597 Modeli, metode in tehnike upravljanja s kakovostjo

597 Modeli, metode in tehnike upravljanja s kakovostjo

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Jovan Filipović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Pojmovanje ter obvladovanje  konceptov in terminologije, modelov, metod, tehnik in orodij upravljanja s kakovostjo

2. Opis vsebine

Sodoben pomen pojmov industrija in storitev. Dimenzije kakovosti. Uspešnost in učinkovitost.Trilogija kakovosti. Sistemski pristop k kakovosti. Sistem kakovosti. Sistem za upravljanje s kakovostjo. Zagotavljanje kakovosti. Principi celovitega obvladovanja kakovosti (TQM). Infrastruktura, praksa in orodja TQM. Proces. Upravljanje s procesi. Izboljšanje procesov (inkrementalne izboljšave, skokovite izboljšave, Benchmarking in Reengineering). Opredelitve metod, tehnik in orodij. Orodja za projektiranje procesov (statistični poskus, metoda Taguchi, metoda QFD, POKA-YOKE (preprečevanje napake). Osnovna orodja kakovosti. Merjenje in upravljanje s strateškimi informacijami. Ciklus PDCA.  Osredotočenost na kupca/uporabnika.  Kakovost in organizacijska struktura. Stroški kakovosti. Osnovni principi upravljanja s kakovostjo - podlaga serije ISO 9000:2000. Modeli QMS-a. Standardi serije ISO 9000:2000. Akreditacija in certifikacija.

3. Temeljna literatura

OBVEZNA LITERATURA

 • J. Filipović, Osnove kvaliteta. FON, Beograd.
 • J. Evans and W. Lindsay, The Management and Control of Quality, South Western College Publishing, 2004.
 • S. Thomas Foster, Jr., Differing Perspectives on Quality, 2004 Prentice-Hall

4. Predvideni študijski dosežki

 • Znanje in razumevanje
 • Koncepti in terminologija, modeli, metode, tehnike ter orodja upravljanja s kakovostjo.
 • Uporaba
 • Usposabljanje za uporabo  konceptov, terminologije, veščin in orodij upravljanja s kakovostjo.
 • Refleksija
 • Ozaveščanje glede pomena pojmovanja in uporabe upravljanja s kakovostjo v upravi.
 • Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
 • Pojmovanje in uporaba sistemskega pristopa
 • Pojmovanje in uporaba univerzalnih konceptov na področju kakovosti
 • Pojmovanje in uporaba modelov, pristopov, metod, tehnik in orodij
 • Pojmovanje in uporaba diverzifikacije ter standardizacije

5. Metode poučevanja in učenja

Struktura pouka počiva na nujnosti interaktivnega dela s študenti, spodbujanja in opogumljanja za obvladovanje ter uporabo konceptov in terminologije, modelov, metod, tehnik in orodij upravljanja s kakovostjo, kot tudi seznanitve znotraj okvirjev  stroke kakovosti. Učni program se izvaja:

 • S predavanji
 • Z obravnavanjem literature
 • Z delom v timih in predstavitvijo izsledkov timskega dela,
 • S študijami primerov
 • Z debatami
 • Z izdelavo projektov
 • Z diskusijskimi skupinami

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Redno obiskovanje predavanj in vaj ter sodelovanje v diskusijah 5 %
 • Kolokvij v času semestra 30 %
 • Seminarska naloga   20 %
 • Končni izpit  45 %

8. Metode evalvacije kakovosti

Evalvacijski vprašalnik/anketa