589 Regionalna politika in strukturni skladi EU

589 Regionalna politika in strukturni skladi EU

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Aleksander Aristovnik

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Cilj predmeta je seznaniti študente s fenomenom regionalizma in regionalizacij v evropskih
 • državah in v RS ter s slovensko regionalno politiko, regionalnim razvojem in njegovo
 • vključitvijo v strukturne in kohezijski sklad EU. Države kandidatke in nove članice EU imajo
 • veliko potrebo, da svoje javne uslužbence na državni, regionalni in lokalni ravni dobro
 • seznanijo z institucijami EU, organizacijo in funkcioniranjem skladov EU ter z njimi
 • povezanimi finančnimi možnostmi za sofinanciranje projektov in programov posamezni
 • državi. Poudarek bo tudi na izkušnjah Slovenije, njenem sistemu lokalne in pokrajinske samouprave, pokrajinam kot novi upravno-teritorialni strukturi ter projekciji dogajanja v EU in Sloveniji v prihodnje.

2. Opis vsebine

 • Evropske institucije in lokalna in regionalna samouprava (European Institutions and sub-national authorities).
 • Evropska Unija: Ustavna pogodba 2004 (European Union: The Treaty on the Constitution 2004)
 • Regionalna politika in koordinacija strukturnih in kohezijskega sklada EU (Regional policy and EU Structural and Kohesion Fund).
 • Reforma strukturnih skladov Evropske unije (The reform of EU Structural Funds)          
 • Lokalna samouprava v Sloveniji (Local self-government system in Slovenia).
 • Občine (Municipalities)
 • Pokrajine (Regions) - ustavne spremembe 2006, spremembe zakonodaje, uvedba in začetek delovanja.
 • Financiranje in premoženje lokalnih skupnosti (Assets
 • and financing of local communities).
 • Čezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti (Crossborder co-operation of local communities).
 • Regionalna politika in regionalni razvoj v Sloveniji (Regional
 • policy and regional development in Slovenia).
 • Nova regionalna politika in strukturni skladi EU v
 • luči oblikovanja pokrajin
 • Nova finančna perspektiva EU 2007-2013 (NFP)
 • Državni razvojni program 2007 - 2013 - izvedbeni dokument Strategije razvoja Slovenije (pet   
 • razvojnih proritet)
 • Resolucija o nacionalnih projektih do l. 2023
 • Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj

3. Temeljna literatura

 • Moussis Nicholas: Access to European Union - law, economics, policies, 11th revised edition, European study service, Brussels 2002.
 • A new partnership for cohesion; Third report on economic and social cohesion; European Commission; Luxembourg, 2004.
 • Pogodba o Ustavi za Evropo, Luksemburg, Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2005.
 • Regionalizacija Slovenije - uvedba pokrajjin (prispevki s posveta 22. junija 2006) (e-knjiga, spletne strani Fakultete za upravo).
 • Vlaj, Stane, Lokalna samouprava: Teorija in praksa (tretja dopolnjena in spremenjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana, julij 2006.
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05).
 • Zakoni (v pripravi)o pokrajinah, uvedbi pokrajin ter o določitvi njihovih območij, financiranju pokrajin in pokrajinskih volitvah.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja

Uporaba

Študent mora poznati vlogo strukturnih skladov v povezavi z delovanjem države.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

PowerPoint prezentacije in razprava.
Projektno delo, ki je lahko skupinsko ali individualno. Študentje spoznajo postopek izbora projekta, njegovo opredelitev, analizo problema, ciljev raziskave, izbor metodologije in pristopov k reševanju, samo raziskavo in rezultate.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Seminarska naloga in ustni izpit
 • Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.