585 Projektiranje informacijskih sistemov

585 Projektiranje informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Zoran Marjanović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Pridobitev znanj o konvencionalnih in objektno orientiranih modelih ter pristopih za analizo in logično projektiranje informacijskih sistemov, kot tudi logično projektiranje podatkovnih baz.

2. Opis vsebine

Uvod: Povezave med modeli, procesi razvoja (metodologija) in arhitekturami sistemov. Strukturni pristop k logičnem projektiranju IS. Načrtovanje razvoja, Analiza zahtev - funkcionalna analiza. Logično projektiranje strukture in dinamike sistema z uporabo modela objekti - relacije. Konvencionalni modeli  za analizo in logično projektiranje.  Strukturna sistemska analiza. Model objekti - relacije. Pregled drugih kovencionalnih modelov IDEFnX, SADT. Objektno orientiran pristop k logičnem modeliranju IS.  Interaktivno inkrementalni pristop. Analiza zahtev - primeri uporabe. Sistemski diagrami sekvenc. Konceptualni model sistema. Struktura sistema: diagrami razredov. Opis dinamike sistema: Diagrami spremembe stanja. Diagrami dejavnosti. Vzori pri modeliranju IS. Pregled različnih modelov splošnih delov sistema (organizacijska struktura, čas, merske enote, dokument) in modelov nekaterih poslovnih funkcij. Logično projektiranje podatkovne baze: Normalne oblike in postopek normalizacije relacij. Transformacija konceptualnih modelov (modelov objekti - relacije in modelov razredov) v relacijski model ter ustrezni standard SQL. Orodja CASE za logično projektiranje podatkovnih baz.

3. Temeljna literatura

 • Skripta

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

V času tega tečaja se bodo študenti naučili analizirati in logično projektirati informacijske sisteme ob uporabi ustreznih konvencionalnih in objektno orientiranih modelov in metod.

Uporaba

Študenti bodo usposobljeni za uporabo pridobljenih znanj pri analizi in projektiranju konkretnih informacijskih sistemov.

Refleksija

Teoretsko znanje in njegova uporaba pri izvajanju manjših zaokroženih logičnih sklopov pri domačih nalogah, ki jih študent dobi, omogoča sinergijsko uporabo znanj iz vseh predmetov študijskega programa.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča uporabo splošno uporabnega pristopa k obvladovanju zahtevnosti sistema z uporabo abstrakcij.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Pouk je sestavljen iz predavanj in izdelave domačih nalog.
 • Domače naloge so skupinske ali individualne. Rezultati domačih nalog se predstavijo skupini z namenom analize doseženih rešitev.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Pisni in ustni izpit.
 • Ocenjevanje: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - prav dobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Ugotavljanje ravni zadovoljstva študentov s predstavljenimi vsebinami, načinom dela, pridobljenim znanjem in komunikacijo.