590 Management v lokalni samoupravi

590 Management v lokalni samoupravi

  • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
  • 2. stopnja
  • 2. letnik
  • 7 ETCS
  • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
  • Število ur: 40
  • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
  • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ondrej Jaško, dr. Zdravko Pečar

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Pridobivanje specifičnega znanja o pravnih, organizacijskih in funkcionalnih konceptih lokalne samouprave, s poudarkom na prispevku te ravni javne uprave k zagotavljanju pravic in nudenju storitev državljanom oziroma drugim uporabnikom storitev lokalne samouprave. Z obvladovanjem tega predmeta se študenti seznanijo s pristojnostmi lokalne samouprave, organi in njihovimi pristojnostmi, razmerji med lokalno samoupravo in centralno oblastjo ter z organizacijo služb lokalne samouprave in načinom njihovega delovanja. Uporaba upravljavskega koncepta in odgovornosti v lokalni samoupravi predstavlja težišče tega predmeta. S tem se predstavijo modeli in načini uporabe metod in tehnik sodobnega managementa pod pogoji in pri nalogah lokalne samouprave. Vloga, pristojnosti in način dela mestnega managerja.

2. Opis vsebine

Pridobivanje specifičnega znanja o pravnih, organizacijskih in funkcionalnih konceptih lokalne samouprave, s poudarkom na prispevku te ravni javne uprave k zagotavljanju pravic in nudenju storitev državljanom oziroma drugim uporabnikom storitev lokalne samouprave. Z obvladovanjem tega predmeta se študenti seznanijo s pristojnostmi lokalne samouprave, organi in njihovimi pristojnostmi, razmerji med lokalno samoupravo in centralno oblastjo ter z organizacijo služb lokalne samouprave in načinom njihovega delovanja. Uporaba upravljavskega koncepta in odgovornosti v lokalni samoupravi predstavlja težišče tega predmeta. S tem se predstavijo modeli in načini uporabe metod in tehnik sodobnega managementa pod pogoji in pri nalogah lokalne samouprave. Vloga, pristojnosti in način dela mestnega managerja.

3. Temeljna literatura

Študenti bodo seznam literature prejeli na predavanjih.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent se usposablja za obvladovanje in uporabo znanj v sklopu organov in služb lokalne samouprave ter za povezovanje le-teh s predhodno pridobljenimi znanji na področju organizacije javnega sektorja.

Uporaba

Študent se usposablja za prevzem vodilne in druge odgovorne funkcije v sklopu organizacije in organov lokalne samouprave ter za pospeševanje njihove učinkovitosti v procesu sprejemanja in izvajanja odločitev znotraj pristojnosti lokalne samouprave.

Refleksija

Teoretsko in praktično znanje, ki ga študent pridobi, omogoča sinergijsko uporabo znanj iz vseh predmetov študijskega programa.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča hitro ugotavljanje problemov, formulacijo, povezovanje z metodami reševanja problemov, reševanje problemov, kritičen pogled
itd.

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk je sestavljen iz predavanj in izdelave seminarske naloge ter delavnic, ki so namenjene reševanju vprašanj in problemov iz prakse konkretnih lokalnih samouprav. Seminarske naloge se izdelajo v skupinah (po dva študenta) ali samostojno. Seminarske naloge se predstavijo celotni skupini, ob tem pa se diskutira o doseženih rezultatih. 

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni izpit (končna pozitivna ocena pri predmetu je pozitivna ocena ustnega izpita). Izdelava seminarske naloge je pogoj za pristop k izpitu.
Ocenjevanje: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - prav dobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Ugotavljanje ravni zadovoljstva študentov s predstavljenimi vsebinami, načinom dela, pridobljenim znanjem in komunikacijo.