577 Management kariere

577 Management kariere

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Slobodan Ćamilović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Razvoj človeških virov predstavlja trajen proces v vsaki organizaciji. Od kakovosti izvajajnja tega procesa so v veliki meri odvisni rezultati poslovanja organizacije ter razvoj le-te v nemirnem okolju. Zaradi tega se v sklopu upravljanja s človeškimi viri posebna pozornost posveča karieri kot tradicijskem procesu v upravni organizaciji.  Tradicionalni pristop k karieri v sodobni organizaciji pripada preteklosti. Za evalvacijo delovnih učinkov se uvajajo novi atributi, k načrtovanju kariere se pristopa na povsem nov način, obenem pa se ustvarjajo novi modeli upravljanja s kariero. To je vzrok za nenehno povečevanje zanimanja za raziskovanje upravljanja s kariero, ki se je na vodilnih svetovnih univerzah utemeljilo kot posebna znanstvena disciplina.
Cilj predmeta je pridobivanje najnovejših teoretskih znanj, seznanitev s praktičnimi dosežki na področju upravljanja s kariero, pridobivanje potrebnih veščin za ugotavljanje strateških in taktičnih  potreb organa uprave ter izdelava modelov, ki bodo te potrebe učinkovito zadovoljili. Na ta način bodo lahko študenti ustvarili podlago za upravljanje z vsemi procesi na področju upravljanja s človeškimi viri, ki so povezani s kariero zaposlenih, ter vzpostavili sistem za stalne izboljšave teh procesov.

2. Opis vsebine

 • Uvod v predmet. Potreba po obravnavi. Pristop k obravnavi. Temeljna izhodišča kariere. Pojem kariere. Opredelitve konceptov kariere. Razumevanje kariere. Ciklus kariere.
 • Modeli upravljanja s kariero. Cilji in strategije. Teorije in raziskave procesa upravljanja s kariero.
 • Strategija in politika človeških virov kot podlaga za izvajanje procesov. Pojem in elementi strateškega upravljanja s človeškimi viri, povezani z upravljanjem s kariero. Pojem in elementi politike človeških virov, povezani z upravljanjem s kariero.
 • Faze kariere. Usmeritev in priprava na delo. Vstop v organizacijo. Zgodnja kariera. Srednja kariera. Pozna kariera.
 • Podlaga za načrtovanje kariere: zahteve delovnega procesa, delovni potencial posameznika, delovni učinki, ambicije, zunanji in notranji dejavniki. Izobraževanje in razvoj kariere.
 • Upravljanje s kariero. Upravljanje s kariero s strani organizacije. Individualno upravljanje s kariero.
 • Organizacijska podpora za razvoj kariere. Pridobivanje človeških virov. Usmeritveni programi. Individualno učenje in razvoj.

3. Temeljna literatura

Obvezna literatura:

 • Derek Torrington, Laura Hall, Stephen Taylor, Human resource management, Prentice Hall, 2005
 • Michael Armstrong, A handbook of Personnel Managment Practice, Kogan Page, London, 1998.
 • Jeffrez Greenhaus, Gerard Callanan, Veronica Godshalh, Career Management, The Dryden Press, Harcourt Colleg4e Publishers, New York, 2000,

Dodatna literatura

 • Določi se na začetku pouka glede na usmeritev študentov.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent se usposablja za pridobitev znanj na področju upravljanja s kariero ter za povezovanje le-teh s predhodno pridobljenimi znanji in znanji, ki jih pridobi pri študijskem programu. Sočasno se usposablja za timsko delo, saj reševanje problemov na področju upravljanja s človeškimi viri - v katerega sodi tudi upravljanje s kariero - zaradi svoje mulitidisciplinarne dimenzije vključuje timski pristop.

Uporaba

Študent bo usposobljen za uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem okolju, tj. za ugotavljanje avtentičnega modela upravljanja s kariero.

Refleksija

Teoretsko in praktično znanje, ki ga študent pridobi, omogoča sinergijsko uporabo znanja iz vseh predmetov študijskega programa.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Pridobljeno znanje študentu omogoča hitro ugotavljanje problemov, formulacijo, povezovanje z metodami reševanja problemov, reševanje problemov, kritičen pogled in drugo.

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk se izvaja s pomočjo interaktivnega dela s študenti: predstavitve novih spoznanj in izsledkov raziskav, analiza primerov, ustvarjalne delavnice, debate in drugo.
Vsak študent mora izdelati seminarsko nalogo ali projekt.
Študenti izdelajo seminarsko nalogo individualno, projekt pa individualno ali v  skupinah (največ trije študenti).
Seminarska naloga in rezultati projekta se predstavijo celotni skupini. Ob predstavitvi poteka diskusija o doseženih rezultatih. 

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Končna ocena se oblikuje na podlagi:
 • Navzočnosti pri pouku - 10 %
 • Analize primerov in debat - 15 %
 • Izdelave seminarske naloge ali projekta - 30 %
 • Predstavitve seminarske naloge ali projekta - 15 %
 • Rezultatov preverjanja znanja - 30 %.
 • Ocenjevanje: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - prav dobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Ugotavljanje ravni zadovoljstva študentov s predstavljenimi vsebinami, načinom dela, pridobljenim znanjem, komunikacijo ter drugimi pomembnimi elementi za evalvacijo pouka poteka po standardni metodologiji.