595 Management kakovosti v javnem sektorju

595 Management kakovosti v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Zdravko Pečar

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti bodo spoznali najpomembnejša znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno izvajanje in načrtovanje kakovosti in managementa celovite kakovosti. Poleg vsebine managementa celovite kakovosti bodo študenti spoznali tudi faze razvoja ter modele za presojo organizacijske kakovosti (Benchmarking, BSC, EFQM, CAF).

2. Opis vsebine

 • Razvoj ideje o kakovosti
 • Definicije kakovosti
 • Od kontrole kakovosti do managementa celovite kakovosti
 • Potreba po integriranem managerskem konceptu
 • Management celovite kakovosti TQM (usmeritev k uporabniku, procesno gledanje, stalne izboljšave, delo v timih, odločanje na osnovi dejstev)
 • Faze razvoja TQM
 • Uporabnik skozi tržno logiko usmerja razvoj organizacije    
 • Ciklus PDCA
 • Stalne izboljšave in vloga tehnologije
 • Kakovost kot orodje strategije   
 • Modeli za presojo organizacijske kakovosti (Benchmarking, BSC, EFQM, CAF)
 • Samoevalvacija kot način organizacijskega učenja
 • Perspektive nadaljnjega razvoja

3. Temeljna literatura

KNJIGE

 • Zink, K. (1997). Successful TQM. New York, Jon Wiley and sons inc.
 • Juran, J.M. (1988). Juran on planning for Quality. New York: Free Press.

ČLANKI

 • Clinton, B. (1992). Putting People First. Journal for Quality and Participation (October/November): 10-12.
 • Harari, O. (1993). Ten Reasons Why TQM Does not Work. Management Review (January): 33-38.
 • Ishikawa, K. (1984). Quality Control Circles at Work. Tokyo: Asian Productivity Organization.
 • Knouse, S., Carson, P.P., Carson, K.D. (1993). W. Edwards Deming and Frederick Winslow Taylor: A Comparison of two leaders who shaped the world's view of Management. International Journal of Public Administration 16 (10): 1621-1658.

INTERNET

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben za samostojni in kompleksni študij, za povezovanje in razumevanje znanja ter za posredovanje pridobljenega znanja drugim. Sposoben je tudi za znanstveno - raziskovalno delo na posameznih področij in za nadaljevanje samostojnega študija.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.
 • V okviru seminarja bodo študentje skupinsko ali individualno predstavili delo, diskutirali o izsledkih seminarja ter analizirali predstavljeni raziskovalni seminar skupaj s poslušalci.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

 • Usmeritveni - izbirni predmet

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Seminarska naloga in ustni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.