Erasmus Plus

Erasmus+ študijske izmenjave in Erasmus+ praksa

Kaj je Erasmus+?

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Program Erasmus+ študentu omogoča:

 • da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija namesto na FU opravi na partnerski instituciji v tujini:
 • študij v klasični obliki, 
 • priprava zaključnih del (diplomskih, magistrskih in doktorstkih del)
 • da v okviru študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju v eni izmed držav, ki sodelujejo v Erasmus+.

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje znanja tujih jezikov
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Razpisi:

Odprt razpis za Erasmus+ prakso

 

 

Naknaden razpis Erasmus+ za študij za 2. semester 2020/2021 bo objavljen septembra.

Dodatne informacije: Mednarodna pisarna (Marija Sušnik ali Katarina Rihtaršič), 01/5805-530 ali interntional@fu.uni-lj.si.

Seznam partnerskih institucij

Študentska listina Erasmus+

Opisuje vaše pravice in dolžnosti ter vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od FU in gostujoče institucije ob posameznem koraku mobilnosti.

FAQ - Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja si lahko pogledate tukaj

Erasmus koda Univerze v Ljubljani

SI LJUBLJA01

Kdo se lahko prijavi?

Na Erasmus+ razpis se lahko prijavi študent FU pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini status študenta na FU,
 • da ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini status študenta na FU,  z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot 12 mesecev po zaključnem delu oz. do zaključka upravičenega obdobja,
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

Trajanje izmenjave

Obdobje mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (tj. na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju). Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od 2. letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti:

 • v Sloveniji,
 • v državi, v kateri med študijem prebivajo,
 • v državi svojega stalnega bivališča in
 • v državi, katere državljani so.

Štipendije za posamezne države 2020/2021

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v tujino.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije.

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.
Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Za informacijo: v študijskem letu 2020/2021 znaša osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države:

€/mesec

Skupina 1

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

520 €

Skupina 2

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

470 €

Skupina 3

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

420 €

* Za študijsko leto 2021/2021 višine zneskov  mesečne Erasmus+ finančne pomoči za posamezne skupine držav še niso določene. 

Študenti bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. V letu 2020/2021 dodatek znaša 27,97€/mesec. 

Študenti iz socialno šibkejših okolij (prejemajo državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbude. V letu 2019/2020 spodbuda znašal 200€/mesec.

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosilijo za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa Erasmus+.

Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije.

 

Navodila in obrazci

Prijava na razpis

Navodila in pomoč pri prijavi na razpis Erasmus+ po korakih

Pred odhodom na izmenjavo

Priprava pred odhodom na izmenjavo po korakih

Druga navodila in obrazci

Postopek med in po vrnitvi iz izmenjave ter obrazci