Raziskovalni program

Raziskovalni program

Naslov skupine: Razvoj sistema učinkovite in uspešne javne uprave

Vodja: Izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik (od 1. 5. 2015 dalje)

            Prof. dr. Mirko Vintar (1. 1. 2004 - 30. 4. 2015)

 

Razvoj sistema učinkovite in uspešne javne uprave (SICRIS)

Raziskovalni program Razvoj sistema učinkovite in uspešne javne uprave je usmerjen v proučevanje sodobnih problemov in izzivov s katerimi se sooča slovenska javna uprava in širši javni sektor v času postopnega izhoda iz globoke gospodarske krize. Z uporabo modernih metodoloških orodij se bo analiziralo enega najbolj izpostavljenih in perečih problemov modernih nacionalnih gospodarstev v tem obdobju, tj. racionalizacije in reorganizacije sistema upravljanja javne uprave oz. javnega sektorja. S pomočjo interdisciplinarnega pristopa, ki je temeljna značilnost upravne znanosti, bo program vključeval raziskave na štirih ključnih in medsebojno tesno povezanih področjih, tj. upravno-pravnem, ekonomskem, organizacijskem in informacijskem področju. Teoretični in empirični razvoj kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov ter metrike za merjenje učinkovitosti in uspešnosti javne uprave bodo nadgrajene z evalvacijo obstoječega načina upravljanja in vzpostavitvijo podlag za uvajanje novih načinov upravljanja in optimizacije delovanja javne uprave. Raziskovanje razvoja širšega javnega sektorja bo vključevalo horizontalne elemente delovanja različnih vsebinskih področij, kot so modernizacija organizacijskih enot, racionalizacija zaposlovanja, ustreznost enotnega plačnega sistema in podobno. Podrobnejša teoretična in empirična analiza razvoja javne uprave bo dodatno sistematično in celostno razgradila cilje in prioritete dejavnosti javne uprave na področjih upravljanja kadrovskih virov, prestrukturiranja nalog in organizacije uprave, procesov v upravi in e-uprave, upravljanja kakovosti, odprte uprave in javnih financ (na državni in lokalni ravni).

Ključni vsebinski poudarki raziskav predlaganega programa bodo torej v okviru iskanja ustreznega modela upravljanja javne uprave oz. javnega sektorja vključevali pripravo strokovnih podlag za oblikovanje modelov moderne javne uprave, za evalvacijo delovanja in izvedbo reform izbranih segmentov širšega javnega sektorja ter za identifikacijo in predlaganje ukrepov oz. načinov njihove implementacije za boljše poslovno okolje, ki ga lahko soustvarita javna uprava in širši javni sektor za izboljšanje šibke mednarodne konkurenčnosti. Pripravljene strokovne podlage bodo omogočale razvoj novega modela upravljanja javne uprave po zgledu razvitejših držav, razvoj in aplikacijo orodij in modelov za izvedbo reforme širšega javnega sektorja ter razvoj in aplikacijo modela spremljanja ključnih komponent javne uprave, ki vplivajo na mednarodno konkurenčnost. Predlagane vsebine in cilji raziskovalnega programa bodo pomenile celovit in inovativen način preučevanja modernizacije upravljanja in delovanja sistema javne uprave oz. širšega javnega sektorja v Sloveniji. Pri tem bodo raziskave programa vpete tako v nacionalni okvir kot tudi v širši mednarodni kontekst, saj bodo temeljile na usmeritvah EU in njenih strateških dokumentih (npr. Evropa 2020) ter izkušnjah in dobrih praksah razvitejših držav članic EU in OECD.

Člani programske skupine s povezavami na SICRIS:   

izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik (vodja)

prof. dr. Mirko Vintar

izr. prof. dr. Primož Pevcin

prof. dr. Ljupčo Todorovski

izr. prof. dr. Polona Kovač

prof. dr. Maja Klun

izr. prof. dr. Janez Stare

doc. dr. Mitja Durnik

Dejan Ravšelj, mladi raziskovalec

doc. dr. Marko Ropret

izr. prof. dr. Mirko Pečarič

Miha Lebič, mag. upr. ved, strokovni sodelavec

Naročnik:   

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Financiranje:   

Projekt je financiran z 2666 letnimi urami cenovnega razreda B za obdobje 4 let.

