581 Računalniško pravo in uprava

581 Računalniško pravo in uprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirjana Drakulić

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Seznanitev študentov z novo vejo prava in njeno uporabo v upravi, saj računalniško pravo omogoča transformacijo tradicionalnega načina pristopa k uporabi novih tehnologij. Obenem se študenti usposabljajo za reševanje multidisciplinarnih pravnih, upravnih, tehnoloških, managerskih, organizacijskih problemov.

2. Opis vsebine

Uprava, pravo, ureditev. Podatki in njihovo varstvo - vrste podatkov in baz, ki se ustvarjajo in izdelujejo za različne namene. Podatki v javnem sektorju. Celovitost uporabe. Pravice in obveznosti subjektov. Ureditev in vzpostavitev pravil pri obravnavi. Elektronski dokumenti, administrativni postopki. Področja uporabe. Status. Avtentičnost in celovitost. Uporaba v postopkih. Uporabniki, pravice in odgovornosti. Pravice intelektualne lastnine - oblike, načela, obravnava, problemi, pravni režim. Vsebina pravic, načini varstva, pravice in obveznosti subjektov. Varstvo upravnih podatkovnih baz. Elektronsko poslovanje v upravi. Pravni okvirji in načela, ureditev. Elektronski prigovori: izpolnitev formalnosti pri sklenitvi in uresničitvi, dokazna moč, veljavnost, avtentičnost, zanesljivost. Pravice in obveznosti subjektov. Računalniški in kibernetski kriminal. Pojem, značilnosti in oblike. Merila razvrščanja. Organizirani računalniški in kibernetski kriminal. Storilci: lastnosti in profil. Način storitve kaznivega dejanja. Ureditev. Računalniška in kibernetska forenzika. Digitalni dokazi in njihova dopustnost. Zbiranje, hranitev in prikazovanje digitalnih dokazov. Priprava in predstavljanje digitalnih dokazov v sodnih postopkih. Preiskovalne in sodne procedure ter postopki.

3. Temeljna literatura

Obvezna literatura

 • Mirjana Drakulić, Osnovi Kompjuterskog prava, novo izdanje u pripremi
 • Pau Craig, Law and Administration in Europe: Essays in Honour of Carol Harlow, Oxford University Press, 2003.
 • G David Garson, Information Technology and Computer Applications in Public Administration: Issues and Trends, Idea Group Inc (IGI), 1999.
 • Richard Raysman, Peter Brown, Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements, 2006.
 • Chris Reed, John Angel, Computer Law, Fifth Edition, 2003.
 • George S. Takach, Computer Law, Irwing Law, 2003.
 • J. Dumortier, International Encyclopedia of Laws: Cyber Law, Kluwer Law Intl, 2004.
 • Ku, Farber and Cockfield, Cyberspace Law: Cases and Materials, Barrister Books. 2002.

Druga literatura

 • Robert Jones, Internet Forensics, Oreily, 2005.
 • Iharian Corvey, Windows forensics and incident recovery, Addison Wesley, 2004.
 • Braian Carier, File system forensics analysis, Adison Wesley, 2005.
 • Bellia, Berman, Cyberlaw: Problems of Policy & Jurisprudence (American Casebook Series), Barrister Books, 2004.
 • Zittrain, Internet Law Series: Jurisdiction, 2005.
 • Ustrezne spletne strani, povezane z računalniškim, kibernetskim, upravnim pravom.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Znanje na področju prava in informatike, uprave, upravnih procesov ter postopkov.

Uporaba

Usposabljanje za uporabo novih pravnih inštitutov, znanj in veščin, vključno s koordinacijo, nadzorom in upravljanjem z dejavnostmi, povezanimi z elektronskimi upravnimi postopki in procedurami.

Refleksija

Oblikovanje fonda znanj o uporabi komunikacijsko-informacijskih tehnologij v upravi, pravu in managementu. Vpliv na spremembo pristopa k tehničnim problemom in preseganje odpora, ki jih imajo tradicionalni poklici do le-teh.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Omogoča študentom, da se pripravijo na:

 • Samostojnost pri delu
 • Ustvarjalnost
 • Odgovornost
 • Uspešnost
 • Varnost
 • Podjetnost
 • Slog dela, ki vsebuje celovitost, samonadzor, analitično mišljenje, sodelovanje, prilagodljivost

5. Metode poučevanja in učenja

Študenti poleg obravnavanja literature raziskujejo pojavne oblike, značilnosti, probleme računalniškega prava ter njegove uporabe v upravi. V sklopu timskega dela se ukvarjajo s študijo primera in opravijo primerjalno analizo stanja različnih upravnih praks. Z izdelavo projekta teoretsko in uporabno rešujejo konkretne probleme. Debate pomagajo pri usposabljanju za ustno poslovno komuniciranje, jasnost in natančnost v izražanju ter analitičnost pri zbiranju podatkov, dejstev in utemeljitev.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Obveznosti študentov obsegajo:
 • Navzočnost pri pouku (predavanja, delavnice) - 10 %
 • Študija primerov (case study) modela ali konkretne prakse ter debate - 20 %,
 • Izdelava projekta - 30 %
 • Predstavitev projekta, rezultatov timskega dela in študije primerov - 5 %
 • Priprava in opravljanje izpita v elektronski obliki - 35 %

8. Metode evalvacije kakovosti

 • Evalvacijski vprašalnik/anketa/ocenjevanje z elektronskim vprašalnikom.