579 Management sprememb v upravi

579 Management sprememb v upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Maja Levi Jaksić

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Predmet se ukvarja z vidiki upravljanja s tehnologijo in spremembami v javnem sektorju. Upravljanje z odporom do sprememb v javni administraciji se obravnava posebej. Ta tečaj se ukvarja predvsem s ključnimi vprašanji strategije, inovativne organizacije in dinamike sprememb. Proces upravljanja s spremembami je tesno povezan s potrebo po vzpostavitvi odprte, sodelujoče in inovativne javne administracije kot svojevrsten razvojni cilj. Učinkovita in uspešna sprememba se obravnava glede na potrebo uvedbe novih tehnologij in inovacij v praktično vseh operacijah, ki se izvajajo.
 • Posebni cilji tega tečaja so:
 • seznanitev z osnovnim konceptualnim okvirjem tehnologije in managementa;
 • obravnava tehnološkega napredka in ocenjevanje njegovega prispevka k rasti in razvoju organizacij, gospodarstva in družbe;
 • razumevanje pomena raziskovanja in razvoja (IR) pri uresničevanju tehnološkega napredka;
 • raziskovanje razmerij med neposrednimi tujimi naložbami in tehnološkim napredkom;
 • poglobljena obravnava ključnih vlog javnega sektorja, predvsem javne uprave, glede podpore za učinkovito in uspešno izvajanje programa sprememb, posebej pri razvoju inovativne infrastrukture ter tehnološkem razvoju gospodarstva in družbe;
 • poglobljena obravnava strateških in operativnih vidikov upravljanja s tehnologijo, s poudarkom na modelih, metodah, tehnikah in orodjih, ki podpirajo upravljanje s tehnologijo in inovacijami v javnem sektorju;
 • reševanje kritičnih faz in operacij, povezanih z učinkovitim upravljanjem s spremembami v javni upravi, na podlagi praktičnih ponazoritev in primerov.

2. Opis vsebine

 • Uvod; splošni konceptualni okvir; tehnološko okolje; razvoj modela
 • upravljanja s tehnologijo in kompetentnostjo; osnovni principi upravljanja s
 • spremembami;
 • Sestavine, metode in orodja aktivnega upravljanja s tehnologijo in
 • inovacijami;
 • Strateški in operativni pristopi k upravljanju s tehonlogijo in spremembami;
 • Vpliv tehnološkega napredka na gospodarstvo in družbo;
 • IR, družba in gospodarstvo, utemeljeni na znanju, učeča se organizacija;
 • Tehnološki napredek in brezposelnost;
 • Vpliv tehnologije na organizacijske procese;
 • Dinamika tehnologije in upravljanje z inovacijami;
 • Modeli inovacij;
 • Merjenje inovativnega učinka: učinkovitost in uspešnost inovacijskih
 • dejavnosti in sprememb;
 • Tehnološko sodelovanje, mreže in strateške povezave.

3. Temeljna literatura

Textbooks:

 • V.K. Narayanan (2001) Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice Hall (ISBN 0-13-030506-5)
 • R. A. Burgelman, C. M. Christensen, S.C. Wheelwright (2004) Strategic Management of Technology and Innovation, Irwin (ISBN 007-253695-0)
 • M. Levi-Jakšić, Menadžment tehnologije i razvoja, Čigoja štampa, Beograd, 2006.
 • M. Levi-Jakšić, S. Marinković, J. Obradović, Menadžment inovacija i tehnološkog razvoja, FON, Beograd, 2005.
 • M. Levi-Jakšić, Strateški menadžment tehnologije-inovacije, menadžment i preduzetništvo, FON, Beograd, 2001.

Bibliography:

 • N. Harrison, D. Samson (2002) Technology Management, McGraw Hill. (ISBN 0-07-112125-0)
 • V. Gilsing, The Dynamics of Innovation and Interfirm Networks,
 • Edward Elgar, 2005.

Publications:

 • World Bank, World Development Report
 • OECD, Economic Outlook
 • IMF, World Economic Outlook
 • UN ECE, Economic Survey of Europe
 • UNCTAD, World Investment Report
 • The Economist
 • Harvard Business Review
 • Sloan Management Review
 • California Management Review
 • Business Week
 • Web links (For most sessions, specific  web links will be given)

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Po koncu tega tečaja bodo rezultati vezani na pridobitev znanj in veščin slušateljev na osnovnem področju upravljanja s tehnologijo in spremembami v javnem sektorju ter javni upravi. Podrobnejše izraženi rezultati so:

 • posredovanje znanj študentom in razumevanje povezovalne vloge tehnologije ter njenega vpliva na organizacijske procese - osnovni koncepti in modeli;
 • razvoj sposobnosti in veščin študentov pri obvladovanju dinamike sprememb -poznavanje procesov, postopkov, metod in tehnik;
 • usposabljanje študentov za reševanje zahtevnejših problemov in vprašanj upravljanja s spremembami od najzgodnejših faz vzpostavljanja ustrezne  klime in pozitivnega odnosa do sprememb, preko vseh naslednjih korakov in operacij, ki vodijo k popolni uresničitvi inovacij in sprememb;
 • pridobitev znanj, ki so nujna za analizo konkretnih problemov upravljanja s tehnološkimi spremembami in razvoja javnega sektorja ter javne uprave;
 • razvoj sposobnosti in veščin študentov za delovanje v okviru upravljavskih timov, v smeri razvoja inovativne, odprte in dinamične javne uprave ter javnega sektorja.

Uporaba

Izvajanje študijskega programa obsega obvezno timsko in/ali individulano vključevanje študentov pri reševanju primerov iz prakse. Določeni primer iz prakse se rešuje kot domača naloga, nato pa se predstavi pri predavanju, ob ustrezni diskusiji. V splošnem, primer iz prakse obsega prikaz in analizo primera iz prakse z uporabo teoretskih konceptov, razvitih pri predmetu. Z analizo primera iz prakse se opredelijo ključni problemi, nato se kritično pristopi k možnostmi za reševanje problema, ki slonijo na teoretskih znanjih, principih in metodah, na koncu pa se podajo predlogi kot strateške usmeritve za delovanje v prihodnosti.

Refleksija

Rezultati se kažejo v razvoju znanj in sposobnosti študentov, da poglobljeno obravnavajo ustrezno področje upravljanja s spremembami ob čim bolj celovitem razumevanju teoretskih dosežkov in izsledkov prakse. Poleg primera iz prakse študenti obvezno izdelajo tudi raziskovalno nalogo, povezano z določeno temo. Pri tem razvijajo kritično mišljenje in uresničujejo dragoceno povezovanje teoretskih konceptov in prakse.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Širši rezultati tega študijskega programa se kažejo v razvoju naslednjih sposobnosti:

 • uporaba domače in tuje literature;
 • uporaba KIT pri odkrivanju novih virov in informacij (iskanje internetnih virov)
 • pisanje krajših nalog v zvezi z določeno temo (do pet tiskanih strani);
 • pisni prikaz primera iz prakse (kratek, do tri tiskane strani);
 • predstavitev teoretske naloge in priprava vprašanj za diskusijo (obvladovanje tehnik dobre predstavitve, uporaba PowerPointa ter drugih orodij);
 • predstavitev primera iz prakse in priprava vprašanj za diskusijo;
 • aktivno sodelovanje v diskusiji po referatih v zvezi z določenimi temami in ob predstavitvi študije primera;
 • kritičen pristop in ustvarjalno mišljenje;
 • timsko delo.

5. Metode poučevanja in učenja

Temeljijo na visoki stopnji sodelovanja študentov pri pouku in njihovega vključevanja v času predavanj s pomočjo individualnih dejavnosti, domačih nalog, skupinskih dejavnosti in timskega dela, z diskusijami in pripravljanjem referatov v zvezi z določenimi temami ter s pripravljanjem primerov iz prakse. Vse navedene dejavnosti se ocenjujejo in prinašajo določeno število točk.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno doseganje ciljev tega tečaja je potrebno sledeče:

 • redna navzočnost pri predavanjih,
 • priprava in izdelava individualnih nalog,
 • priprava in diskusija v zvezi s primeri iz prakse v delovnih skupinah in timih,
 • priprava in predstavitev krajših nalog v zvezi z določenimi temami,
 • diskusija v zvezi z določenimi temami in nalogami pri pouku.
 • Diskusija bo potekala v okviru ustrezne teme, ki je bila določena na podlagi izbranih člankov, predavanj in analize primerov iz prakse. Konkretne naloge bodo zastavljene študentom na začetku tečaja z jasnim poudarkom o potrebi njihovega nenehnega vključevanja v času predavanj pri izvajanju vseh domačih nalog, pripravi predstavitev in diskusij v zvezi z določenimi temami, povezano z učnim gradivom, ki bo predstavljeno s pomočjo temeljne literature. Za vsako predvideno temo je treba pripraviti in predstaviti najmanj eno kratko poročilo in analizo primera. Določene teme in primeri so posebej navedeni v programu vsake učne ure, najpogosteje pa so vzeti iz predlaganega učbenika.
 • Individualne naloge, za pripravo kratkih nalog ter njihovo predstavitev, in diskusija pri pouku se pripravijo kot domače naloge. Naloge so povezane z literaturo, raziskovanjem s pomočjo interneta, študentom pa so dana jasna navodila ter vodič s konkretnimi vprašanji in koraki, ki jih izvajajo pri analizi. Študentom se svetuje priprava predstavitve v PowerPointu.

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Končna ocena temelji na kombinaciji naslednjih elementov:
 • Primeri iz prakse: 30 %
 • Individualna ocena: 20 %.
 • Končni izpit: 50 %

8. Metode evalvacije kakovosti

 • Kakovost in rezultati študentov se vrednotijo z:
 • oceno domačih pisanih nalog;
 • diskusijo ter dejavnostjo pri pouku:
 • Elementi, ki bodo upoštevani glede dejavnosti pri pouku, so naslednji:
 • Ali je slušatelj pripravljen vzpostaviti dvosmerno komunikacijo z drugimi člani skupine?
 • Ali se diskusija nanaša na določeno temo? Ali je povezana z mnenji, ki so jih podali drugi?
 • Ali mnenja prispevajo k boljšem razumevanju opisane situacije in problema?
 • Delo posameznika in skupine bo ocenjeno na podlagi predstavitve, jasnosti podajanja, kakovosti analize ter podanih priporočil in predlogov.
 • predstavitev pripravljenih tem pri pouku (PowerPoint)
 • končni izpit v pisni obliki preverjanja znanja z vprašanji zaprtega in odprtega tipa.