593 Javne službe

593 Javne službe

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Srečko Devjak
 • Ostali sodelavci: dr. Bojan Bugarić

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Predmet javne službe obsega pravno ureditev javnih služb v Republiki Slovenije. Čeprav je osrednji del predmeta namenjen spoznavanju domače ureditev, je v predmetnik vgrajen tudi del, ki obravnava ureditev javnih služb v Evropski Uniji. Poznavanje prava EU na področju javnih služb je nujno, saj zelo pomembno vpliva in določa osnove domače pravne ureditve. Glavni poudarek bo na proučevanju dveh poglavitnih organizacijskih oblik javnih služb pri nas: javnemu podjetju in javnemu zavodu. Ob tem bo študent spoznal tudi druge vsebine, pomembne za pravo javnih služb: problematiko javnega pooblastila, koncesij in nekaterih drugih pravnih konceptov. Splošnemu pregledu pravne ureditve javnih služb bo vedno sledila analiza konkretnih primerov, tako da bo študent lahko spoznaval delovanje pravnih institutov v praksi.
 • Cilj predmeta je izobraziti študente na področju prava javnih služb. Poznavanje tega področja je za bodoče upravne delavce izjemnega pomena, saj se vse večji del javne in državne uprave prenaša iz državne uprave v ožjem smislu na različne kvazivladne organizacije in zasebne subjekte. Zaradi tega se vse večji del zaposlenih v javni upravi dnevno sooča s problematiko prava javnih služb. Cilj predmeta je študentu nuditi osnovno vedenje o institucijah in instrumentih javnih služb, po drugi strani pa splošno znanje dopolniti s preučevanjem konkretnih področij in primerov. Študenti bodo v okviru tega predmeta pridobili znanje in razumevanje z obravnavanega področja. Pridobili bodo sposobnosti uporabe tega znanja v praksi in na delovnem mestu. S pomočjo tega znanja bodo te zbrane informacije in ideje znali sporočati tako specialistom za javne službe kot tudi tistim, ki jim to področje ni blizu. Svoje ideje tega področja bodo znali sporočati strokovno in profesionalno ter jih nadgrajevati. Pridobljena znanja jim bodo učinkovita podlaga za nadaljevanje študija na univerzitetnem programu študija.

2. Opis vsebine

 • Uvodno o javnih službah
 • Temelji pravnega režima javnih služb
 • Liberalizacija javnih služb
 • Pojem teh služb in njih upravljanje
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
 • Javno podjetje
 • Koncesija
 • Druge javne službe

3. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • Pirnat Rajko, Konkurenca in gospodarske javne službe. III.strokovno srečanje pravnikov javnega prava, IJU (1997)
 • Pirnat Rajko, Problematika pravne ureditve koncesij. Javna uprava, let.35, št.1/1999.
 • Pličanič Senko, Javne službe. Javna uprava, let.31, št.4/1995.
 • Problematika nove ureditve gospodarskih javnih služb in koncesij, študija Inštitut za javno upravo, 1998.
 • Nova ureditev javnih služb. Inštitut za javno upravo, 1991.
 • Delivering Public Services in Western Europe, C.Hood, G.Schuppert, Sage, 1988.
 • Managing Universal Service Obligations in Public Utilities in the EU, EIPA, 1996.
 • Obvezno je poznavanje veljavnih zakonov in drugih predpisov s področja javnih služb.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Poleg predavanj bodo študentje imeli možnost sodelovati na predstavitvah praktičnih primerov, ki jih bodo predstavili strokovnjaki iz prakse. Študenti bodo vključeni v delavnice strokovnih srečanj, na osnovi katerih bodo lahko napisali prispevek za objavo v strokovni reviji.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Končno oceno sestavlja ocena, pridobljena na ustnem izpitu, ki bo vseboval tri vprašanja ter izdelava seminarske naloge v okviru seminarja.
 • Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.