Razvoj fakultete

Razvoj fakultete

Fakulteta za upravo je v statusnem smislu ena najmlajših članic Univerze v Ljubljani, vendar z dolgoletno tradicijo. Njeno delovanje sega v leto 1956, ko je bila 22. novembra ustanovljena takratna Višja upravna šola, ki se je leta 1995 preoblikovala v Visoko upravno šolo. Od leta 1997 je s pripravo novih, sodobnih in evropsko primerljivih študijskih programov rasla tudi ideja o statusnem preoblikovanju Visoke upravne šole v fakulteto. Državni zbor Republike Slovenije je s spremembami Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani leta 2003 zaključil proces preoblikovanja šole, tako da je s 5. aprilom 2003 Visoka upravna šola uradno postala Fakulteta za upravo.

Danes fakulteta svoje poslanstvo uresničuje na področju visokošolskega izobraževanja upravnih znanosti, znanstveno-raziskovalnega, razvojnega in svetovalnega dela, dopolnilnega strokovnega izpopolnjevanja javnih uslužbencev in mednarodnega sodelovanja s podobnimi izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami. Težišče njenega delovanja obsega razvijanje naslednjih strokovnih področij:

 • pravna ureditev in razvoj na področju javnega sektorja,
 • organizacija javnega sektorja,
 • ekonomika javnega sektorja,
 • javne finance,
 • menedžment v javnem sektorju,
 • informatizacija javnega sektorja in razvoj e-uprave.

Fakulteta za upravo ima specializirano knjižnico, razvejano založniško dejavnost, od leta 2003 pa izdaja tudi mednarodno znanstveno revijo Uprava, katere namen je ustvariti forum za izmenjavo pogledov na znanstvena in razvojna vprašanja, obveščanje o pomembnejših dogodkih, posvetovanjih, srečanjih in publikacijah, obveščanje in povezovanje strokovnjakov s področja javne uprave.

Mejniki delovanja FU

 • 1956 - ustanovitev Višje upravne šole
 • 1957 - vpis prve generacije izrednih študentov
 • 1962 - vpis prve generacije rednih študentov
 • 1975 - vključitev med članice Univerze v Ljubljani
 • 1995 - formalno in statusno preoblikovanje v Visoko upravno šolo
 • 1995 - vpis prve generacije v visokošolski strokovni program "Javna uprava"
 • 2003 - preoblikovanje v Fakulteto za upravo
 • 2004 - priprava novih študijskih programov v skladu s cilji in načeli Bolonjske deklaracije
 • 2008 - pridobitev akreditacije EAPAA za magistrski študijski program Uprava druga stopnja
 • 2011 - pridobitev akreditacije EAPAA za dodiplomski visokošolski študijski program Uprava prva stopnja in dodiplomski univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja prva stopnja
 • 2016 - pridobitev akreditacije NAKVIS-a za Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2017 - vpis prve generacije v Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja