575 Zaščita podatkov o človeških virih

575 Zaščita podatkov o človeških virih

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirjana Drakulić

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Osnovni cilj je seznanitev študentov s pravnimi koncepti varstva podatkov o človeških virih v upravi in javnem sektorju ter razumevanje njihove vloge in posebnosti pri uveljavljanju pravic do zasebnosti in informacijske zasebnosti. Posebni cilji so ugotavljanje strateških in operativnih pomenov teh podatkov glede sprejemanja managerskih odločitev pri upravljanju s človeškimi viri.

2. Opis vsebine

Podatki: pojem, pomen in vloga v upravi in javnem sektorju. Vrste podatkov. Osebni podatki. Podatki o zaposlenih in nezaposlenih. Načela in metode zbiranja, shranjevanja in uporabe. Pravica do zasebnosti in informacijske zasebnosti - razvoj pravic, značilnosti, ureditev. Zasebnost in informacijska zasebnost ter delovno mesto. Osebni podatki in telekomunikacijske mreže. Osebni podatki in pametne kartice. Osebni podatki in video nadzor. Biometrični podatki. Čezmejni tok podatkov. Ureditev: mednarodna, nacionalna, samoureditev. Obveznosti subjektov glede varstva osebnih podatkov. Oblike ogrožanja zasebnosti in podatkov o človeških virih - kraja, vdori, virusi, sabotaža, vohunstvo ter druga kazniva dejanja računalniškega in kibernetskega kriminala. Ukrepi in način varstva osebnih podatkov.

3. Temeljna literatura

Obvezna literatura

 • Mirjana Drakulić, Informacione tehnologije i pravo na privatnost, studija, Fond za otvoreno društvo i Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava
 • Mandy Webster, Data Protection for the HR Manager, Gower Publishing, Ltd., 2003.
 • Michael J. Comer, Timothy E. Stephens, An HR Guide to Workplace Fraud and Criminal Behavior: Recognition, Prevention, and Management, Gower Publishing, Ltd., 2004.
 • Oecd Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, Oecd, 2003.
 • Ustrezne spletne strani, povezane z mednarodnimi in nacionalnimi dokumenti o urejanju osebnih podatkov, zasebnosti in informacijske zasebnosti.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Znanje na področju prava, organizacije, administracije in upravljanja s podatki ter postopki njihovega pravnega varstva v elektronskem okolju.

Uporaba

Usposabljanje za uporabo novih konceptov in metod pri varstvu osebnih podatkov, spoštovanju pravic posameznikov v upravi in javnem sektorju, ki so povezane z uporabo komunikacijsko-informacijskih tehnologij.

Refleksija

Ozaveščanje o posebnem statusu posameznikov in pomenu njihovega varstva v e-upravi.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Priprava na:

 • Prikazovanje in evolucijo podatkov ter dokumentov, ki se nanašajo na zaposlene in druge posameznike
 • Raziskovanje in primerjalno analizo prava, ureditve in politike pri odločanju in upravljanju s človeškimi viri
 • Reševanje problemov v primerih ogrožanja pravic posameznikov in statusa podatkov o človeških virih
 • Spremljanje in nadzorovanje postopkov s podatki
 • Uporaba različnih veščin od kritičnega mišljenja, sprejemanja odločitev, upravljanja s časom, komuniciranja in ravnanja do reševanja zahtevnih problemov.

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk se izvaja z interaktivnim delom s študenti v sklopu debat, ustvarjalnih delavnic, skupinskega dela pri reševanju konkretnih primerov in predstavitev ustreznih rešitev. Učni program se uresničuje:

 • Z reševanjem primerov in konkretnih uporabniških zahtev
 • Z obravnavo literature
 • S timskim delom
 • S predstavitvijo rezultatov timskega dela, študij primerov
 • Z debatami
 • Z izdelavo projektov
 • Z diskusijskimi skupinami
 • Z obiski ustreznih organov uprave (npr. za varstvo pravic posameznikov)

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Obveznosti študentov so:

 • Navzočnost pri pouku (predavanja, delavnice, obiski) - 10 %
 • Analiza primerov in/ali debate - 20 %
 • Izdelava projekta - 30 %
 • Predstavitev projekta, rezultatov timskega dela in analize primerov - 5 %
 • Priprava in opravljanje izpita - 35%

8. Metode evalvacije kakovosti

 • Evalvacijski vprašalnik/anketa