596 Kvantitativne metode v javnem sektorju

596 Kvantitativne metode v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Srečko Devjak,
 • Ostali sodelavci: dr. Milan Martić, dr. Jože Benčina

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Management v poslovnem ali javnem sektorju podpirajo kvantitativne metode, posebej ko gre za obvladovanju kompleksnih problemov in oblikovanju sintetičnih informacij o njihovem optimalnem reševanju.  Problemi so iz različnih področij optimizacij, simulacij, alokacije zmogljivosti, benchmarkinga, logistike in drugje.
   
V tem okviru so metode linearnega programiranja, mrežnega programiranja in multivariantne analize dosegle visoko raven aplikacije. Aplikacija metod nelinearnega programiranja, stohastičnega programiranja, teorije iger, teorije množične strežbe, teorije odločitev in druge metode z razvojem ustrezne računalniške opreme hitro raste.
Študentje bodo poglobili  predvsem teoretično znanje in razumevanje kvantitativnih metod, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati samostojnem raziskovanju. Interdisciplinaren način študija bo študentom omogočil, da se usposobijo za učinkovito in varno delo v praksi.

2. Opis vsebine

 • Uvodna prestavitev metod
 • Kvantitativni modeli:opredelitev, lastnosti, oblikovanje model in uporaba
 • Linearni program: osnovna opredelitev, model, fazni, dinamizirani, primeri
 • Multivariantna analiza: korelacija, regresija, cluster analiza
 • Mrežni program: osnovna opredelitev, metode CPM in PERT, management tveganj pri projektih
 • Metode DEA
 • Teorija množične strežbe: stohastični procesi, množična strežba, modeli množične strežbe in simulacije
 • Mehka logika :opredelitev, uporaba
 • Uporaba kvantitativnih metod pri kompleksnih problemih v upravi

3. Temeljna literatura

Obvezna:

 • Winston, Wayne L.: Operations research: applications and algorithms, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1994
 • Hudoklin- Božič: Stohastični procesi, Moderna organizacija, Kranj, 1999
 • Vujošević, M.: Operaciona iztraživanja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1999

Dodatna:

 • Meško, I.: Metode optimiranja, I. in II.del,  Univerza Maribor, Ekonomsko - poslovna fakulteta, Maribor, 1986.
 • Sachs, L. : Angewandte Statistik, Anwendung statisticher Methoden, Berlin, Springer - Verlag, 1992, 846 str

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Poleg predavanj bodo študentje imeli možnost sodelovati na predstavitvah praktičnih primerov. Izdelali bodo seminarsko nalogo tako, da bodo vključeni v raziskovalno skupino Inštituta za ekonomiko in management javnega sektorja. Seminarsko nalogo bodo javno predstavili. Preko elektronske klepetalnice bodo komentirali aktualne dogodke in pripravili primere iz prakse doma in v tujini.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Preverjanje znanja na izpitu je ustno. Končna ocena je določena kot rezultat ocen doseženih pri seminarski nalogi in izpitu.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.