Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja

Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja

Z izvajanjem novega doktorskega programa smo začeli v študijskem letu 2017/2018.

Akreditacija pridobljena 15.12.2016, odločba Nakvis-a št. 6033-9/2016/15
Veljavnost akreditacije: nedoločen čas

Osnovni podatki o programu:

KLASIUS-SRV: doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska stopnja) / doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja) (18202)

ISCED: poslovne in upravne vede (34)

KLASIUS-P: Poslovne in upravne vede (3400)

Frascati: Družboslovne vede (5)

Raven SOK: 10

Raven EOK: 8

Raven EOVK: tretja stopnja

Sodelujoči instituciji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 58 05 401
Email: podiplomski@fu.uni-lj.si

Univerza Reka, Ekonomska fakulteta
Ivana Filipovića 4, 51000 Reka, Hrvaška
Tel: +385 51 355 111
Spletna stran

Pravilnik o skupnem doktorskem programu tretje stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani

Zbornik

  • Cilji programa

Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja je namenjen kandidatom, ki delajo ali se nameravajo zaposliti na delovnih mestih, za katera se zahteva in pričakuje znanstveno-raziskovalno delovanje na področju uprave in poslovnih ved na področju javnega sektorja; to pomeni preučevanje, snovanje, razvoj in aplikacijo novih metodologij, tehnologij in znanj na področju uprave in poslovnih ved. Program je zasnovan tako, da kandidat v prvih dveh študijskih letih pridobi vsa potrebna poglobljena teoretsko-znanstvena in metodološka upravno-pravna, organizacijska, ekonomska, menedžerska in informacijska znanja, ki so potrebna za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in praktičnih problemov na izbranih področjih in ki jih v nadaljevanju tega študija uporabi za razrešitev konkretnega znanstveno-raziskovalnega problema v okviru izdelane doktorske disertacije. Zato je Skupni doktorski študijski program zasnovan izrazito inter - in multidisciplinarno, kar ustreza naravi znanstvenega raziskovanja na eni in najzahtevnejšega strokovnega dela na drugi strani.

Program je pomemben za:
- razvoj upravne znanosti za nadaljnjo transformacijo uprave v smeri sodobnih demokratično usmerjenih uprav,
- razvoj poslovnih ved za delovanje javnega sektorja,
- razvoj obstoječih in novih izobraževalnih programov in znanstveno-raziskovalnega  dela na področju upravne znanosti  in poslovnih ved in
-posodabljanje javne uprave ter poslovne prakse v javnem sektorju.

Študent ima možnost izbire študijskih obveznosti v prvem in drugem letniku pri izbirnih predmetih. Z izbiro izbirnih predmetov se študentom omogoča interdisciplinarnost oziroma izbiro študijskih predmetov iz štirih različnih ved (informacijske, ekonomske, organizacijske in pravne vede). V 1. letniku študent v soglasju z mentorjem (glede na temo doktorske disertacije) izbere izbirni metodološki predmet Družboslovna statistika ali izbirni metodološki predmet Optimizacijski modeli v javnem sektorju, 2 obvezna predmeta, opravi 2-krat individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. Pripraviti mora dispozicijo doktorske disertacije.
V 2. letniku študent izbira med dvema moduloma: Javno upravljanje in Ekonomski modul. Študent opravi 2 usmeritvena predmeta, 2 izbirna predmeta, 2-krat individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. Do vpisa v 3. letnik mora imeti potrjeno temo doktorske disertacije.
V 3. letniku študent opravi individualno raziskovalno delo in zaključni doktorski seminar ter zagovarja doktorsko disertacijo.

Pri izbirnih predmetih lahko študent izbira  med naborom izbirnih predmetov na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani ali na Ekonomski fakulteti Univerze na Reki ali se odloči za opravljanje izbirnih predmetov na drugi domači ali tuji fakulteti v obsegu najmanj 10 ECTS. Za izbiro potrebuje predhodno soglasje vodstva doktorskega študija.

