578 Vodenje v javni upravi

578 Vodenje v javni upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ondrej Jaško,
 • Ostali sodelavci: dr. Štefan Ivanko, dr. Janez Stare

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Vodenje predstavlja enega izmed kritičnih dejavnikov spreminjanja in razvijanja javne uprave, saj vodja s svojim delovanjem vpliva na ljudi tako, da jih usmeri k želenemu ravnanju, predvsem v smislu doseganja skupnih ciljev. Vodenje je eno najpogosteje proučevanih področij življenja in dela ljudi, predvsem gre za vprašanja: kako zagotoviti uspešno vodenje, kako prepoznati uspešnega vodjo, kako ugotoviti ali so lastnosti vodje univerzalne ne glede na čas in prostor, predvsem pa, kako postati uspešen vodja. V okviru predmeta se slušatelji seznanijo s teoretičnimi opredelitvami vodenja, vsebinskimi vidiki vodenja ter vlogo, ki jo ima vodja v procesu vodenja.

2. Opis vsebine

 • Vodenje    
 • Opredelitev vodenja
 • Vsebinski vidik vodenja
 • Vodenje ljudi kot vodenje in upravljanje socialnih situacij
 • Ciklična spirala vodenja
 • Teoretični vidiki vodenja
 • Teorije in pristopi k vodenju
 • Modeli vodenja
 • Stili vodenja
 • Karizmatično in transformacijsko vodenje
 • Vodenje in inteligentnost
 • Vodja
 • Pogled na vodjo v zgodovini
 • Profil vodje
 • Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske kulture
 • Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske klime
 • Vodja in motivacija za vodenje               
 • Vrednote in etičnost vodenja
 • Vodja in vplivne moči
 • Posebnosti vodenja v javni upravi
 • Vodenje v zasebnem sektorju
 • Vodenje v javni upravi
 • Tradicionalno razumevanje vodenja v javni upravi
 • Novejši pogledi na vodenje v javni upravi
 • Vodenje in spreminjanje javne uprave
 • Uspešnost vodenja v javni upravi
 • Uspešnost vodenja in kompetence
 • Kompetentnost in kompetence
 • Kompetence v javni upravi
 • Potencial za vodenje
 • Teorije in struktura osebnosti
 • Kriteriji in dejavniki potenciala za vodenje

3. Temeljna literatura

 • Stare, Janez, Seljak, Janko: Vodenje ljudi v upravi: povezanost
 • osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006/7.
 • Northouse, Peter, G.: Leadership theory and practice. Sage Publications,
 • Thousand Oaks, 2003.
 • Hilgenstock, Ralf, Jirmann, Renate, Mitarbeiterfuehrung in der
 • oeffentlichen  Verwaltung. Gabler, Wiesbaden, 2001.
 • Sadler, Philip, Leadership. MBA Maserclass, Kogan Page, London, 2003.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Vsebina predmeta je razdeljena na šest modulov. Po uvodnem predavanju morajo študentje za vsak modul poiskati ustrezno referenčno literaturo in v seminarskem delu soočiti teoretična spoznanja s prakso.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Aktivna udeležba (predavanja, forum).
 • V času predavanj študentje izberejo temo izpitne naloge, ki izhaja iz programa predmeta in hkrati pomeni proučevanje konkretnega primera v njihovem okolju.
 • Aktivno sodelovanje (predavanja, forum): 30%.
 • Zagovor izpitne naloge: 30%.
 • Izpit: 40%

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.