574 Človeški viri v javni upravi

574 Človeški viri v javni upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Miha Brejc
 • Ostali sodelavci: dr. Janez Stare

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Sodobna demokratična družba namenja veliko pozornosti razvijanju človeških virov. Zato bodo študentje spoznali temeljne vsebine  tega področja v javni upravi, s tem, da bodo pri vsakem vsebinskem sklopu primerjali slovensko ureditev z ureditvijo v nekaterih državah Evropske unije. S tem želimo doseči, da bi študentje razumeli bistvene značilnosti ravnanja s človeškimi viri, njegovo evropsko perspektivo, procese spreminjanja tega področja v EU in nujnost nastajanja novih organizacijskih oblik ter nove pristope pri ravnanju s človeškimi viri in bili sposobni aktivnega vključevanja v raziskovalno delo na tem področju.
 • Znanje in razumevanje: Na tej stopnji mora študent pri izdelavi izpitne raziskovalne naloge izkazati sposobnost povezovanja znanja, pridobljenega na 1. stopnji z znanji pridobljenimi na 2 stopnji.
 • Uporaba znanja in razumevanje: V konkretnem(delovnem) okolju je študent sposoben identificirati in opredeliti organizacijski problem, ki ga je treba rešiti.
 • Presojanje: Študent je sposoben proučevati izbrani organizacijski problem v njegovem neposrednem okolju, pri čemer pa upošteva zahteve sistemsko analitičnega pristopa in kontingenčne teorije.
 • Sporočanje: Študent je sposoben jasno in pregledno predstaviti rezultate svojega raziskovanja.
 • Učne spretnosti: Študent je sposoben samostojnega proučevanja zahtevnih strokovnih in znanstvenih virov.

2. Opis vsebine

 • Ravnanje s človeškimi viri
 • Proces zaposlovanja v javni upravi
 • Motivacija in zadovoljstvo z delom
 • Izobraževanje in razvoj zaposlenih
 • Etika v javni upravi
 • Komuniciranje v javni upravi
 • Ravnanje s človeškimi viri v prihodnosti

3. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • Sparrow, P., Hiltrop, J. M.: European Human Resource Management in Transition, Prentice Hall 1994.
 • Brejc, M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola Ljubljana 2000.
 • Zbornik znanstvenih razprav 2001, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola  Ljubljana 2001.
 • Ettl, H.: Report on progres on the implementation of the Joint Assesment Papers on employment policies in candidate countries, European Parliament (2003/2105).
 • Dodatna literatura za posamezna poglavja bo posredovana študentom na predavanjih.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih študentje spoznajo teoretske osnove področja in pridobijo in poglobijo metodološka znanja za izvedbo raziskave, ki je osnova za izpitno nalogo. V okviru raziskave študentje izvedejo skupinsko predstavitev raziskave in njena spoznanja.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Seminarska naloga z zagovorom ter pisna izpitna naloga.
 • Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.