Vsi izbirni predmeti bodo na voljo tudi študentom sorodnih študijskih programov drugih fakultet Univerze v Ljubljani, Univerze na Reki in študentom drugih univerz, s katerimi imata Univerza v Ljubljani in Univerza na Reki sklenjene sporazume o izmenjavi študentov. Predlagani Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja je zasnovan skladno z načeli Bolonjske reforme. To pomeni, da se bodo lahko študentje Skupnega doktorskega študijskega programa Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja vključevali v različne oblike mednarodnih izmenjav (ERASMUS, BASILEUS, CEEPUS…) in opravljali posamezne obveznosti na drugih univerzah v tujini skladno s kreditnim sistemom ECTS.

Študent mora na partnerski instituciji opraviti obveznosti v naslednjem obsegu ECTS: 1. letnik: 10 ECTS, 2. letnik: 15 ECTS, 3. letnik: 5 ECTS. Skupaj torej najmanj 30 ECTS. Na partnerski instituciji lahko opravi tudi IRD in doktorske seminarje.

  • Namen programa

Študijski program je nov in nadomešča »nebolonjski« doktorski študijski program Uprava. Predlagani študijski program, ki sta ga v sodelovanju pripravili Fakulteta za upravo, Univerze v Ljubljani in Ekonomska fakulteta, Univerze na Reki je nov doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretje stopnje. Program je pripravljen na osnovi dopolnjenega Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32-1406/2012), po Merilih za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 6/12), na podlagi pravil in postopkov za doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, po Merilih za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, po Pravilniku[1] o študijskih programih Univerze na Reki, Zakonu o znanstveni dejavnosti in visokošolskem izobraževanju (NN št. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 im 63/11) ter skladno s smernicami Bolonjske deklaracije.
Predloženi program študija skuša v čim večji meri slediti znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim potrebam, ki izhajajo iz zgoraj navedenih sprememb. Glede na temeljne cilje in učne vsebine, splošne ter predmetno-specifične kompetence Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja uvrščamo po ISCED-ovi klasifikaciji v študijsko področje poslovnih in upravnih ved.
Obe članici sta na svojih področjih pomembni ustanovi za podiplomski in doktorski študij v Srednji in Vzhodni Evropi. Obe imata že določene mednarodne izkušnje, in kar je najpomembnejše, da imata ustrezne strokovnjake z referencami. Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja traja tri leta in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih doktorskega študijskega programa pridobi diplomant znanstveni naslov doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšano pred imenom se zapiše kot dr.) v Sloveniji in doktor znanosti / doktorica znanosti s področja družboslovja na Hrvaškem. Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja se izvaja kot izredni in redni študij. Organizirane oblike študija se izvajajo v obliki predavanj, seminarjev in drugih organiziranih oblikah v Sloveniji in na Hrvaškem. Program se v celoti izvede v obsegu števila kontaktnih ur, ki jih določa študijski program. Pri izrednem študiju bodo organizirane oblike študija oziroma pedagoškega dela organizirane v obsegu 50 odstotkov v primerjavi z rednim študijem.

  • Trajanje študija

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

  • Znanstveni naziv 

doktor znanosti / doktorica znanosti (okrajšano pred imenom se zapiše kot dr.) v Sloveniji

doktor znanosti / doktorica znanosti s področja družboslovja na Hrvaškem

  • Način izvajanja

Izredni študij.

  • Moduli/smeri: Javno upravljanje, Ekonomski modul
  • Splošne kompetence diplomanta

Študent si s Skupnim doktorskim študijskim programom Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja pridobi naslednje splošne kompetence:
poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti ter zmožnosti prenosa znanja v prakso,
- zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej,
- Usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja, veščin, tehnik, praks in gradiv z raziskovalnim delom,
- zmožnost zastaviti, oblikovati in izvajati obsežen raziskovalni proces,
- zmožnost kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej pri reševanju najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev in oblikovanjem novih na nacionalni in mednarodni ravni,
- zmožnost javnega predstavljanja in obrambe znanstvenih študij,
- vrhunsko razumevanje in zmožnost obvladanje različnih raziskovalnih pristopov na znanstvenem področju kot nadaljevanje znanj razvitih na prvi in drugi stopnji,
- razvijanje kritične refleksije in samorefleksije pri strokovnem in raziskovalnem delu, usposobljenost za delo v interdisciplinarni  skupini.

