558 Angleški jezik v upravi I

558 Angleški jezik v upravi I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: Manica Danko

 

1. Namen predmeta

Študenti se seznanijo z angleškim jezikom za sporazumevanje v poslovnem okolju s sodelavci in strankami.
Splošne in predmetno-specifične kompetence

 • Seznanjenost s specifičnim strokovnim jezikom poslovnega komuniciranja v angleščini v javni upravi.
 • Zmožnost pisnega in ustnega komuniciranja v angleškem jeziku.
 • Seznanjenost s "pravili" uspešnega komuniciranja v tujem jeziku.
 • Ozaveščenost o različnih kulturnih dimenzijah komuniciranja v poslovnem svetu javne uprave.

2. Vsebina predmeta

Naučijo se obvladovati situacije v pogovoru s strankami, opraviti telefonske pogovore v poslovnem načinu, napisati in odgovoriti na pisma, e-mail, fax. Naučijo se pridobivati različne informacije in na poizvedovanja odgovoriti, sodelovati na sestankih in se ga naučiti voditi. Naučili se bodo pojasniti postopek in pripravili poslovno predstavitev v angleškem jeziku. Študenti tudi ozavestijo pomen kulturnih razlik/podobnosti v kontekstu mednarodne poslovne komunikacije (za poslovni svet značilne kulturne dimenzije neverbalne komunikacije, komunikacijskega stila, časa, prostora, moči, itd.).

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

4. Obveznosti študenta

Študenti opravijo uvrstitveni test pred izbiro predmeta, pogoj za izbiro predmeta je predhodno znanje angleškega jezika vsaj na stopnji intermediate.
Obvezna je prisotnost na vajah in pred pristopom na izpit opravljene obveznosti a), b) iz točke 8.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Preizkus 1 po modulu Writing 15 %
 • Preizkus 2 po modulu Entertaining visitors 15 %
 • Pisni izpit ob zaključku 60 %
 • Sodelovanje pri predavanjih tujih predavateljev 5 %
 • Prisotnost na vajah 5 %