598 Sistemi standardizacije

598 Sistemi standardizacije

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mile Pešaljević

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Pridobitev specifičnega znanja o standardizaciji, sistemih in modelih standardizacije, vrstah standardov, akreditaciji in certifikaciji sistemov, procesov, proizvodov in storitev, oceni stanja sistemov standardizacije, in sicer v funkciji upravljanja s kakovostjo.

2. Opis vsebine

Pojem, razvoj in pomen standardizacije; Cilji in načela standardizacije; Območje standardizacije (področje, raven in vidik standardizacije); Temeljni pojmi v standardizaciji; Razmerja med standardizacijo, metrologijo, kakovostjo, intelektualno lastnino in procesi izdelave ter uporabe proizvodov in storitev; Standardizacija in optimizacija; Standardizacija, poenotenje in tipizacija proizvodov; Standardi: vrste in značilnosti; Mednarodni, nacionalni in panožni standardi za nekatera področja; Standardi kakovosti; Interni standardi; Tehnični predpisi; Delovne vsebine na področju standardizacije; Procesi in viri na področju standardizacije; Človeški viri; metode in postopki; tehnična oprema; energija in material; organizacija; informacije in gospodarstvo na področju standardizacije; Normativno urejanje področja standardizacije; Mednarodna priporočila glede področja standardizacije; Pravila akreditacije in certifikacije; Metode in postopki ocenjevanja usklajenosti; Sistem standardizacije in njegovi cilji; Osnovni parametri sistema standardizacije; Okolje sistema standardizacije; Vloga sistema standardizacije v poslovnem sistemu, sistemu kakovosti, sistemu varstva okolja in komunikacijah; Model sistema standardizacije; Cilji opredelitve modela sistema standardizacije; Osnovne izhodišča modela sistema standardizacije; Struktura modela sistema standardizacije; Razmerja med podsistemi sistema standardizacije; Možnosti in omejitve uporabe modela sistema standardizacije; Projektiranje sistema standardizacije; Projektiranje dokumentov sistema standardizacije in standardov; Računalniška podpora pri sistemu standardizacije; Programiranje in načrtovanje pri sistemu standardizacije; Ocena stanja sistema standardizacije; Upravljanje v sistemu standardizacije; Sistem standardizacije kot podpora ali vir omejitve za druge sisteme; Sistem standardizacije s stališča inženirskih komunikacij in logistike.

3. Temeljna literatura

 • Pešaljević dr Mile, INŽENJERSKE KOMUNIKACIJE I LOGISTIKA, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1995.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent se usposablja za obvladovanje znanj na področju standardizacije in le-te poveže s predhodno pridobljenimi znanji. Študent bo tudi sposoben posredovati pridobljena znanja članom tima, s katerimi bo v praksi reševal probleme iz tega področja.

Uporaba

Študent bo usposobljen za uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem okolju, tj. v praksi.

Refleksija

Teoretsko in praktično znanje, ki ga študent pridobi, omogoča sinergijsko uporabo znanj iz vseh predmetov študijskega programa.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča hitro ugotavljanje problema, formulacijo, povezovanje z metodami reševanja problemov, reševanje problemov, kritičen pogled itd.

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk je sestavljen iz predavanj in izdelave seminarske naloge.
Seminarske naloge se izdelujejo v skupinah (po dva študenta) ali samostojno. Seminarske naloge se predstavijo celotni skupini, ob tem pa se diskutira o doseženih rezultatih.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Ustni izpit (končna pozitivna ocena pri predmetu je pozitivna ocena ustnega izpita). Izdelava seminarske naloge je pogoj za pristop k izpitu.
 • Ocenjevanje: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - prav dobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Ugotavljanje ravni zadovoljstva študentov s predstavljenimi vsebinami, načinom dela, pridobljenim znanjem in komunikacijo.