  • Predmetno specifične kompetence diplomanta

S skupnim doktorskim študijskim programom Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja študent pridobi predmetno-specifične kompetence za proučevanje in reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov na področju poslovnih in upravnih ved. Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja omogoča študentu poglobitev, predelitev ter nadgradnjo teoretičnega in metodološkega znanja, pridobljenega v programih prve in druge stopnje. Pridobljena znanja in veščine jim zagotavljajo zmožnosti za najzahtevnejše metodologije razumevanja in reševanja problemov v upravni in poslovni praksi.
Predmetno specifične kompetence so:
- poglobljeno razumevanje kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod ter zmožnost njihove ustrezne uporabe v raziskovanju,
- usposobljenost za dinamično povezovanje različnih znanstvenih disciplin v eno celovito transdisciplinarno metodo znanstvenega raziskovanja,
- sposobnost znanstvene analize problemov, vrednotenja različnih teoretičnih stališč in kritične analize upravnih sistemov in upravnopravnih institucij,
- usposobljenost za razumevanje in nadgradnjo upravno-teoretičnih znanj s poudarkom na statusni in funkcionalni opredelitvi izvajalcev javnega upravljanja,
- sposobnost kritične refleksije v raziskovanju v polju interdisciplinarnih ved,
- sposobnost kritično vrednotiti širši pomen in posledice uporabe informacijskih sistemov v upravnih sistemih,
- sposobnost presoje teoretičnih in praktičnih vidikov organizacijskega učenja in menedžmenta znanja,
- sposobnost razumevanja in analize osnovnih značilnosti področij javnih politik in fiskalne politike,
- samostojnost pri izbiri ustreznih rešitev in spoštovanja človekovih pravic v javni upravi na osnovi mednarodne sodne in upravne prakse ter primerjalnopravnih ureditev tega področja,
- usposobljenost za razumevanje in nadgradnjo pravno teoretičnih znanj iz statusne in funkcionalne opredelitve izvajalcev javnega upravljanja na Hrvaškem, v Sloveniji in tujini,
- usposobljenost za aplikacijo teoretskih modelov na snovanje normativne ureditve uslužbenskih razmerij in uporabo tujih pravnih rešitev v nacionalnem pravu Hrvaške in Slovenije,
- sposobnost objektivne ocene učinkovitosti delovanja javne uprave,
- razumevanje finančnega poslovanja uprave ter spoznavanje pristopov in orodij za optimalno finančno upravljanje,
- razumevanje sodobnih gospodarskih razmer ter usmeritev za razvoj teorije in prakse menedžmenta javne uprave.

Seznam mentorjev

 Šolnina: € 11.000,00
1. letnik: € 3.670,00
2. letnik: € 3.670,00
3. letnik: € 3.660,00
Možnost sofinanciranja šolnine.

Predmetnik

Razvoj javne uprave
Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije
Izbirni metodološki predmet (študent izbere en predmet): Družboslovna statistika ali Optimizacijski modeli v javnem sektorju
Individualno raziskovalno delo 1 (10 ECTS)
Individualno raziskovalno delo 2 (20 ECTS)
Doktorski seminar 1 (5 ECTS)

- ob zakjučku študijskega leta mentor odda Poročilo mentorja

- ob zaključku študijskega leta študent odda Poročilo o delu

 

Modul: Javno upravljanje

Usmeritvena predmeta:
Primerjalna ureditev človekovih pravic v javni upravi
Organizacijsko učenje in menedžment znanja

Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Individualno raziskovalno delo 3 (10 ECTS)
Individualno raziskovalno delo 4 (25 ECTS)
Doktorski seminar 2 (5 ECTS)

Modul: Ekonomski modul

Usmeritvena predmeta:
Ekonomski razvoj
Analiza javnih politik

Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Individualno raziskovalno delo 3 (10 ECTS)
Individualno raziskovalno delo 4 (25 ECTS)
Doktorski seminar 2 (5 ECTS)

- ob zakjučku študijskega leta mentor odda Poročilo mentorja

- ob zaključku študijskega leta študent odda Poročilo o delu

Individualno raziskovalno delo 5 (30 ECTS)
Individualno raziskovalno delo 6 (25 ECTS)
Zaključni doktorski seminar in zagovor doktorske disertacije (5 ECTS)

- ob zakjučku študijskega leta mentor odda Poročilo mentorja

- ob zaključku študijskega leta študent odda Poročilo o delu