Služba za raziskave in razvoj

Služba za raziskave in razvoj

Služba za raziskave in razvoj Fakultete za upravo povezuje prodekanjo za znanstveno-raziskovalno delo, strokovno podporo ter raziskovalce/ke, ki so vključeni v Raziskovalni inštitut Fakultete za upravo. Med seboj se povezujejo v raziskovalne in projektne skupine domačih in mednarodnih projektov ter proučujejo ekonomsko-finančne, upravno-pravne in informacijsko-organizacijske pojave, procese in prakse.

Pri izvajanju znanstveno-raziskovalnega, razvojnega, svetovalnega in izobraževalnega dela zasledujemo številne cilje, pri čemer smo, glede na področje našega dela, osredotočeni na:

  • razvoj upravne znanosti in stroke,
  • prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso in v pedagoški proces,
  • razvoj fakultete kot ene od najpomembnejših institucij na tem področju v RS,
  • razvoj individualnih raziskovalnih potencialov,
  • ustvarjanje dopolnilnih virov financiranja,
  • vključevanje študentov v samostojno raziskovalno delo.
Raziskovalni inštitut

V okviru fakultete deluje Raziskovalni inštitut Fakultete za upravo, ki ga sestavljajo raziskovalci/ke, ki se glede na predmet proučevanja povezujejo v raziskovalne in projektne skupine domačih in mednarodnih projektov.

 

Raziskovalci

Preglejte seznam raziskovalcev, ki sodelujejo na različnih projektih.

Raziskovalni projekti

V okviru raziskovalnega centra potekajo številni projekti. Seznanite se s projekti v teku in tistimi, ki so že za nami.

Raziskovalni program

V okviru raziskovalnega centra potekajo številni projekti. Seznanite se s projekti v teku in tistimi, ki so že za nami.

 

Konference

Fakulteta je organizator in soorganizator številnih znanstvenih srečanj, seminarjev in konferenc. Raziskovalci pa se jih tudi sicer udeležujejo po vsem svetu.

Raziskovalni forum

Raziskovalni forum predstavlja središče za izmenjavo znanja in idej s področja raziskovalno-razvojnega dela, s pomočjo katerega želimo uresničiti tudi boljši pretok informacij med vsemi, ki v tej dejavnosti sodelujemo.