizacijah javnega sektorja, hkrati pa pridobi temeljna znanja o funkcijah in družbeno-ekonomskem pomenu zavarovanja in obvladovanja tveganj po zaključu predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Seminarska naloga
 • Skupinska predstavitev
 • Študija primera
 • Projektno delo
 • Individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarsko delo (50 %)
 • Pisni in/ali ustni izpit (50 %)