588 Lokalna samouprava

588 Lokalna samouprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Rudi Kocjančič

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Namen predmeta je, da študenti pridobijo poglobljeno znanje o vlogi in pomenu lokalne samouprave v sodobnih demokratičnih državah. Pri tem spoznajo predvsem organizacijo, upravljanje in financiranje lokalnih skupnosti ter temeljne modele lokalne samouprave. Študenti se seznanijo tudi s pravnimi in drugimi akti Sveta Evrope in Evropske unije, ki se nanašajo na lokalno in regionalno samoupravo, ter z razvojnimi procesi na področju lokalne samouprave v sodobnih državah. Po vsebini je Lokalna samouprava teoretični in pozitivnopravni predmet, ki je pomemben tudi za sistemsko umestitev drugih usmeritvenih predmetov v Managementu v lokalni samoupravi.

2. Opis vsebine

 • Izvor in razvoj lokalne samouprave
 • Država in lokalna samouprava
 • Upravljanje in financiranje lokalnih skupnosti
 • Primerjalna opredelitev lokalne samouprave
 • Lokalna samouprava in Svet Evrope
 • Lokalna samouprava in Evropska unija
 • Lokalna samouprava v postsocialističnih družbah
 • Reforme lokalne samouprave v sodobnih državah

3. Temeljna literatura

 • Vlaj, Stane, Lokalna samouprava, Teorija in praksa (tretja spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006.
 • Mousis, Nicholas, Access to European Union - law, economics, policies, 11th revised edition, European study service, Brussels 2002.
 • Bennett J. Robert, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, Hungary.
 • Šmidovnik, Janez, Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995.

Viri:

 • Ustava Republike Slovenije in Ustava Republike Srbije
 • Ustanovitvene pogodbe Evropskih skupnosti in Evropske unije
 • 20th Anniversary of the European Charter of Local Self-Government, Explanatory memorandum, The Congress of Local and Regional Authorities, 12th Plenary Session, Strasbourg, 20. September 2005.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben za samostojni in kompleksni študij, za povezovanje in razumevanje znanja ter za posredovanje pridobljenega znanja drugim. Sposoben je tudi znanstveno - raziskovalno delo na posameznih področij in za nadaljevanje samostojnega študija.
 
Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

PowerPoint prezentacije, seminarji in konzultacije.
Individualno ali skupinsko projektno delo pri raziskovanju posameznih pojavov in problemov.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

 • Usmeritveni predmet

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Seminarska naloga in ustni izpit
 • Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.