594 Upravljanje z varstvom okolja

594 Upravljanje z varstvom okolja

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Nataša Petrović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Zagotavljanje znanj študentom na področju ekologije in upravljanja z varstvom okolja/ekološkega managementa, kot tudi vpogled v lokalne, nacionalne in globalne ekološke probleme, ob pridobivanju znanj na področju upravljanja s strategijami in ustreznega upravljanja z veščinami za reševanje teh problemov, vse to pa z namenom trajnostne in/ali izboljšane kakovosti ter razvoja z uporabo izsledkov ekološke znanosti v praksi.

2. Opis vsebine

 • Elementi splošne ekologije. Ekološki dejavniki. Ekosfera in ekosistem.
 • Osnovni okoljski dejavniki.
 • Okoljski problemi z lokalnega, nacionalnega in mednarodnega vidika.
 • Osnovni viri onesnaževanja in njihov vpliv na človeško zdravje ter ekosistem v celoti. Regionalni in globalni ekološki problemi/okoljski problemi: onesnaževanje v urbanem okolju, energetska problematika, transport, uničevanje ozona, toplogredni učinek, kisel dež, globalno segrevanje, zmanjšanje biološke raznovrstnosti, onesnaževanje osnovnih okoljskih medijev in živil, zmanjšanje naravnih zelenih površin.
 • Upravljanje z varstvom okolja/ekološki management - evolucija, opredelitev in obseg, značilnosti, dvomi in možnosti, problemi in potrebe, kritika in vzpostavitev.
 • Prodor oblikovanih sistemov ekološkega managementa. Sistemi za ekološki management.
 • Mednarodni standardi serije ISO14000.

3. Temeljna literatura

Obvezna literatura:

 • Petrović, N.: Osnove ekološkog menadžmenta: skripta. Beograd, FON, 2006.
 • Petrović, N.: Handout-i sa predavanja. Beograd, FON, 2006.
 • Barrow, C. J.: Environmental Management-Principles and Practice. London, Routledge, 1999.
 • Botkin, D., E. Keller: Environmental Science-Earth as a living planet. USA, John Wiley&Sons, Inc, 2003.

Druga literatura:

 • Đukanović, M.: Životna sredina i održivi razvoj. Beograd, ELIT, 1996.
 • Porteous, A.: Dictionary of environmental science and technology, third edition. West Sussex, John Wiley&Sons, LTD, 2000.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Znanje na področju ekologije in upravljanja z varstvom okolja ob razumevanju lokalne, nacionalne in globalne ekološke problematike, ter možnosti njenega reševanja v skladu s trajnostnim razvojem.

Uporaba

Priprava na opravljanje visokostrokovnih specializiranih del, na področju upravljanja z varstvom okolja, ter na uporabo izsledkov ekološke znanosti v praksi.

Refleksija

Ekološko ozaveščanje ter strateški pomen upravljanja z varstvom okolja, kot tudi izboljšanje storilnosti in učinkov zaposlenih na posebnih področjih, ki so pomembna za okolje.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Z izvajanjem pouka pri tem predmetu študenti pridobivajo:

 • veščine timskeg dela;
 • veščine predstavljanja na podlagi izdelave seminarske naloge ter njenega zagovora v obliki ustnega podajanja predstavitve, izdelane s programom PowerPoint, pred celotno skupino;
 • interdisciplinaren in ustvarjalen pristop k reševanju problemov;
 • uporaba izsledkov ekološke znanosti v praksi

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk se izvaja:

 • s predstavitvijo vsebin s strani predavatelja,
 • z interaktivnim delom,
 • z diskusijami o vnaprej opredeljenem in predstavljenem problemu,
 • z delom v ustvarjalnih delavnicah in
 • podrobno razčlenitvijo konkretnih problemov

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Timska izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge ali projektne naloge, kot tudi esej o določenem ekološkem problemu, predstavljajo pogoje za pristop k ustnem izpitu.

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pri študentih se ocenjuje:

 • navzočnost pri predavanjih,
 • izdelava in zagovor seminarske naloge ali projektne naloge,
 • izdelava eseja,
 • raven poznavanja in obravnave predavanih vsebin ter relevantne literature.
 • Ocene se gibljejo v intervalu od 5 do 10.

8. Metode evalvacije kakovosti

 • Evalvacijski vprašalnik/anketa