591 Lokalne javne finance

591 Lokalne javne finance

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Maja Klun, dr. Vesna Bogojević Arsić

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Cilj predmeta je študente seznaniti z delovanjem lokalnih javnih financ, ki izhaja iz različnih teoretičnih modelov ter stanjem v praksi. Poseben poudarek bo na predstavitvi teorij o velikosti, strukturi in funkciji lokalnih javnih financ ter prikazom nekaterih različnih praks financiranja lokalne ravni v različnih državah sveta.
 • Specifične kompetenca predmeta so, da študent lahko preveri delovanje lokalnih javnih financ v svetu in to primerja s sistemom v njegovi državi ter ga kritično ovrednoti. Sposoben bo zbirati, analizirati in interpretirati ustrezne podatke.

2. Opis vsebine

 • Povezanost funkcij javnih financ in lokalnih javnih financ
 • Trendi strukture lokalnih javnih financ v svetu
 • Prednosti in slabosti centralizacije/decentralizacije javnih financ
 • Optimalna velikost lokalne skupnosti in optimalna ponudba javnih storitev
 • Priprava lokalnega proračuna:
 • Pridobivanje in upravljanje lokalnih javnih prihodkov:
 • Struktura davkov
 • Oblike transferov in njihov obseg
 • Ostali prihodki
 • Upravljanje z lokalnimi javnimi izdatki
 • Planiranje novih lokalnih projektov
 • Merjenje učinkovitosti in uspešnosti porabe
 • Mednarodna primerjava lokalnih javnih financ (po strukturi prihodkov in izdatkov)
 • Priporočila EU na področju lokalnih javnih financ

3. Temeljna literatura

 • Jones B.M. (1995), Local Government Financial Management. ISCA Publishing.
 • Musgrave R.A:, Musgrave P.B. (1989), Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill International editions.
 • Marlow M.L. (1995), Public Finance. Dryden Press
 • Spletne strani
 • Eurostat: URL:http://epp.eurostat.cec.eu.int
 • OECD: URL: www.oecd.org
 • EU: URL: http:europa.eu.int/economy_finance
 • Dexia: Local finance in the EU; URL: www.dexia-creditlocal.fr

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent mora poznati vlogo lokalnih javnih financ v povezavi z delovanjem države in lokalne skupnosti, poznati razliko med obema nivojema in razlike v strukturi obeh skupin javnih financ. Poleg tega študent pozna prednosti in slabosti centralizacije ter teoretične opredelitve optimalne velikosti javnih financ tako z vidika prihodkov kot porabe. Študent pozna tudi osnovne razlike lokalnih javnih financ v tujini.

Uporaba

Pridobljeno znanje omogoča upravljanje lokalnih javnih financ in sicer tako teoretično kot tudi praktični znanje, ki ga pridobi preko projektnega dela.

Refleksija

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti izbranih lokalnih javnih financ.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Uporaba domače in tuje literature ter drugih virov. Zbiranje in interpretiranje podatkov, poročanje, analiziranje, delo v timu.

5. Metode poučevanja in učenja

Klasična predavanja s kombinacijo vodenega samostojnega učenja. Projektno delo in seminar.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj je vpis v letnih študija ter osnovno znanje statistike in drugi analitičnih metod.
Obvezno je sodelovanje v projektnem timu in predstavitev seminarske naloge.

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ocenjuje se od 1-10, za pozitivno oceno je treba doseči 60% na pisnem izpitu, pozitivne ocene so od 6-10.  Skupna ocena je sestavljena iz pisnega izpita, projektnega dela in seminarske naloge.

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.