582 Strateško načrtovanje informatike v upravi

582 Strateško načrtovanje informatike v upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirko Vintar

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Osnovni namen predmeta je predstaviti študentom pomen strateškega načrtovanja informatike za uspešen razvoj sodobnih organizacij v upravi, povezanost poslovnih ciljev organizacije z načrtovanjem informacijske infrastrukture ter pristope k strateškemu načrtovanju informatike v upravi.
Študentje bodo poglobili  predvsem teoretično znanje in razumevanje strateškega načrtovanja informatike v upravi, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Pridobljeno znanje bo študentom v pomoč pri analizi in reševanju strokovnih problemov v praksi. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju. S pomočjo teh znanj je študent sposoben interdisciplinarnega pristopa pri reševanju problemov.

2. Opis vsebine

 • Evolucija vloge informacijske tehnologije ter informacijskih sistemov v organizacijah
 • Poslovne strategije in njihov vpliv na razvoj informacijske infrastrukture
 • Oblikovanje strategije razvoja informatike v upravnih organizacijah
 • Analiza strateških dejavnikov
 • Upravljanje z obstoječimi informacijskimi rešitvami ter njihov nadaljnji razvoj
 • Naložbeni vidiki razvoja informacijske infrastrukture
 • Strategije upravljanja z znanjem v organizaciji
 • Kadrovski vidiki

3. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • R. D. Galliers, W. R. J. Baets, 'Information Tehnology and Organizational Transformation: Innovation for the 21st Century Organization', John Wiley & Sons, Chichester, 1998.
 • J. Ward, J. Peppard, 'Strategic Planning for Information Systems', John Willey & Sons, Chichester, 2002.
 • dodatna literatura in viri
 • P. Checkland, S. Holwell, 'Information, Systems and Information Systems:Making Sense of the Field, John Wiley & Sons, UK, Chichester, 1998.
 • L. Downes, C. Mui, 'Unleashing the Killer App: Digital Startegies for Market Dominance', Harvard Business School Press, 1999.
 • M. Porter, 'Strategy and the Internet', Harvard Business Review, March, 2001, 63 78.
 • G. Hamel, 'Leading the Revolution', Harvard Business School Press, Boston, 2000.
 • M. J. Earl, 'Integrating IS and the Organization: A framework of organizatioanl fit', in M. J. Earl, ed., Information Management: The Organizational Dimension, Oxford University Press, Oxford, 1996, pp. 485-502.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Predmet je razdeljen na dva sklopa. Dve tretjini predavanj je namenjenih obravnavi snovi, ena tretjina pa prikazu znanja na konkretnih primerih oziroma analizi primerov iz prakse ter njihovi oceni. Študentje bodo prisostvovali na predstavitvah aktualnih primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili izkušeni strokovnjaki iz praske. Izdelali seminarsko nalogo, ki bo obarvana znanstveno-raziskovalno. Seminarsko nalogo bodo oddali in javno predstavili pred kolegi. S pomočjo elektronske klepetalnice bodo lahko spremljali zanimive dogodke in aktualne primere, tako domače kot tudi tuje.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Vključenost v raziskave obravnavanega področja. Izdelava seminarske naloge -javna predstavitev. Ustni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.