Trajanje programa (od/do):  

1. 1. 200431. 12. 2008; 1. 1. 200931. 12. 2014; 1. 1. 201531. 12. 2018;

 

       

 

 

 

Raziskovalne vsebine in cilji:  

Raziskovalna skupina bo glede na svojo že omenjeno izrazito interdisciplinarnost, ki je ena od temeljnih značilnosti upravne znanosti, nadaljevala z raziskavami na štirih ključnih in medsebojno tesno povezanih področjih, tj. upravnopravnem, ekonomskem, organizacijskem in informacijskem področju. Skupni imenovalec do sedaj opravljenih raziskav v okviru programa je bil teoretični in empirični razvoj kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov ter metrike za merjenje učinkovitosti in uspešnosti, ki bodo v okviru nadaljevanja programa nadgrajene z evalvacijo obstoječega načina upravljanja javne uprave in vzpostavitvijo podlage za uvajanje novih načinov njenega upravljanja in optimizacije njenega delovanja. Ključni poudarki raziskav predlaganega programa bodo v okviru iskanja ustreznega modela upravljanja javne uprave oz. javnega sektorja vključevali naslednje raziskovalne vsebine (RV):

 

RV1: pripravo strokovnih podlag za oblikovanje modelov kakovostne, učinkovite, moderne, ustvarjalne in cenejše javne uprave (raziskani bodo različni vidiki in možnosti izboljšanja upravljanja in delovanja javne uprave).

 

RV2: pripravo strokovnih podlag za evalvacijo delovanja in izvedbo reform izbranih segmentov širšega javnega sektorja (raziskana bodo področja zdravstva, šolstva in sociale).

 

RV3: identificiranje in predlaganje ukrepov ter načinov njihove implementacije za boljše poslovno okolje, ki ga lahko soustvarita javna uprava in širši javni sektor, s čimer bi Slovenija izboljšala svojo šibko mednarodno konkurenčnost (raziskan bo vpliv ključnih komponent javne uprave, ki zavira mednarodno konkurenčnost Slovenije in na tej osnovi bo tudi predlagan sistem ukrepov, ki jih mora država sprejeti s ciljem zaustavitve sistematičnega upada po mednarodnih lestvicah konkurenčnost).

 

Na podlagi zastavljenih raziskovalnih vsebin bo programska skupina zasledovala naslednje raziskovalne cilje (RC):

 

RC1: razviti nov model upravljanja javne uprave po zgledu razvitejših država ob upoštevanju specifičnih dejavnikov in posebnosti slovenske družbe s ciljem ustvariti pogoje za debirokratizacijo in racionalizacijo delovanja javne uprave, povečanje njene odprtosti in transparentnosti, uveljavitev participatornega upravljanja, večje informatizacije poslovanja, bolj fleksibilnega sistem plač, povečanja usposobljenosti javnih uslužbencev in modernizacije ter dviga upravljavske sposobnosti lokalne samouprave.

 

RC2: razviti in aplicirati orodja in modele, ki bodo v pomoč pri izvedbi reforme širšega javnega sektorja (tj. šolstva, zdravstva in sociale) s ciljem vzpostaviti moderen, uspešen, učinkovit in kakovosten javni sektor.

 

RC3: razviti in aplicirati model spremljanja ključnih komponent javne uprave, ki vplivajo na konkurenčnost narodnega gospodarstva in nadgraditi program »STOP birokraciji«, saj tako EU kot tudi druge mednarodne organizacije opozarjajo Slovenijo na njeno mednarodno nekonkurenčnost, ki v veliki meri izhaja iz njene neučinkovite javne uprave (tj. dolgi sodni postopki, administrativne in pravne ovire, preveliko število reguliranih poklicev, pomanjkljiv sistem nadzora delovanja javne uprave ipd.).

 

 

 

REFERENCE - RAZVOJ SISTEMA UČINKOVITE IN USPEŠNE JAVNE UPRAVE

REFERENCE - SPREMEMBE UPRAVLJANJA IN IZVAJANJA STORITEV JAVNE UPRAVE V DOBI DIGITALIZACIJE