586 Zaščita IS in mreže

586 Zaščita IS in mreže

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Dejan Simić

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Varnost informacijsko-komunikacijskih mrež je eden od bistvenih predpogojev za njihovo uporabo. Varovanje podatkov je nujni del mrež, ki na želeno raven omeji nevarnosti, neločljivo povezane z enostavnim dostopom in hitro izmenjavo ogromnih količin informacij. Varovanje se uresničuje s celovito uporabo vrste ukrepov, med katerimi ključno funkcijo opravljajo kriptografske metode. Vsebino tega predmeta tvori prilagojeno izobraževanje o varnostnih sestavinah informacijsko-komunikacijskih mrež in obsega vse elemente tega področja.

2. Opis vsebine

 • Prilagojeno izobraževanje o varnostnih sestavinah informacijsko-komunikacijskih mrež obsega naslednje:
 • Varnostne grožnje in nevarnosti
 • Metodologija vzpostavitve varovanja
 • Kriptografske metode varovanja
 • Organizacijski in drugi nekriptografski varnostni ukrepi
 • Temeljni mehanizmi varovanja
 • Upravljanje z varovanjem
 • Varovanje elektronske pošte
 • Mrežne ovire
 • Spletna varnost
 • Elektronska trgovina in varovanje

3. Temeljna literatura

 • Študenti bodo seznam literature prejeli na predavanjih.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Na predavanjih študentje spoznajo teoretske osnove področja in pridobijo in poglobijo metodološka znanja za izvedbo raziskave, ki je osnova za izpitno nalogo.
 • Študentje predstavijo rešitve raziskovalnega projekta ter samo analizo raziskave.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Študent mora pripraviti seminarsko nalogo v obsegu 15 do 20 strani, ki zajema primerjalni pregled določene tematike, ki ustreza vsebini predmeta. Zraven izdelave seminarske naloge mora študent opraviti še pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.