600 Upravljanje poslovnih procesov v upravi

600 Upravljanje poslovnih procesov v upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirko Vintar, dr. Milić Radović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Cilj predmeta je seznaniti študente  z možnostmi prenove in informatizacije poslovnih procesov pri zagotavljanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja,  konkurenčne prednosti ter metodoloških pristopov na tem področju.  Predmet obravnava modeliranje, analiziranje, simulacije in prenovo ter informatizacijo poslovnih procesov. Posebej obravnava specifiko upravljanja in prenove poslovnih procesov v upravi.
 • Študentje bodo poglobili  predvsem teoretično znanje in razumevanje prenove poslovnih procesov v upravi, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati samostojnem raziskovanju.

2. Opis vsebine

 • Prenova poslovanja in upravljanje s poslovnimi procesi
 • Prenova poslovanja v e-poslovanje in e-upravo
 • Prenova poslovnih procesov           
 • Izbira procesov za prenovo
 • Vloga informacijske tehnologije pri prenovi procesov
 • Modeliranje poslovnih procesov
 • Analiziranje in simulacije poslovnih procesov
 • Snovanje prenove in upeljevanje prenovljenih procesov
 • Študije primerov iz uprave

3. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • Kovačič A., V. Bosilj Vukšić: Management poslovnih procesov, Gospodarski vestnik, Ljubljana (v tisku)
 • Harmon P.: Business process Change, Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2003
 • dodatna literatura in viri
 • Bosilj Vukšić V., A. Kovačič: Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija, Zagreb 2004
 • Burlton R. T.: Business process management : profiting from process, Indianapolis (Ind.), 2003
 • Davenport T.H.: Process Inovation, Harvard Business School Press, Boston, 1993
 • Kovačič A.,  B. Peček: Prenova in informatizacija delovnih procesov, Fakulteta za upravo, 2002
 • www.bpmi.org
 • www.wfmc.org

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Oblika dela so predavanja ter izdelava seminarska naloge.
V okviru seminarske naloge bodo študentje skupinsko ali posamično predstavili nalogo, o njej diskutirali ter predstavili analize rezultatov.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni izpit (potreben pogoj, končne pozitivne ocene pri predmetu je pozitivna ocena ustnega izpita) in izdelana seminarska naloga v okviru seminarja.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.