496 Upravni praktikum

496 Upravni praktikum

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko, dr. Janez Stare

 

1. Namen predmeta

Upravni praktikum I je metodološki seminar, kjer se študentje spoznavajo s pomembnejšimi metodami in tehnikami študija in učenja, oblikovanja sloga lastnega dela, raziskovanja, skupnega ustvarjanja in pisanja strokovnih del.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Splošne in predmetno specifične kompetence, ki si jih študent pridobi s študijem predmeta so zlasti tele:

 • poglobljeno poznavanje in razumevanje metod in tehnik za aktivno sodelovanje v procesu učenja in izobraževanja.
 • poglobljeno poznvanje in razumevanje metod in tehnik za oblikovanje sloga lastnega dela.
 • poznavanaje in razumevanje temeljnih metod in tehnik s področja raziskovalnega dela.
 • poznavanje in razumevanje metod in tehnik ustvarjalnega sodelovanja.
 • poznavanje in uporabljanje metodologije pisanja strokovnih in znanstvenih del.

2. Vsebina predmeta

V okviru predmeta Upravni praktikum I se študentje spoznavajo s pomembnejšimi metodami in tehnikami s tehle temeljnih področij, in sicer:

 • Aktivno sodelovanje študentov v pedagoškem procesu
 • Oblikovanje sloga lastnega dela
 • Metode v strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu
 • Metode in tehnike ustvarjalnega sodelovanja
 • (Kako) napisati strokovno delo

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Ivanko, Š.: Upravni praktikum I (Metodološki seminar o dejavnem in ustvarjalnem sodelovanju pri strokovnem in znanstvenem delu), VUŠ, Ljubljana 2002, II. dopolnjena in razširjena izdaja.
 • Cooper R. Donald & Schindler S. Pamela. Business Research Methods - Six Edition, Irwin McGraw-Hill, New York, 1998.

b) dodatna literatura in viri

 • Dimovski, Penger in Škerlavaj: Metode raziskovalnega dela. Ekonomska fakulteta, Ljubljana , 2002.
 • Babbiie. E. R.: The Practice of Social Research. New York , 1998.

4. Obveznosti študenta

Aktivno sodelovanje študentov na seminarju.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Skupno in končno oceno sestavlja ocena, določena na podlagi doseženega števila točk na izpitu čez celotno snov (do 100 točk) in do 20 točk iz aktivnega sodelovanja študenta na vaja.
Test je pisni. Pozitivni rezultat testa je od 60 do 100 točk: 56 - 65: zd (6), 66 - 75: db(7), 76 - 85: pd (8), 86 - 95: pd (9) in od 96 - 120: odl(10). Test je lahko tudi ustni v primeru od doseženih 46 do 56 točk pri pisnem testu in ob izraženi želji študenta.