583 Baze podatkov

583 Baze podatkov

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Zoran Marjanović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Razviti znanja in sposobnosti za načrtovanje, razvoj in uporabo baz podatkov v organizacijah javne uprave. Seznaniti slušatelje s problemi in praktičnimi izkušnjami na področju vzpostavljanja, upravljanja, uporabe in vzdrževanja baz podatkov in ostalih informacijskih virov v organizacijah. Razviti sposobnosti kritične ocene možnih pristopov na tem področju. Pridobiti znanja o aktivnostih in nalogah upravljanja podatkov. Zagotoviti slušateljem znanja s področja uporabe informacijskih orodij s področij razvoja, upravljanja in uporabe baz podatkov. Predmet zagotavlja študentom (magistrantom) naslednje kompetence s področja snovanja, razvoja in uporabe baz podatkov:
 • proučevanje in dodatno učenje metodologij in informacijske tehnologije;
 • sposobnost komuniciranja z uporabniki baz podatkov v upravi in širše ter posredovanja lastnega znanja;
 • samostojno reševanje problemov snovanja, razvoja, gradnje in vzdrževanja baz podatkov na področju uprave in širše;
 • kreativno sodelovanje v projektnih skupinah pri razvoju informacijskih sistemov, kjer so baze podatkov potreben informacijski vir;
 • kritično presojanje in analiziranje vplivov in posledic uporabe baz podatkov v upravi in širše na mesto in integriteto državljanov in družbe.

3. Opis vsebine

 • Podatki in podatkovni viri v organizaciji
 • Načrtovanje, razvoj in vzdrževanje baz podatkov
 • Uporaba baz podatkov
 • Upravljanje podatkov
 • Kakovost podatkov
 • Poslovna pravila in podatki
 • Upravljanje nestrukturiranih podatkov

4. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • Grad J., Jaklič J.: Baze podatkov. Ekonomska fakulteta, 1996.
 • Kroenke D. M.: Database processing. Prentice-Hall, 2003.       
 • Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit. John Wiley & Sons, 2002.
 • Marchand D. A. et al.: Information Orientation: The Link to Business Performance. 2001.

dodatna literatura in viri

 • Schmidt Bob: Data Modeling for Information Professionals. Prentice Hall PTR, 1999
 • Halpin T.: Information Modeling and Relational Databases. Morgan Kaufmann Publishers, 2001.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Klasična predavanja.
 • Konzultacije:  Študenti pri izdelavi seminarske naloge lahko komunicirajo z učiteljem preko e-pošte ali osebno.
 • Seminarji:  Vsak študent, po konzultacijah z učiteljem, izdela in predstavi seminarsko nalogo, ki obsega teoretični del in rešitev danega problema iz upravne prakse. Predstavitve seminarskih nalog se izvajajo v okviru terminov predavanj.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končno pozitivno oceno iz predmeta sestavlja seštevek pozitivnih ocen iz:
seminarske naloge (teoretični del),   možno število doseženih točk je  11 - 20;
seminarske naloge (rešitev danega problema), možno število točk je   16 - 30;
izpita (ustni izpit), možno število doseženih točk je 60 - 100.
Končne pozitivne ocene iz predmeta so:  zd(6) = 87-97 točk,  db(7) = 98-112 točk,  pd(8) = 113-127 točk, pd(9) = 128-142 točk, odl(10) = 143-150 točk.

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.