573 Management HR

573 Management HR

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveno-izbirni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Slobodan Ćamilović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Pridobivanje in razvoj človeških virov predstavljata stalne procese v vsaki organizaciji. Od kakovosti izvajajnja teh procesov so odvisni rezultati poslovanja in razvoje vsake organizacije. Zaradi tega ima, v sklopu celotnega razvoja upravljanja s človeškimi viri, posebno vlogo strateška komponenta upravljanja s človeškimi viri. To je vzrok za nenehno povečevanje zanimanja za raziskovanje upravljanja s človeškimi viri, ki se je na vodilnih svetovnih univerzah utemeljilo kot posebna znanstvena disciplina, z izjemno dinamičnim razvojem v zadnjih nekaj letih.
Cilj predmeta je pridobivanje najnovejših teoretskih znanj in seznanitev s praktičnimi dosežki na področju strateškega upravljanja s človeškimi viri ter pridobivanje potrebnih veščin za ugotavljanje strateških potreb organov uprave na področju upravljanja s človeškimi viri. Na ta način bodo lahko študenti ustvarili podlago za upravljanje s procesi na področju upravljanja s človeškimi viri, uspostavili sistem za stalne izboljšave procesov, učinkovito upravljanje s procesi, v funkciji doseganja poslovne odličnosti javne uprave.

2. Opis vsebine

 • Uvod v predmet. Potreba po obravnavi. Pristop k obravnavi.
 • Pojem in vsebina strateškega upravljanja s človeškimi viri. Pojem strateškega upravljanja s človeškimi viri. Potreba po strateškem upravljanju s človeškimi viri. Vsebina  strateškega upravljanja s človeškimi viri. Cilji strateškega upravljanja s človeškimi viri. Vpliv poslovne strategije na strateško upravljanje s človeškimi viri. Razmerje med strateškim upravljanjem s človeškimi viri in politiko človeških virov.
 • Področja strateškega upravljanja s človeškimi viri: Načrtovanje človeških virov. Pridobivanje človeških virov. Usmeritev novozaposlenih. Ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih. Usmerjanje razvoja. Upravljanje s kariero. Učenje in razvoj človeških virov.  Kompenzacije za delo (materialne in nematerialne).
 • Osnove za ugotavljanje strateškega upravljanja s človeškimi viri: Osnove v okolju organizacije. Objektivni in subjektivni dejavniki kot notranje osnove.
 • Proces ugotavljanja strateškega upravljanja s človeškimi viri. Analiza okolja. Analiza organizacije. Usmerjanje organizacije (vizija, poslanstvo, cilji). Oblikovanje strategije.
 • Izvajanje strategije. Ustvarjanje predpogojev za izvedbo. Organizacija izvedbe. Vloga managerjev pri izvajanju strategije. Vrednotenje doseganja strategije.

3. Temeljna literatura

Obvezna literatura:

 • Derek Torrington, Laura Hall, Stephen Taylor, Human resource management, Prentice Hall, 2005
 • Michael Armstrong, A handbook of Personnel Management Practice, Kogan Page, London, 1998.
 • Slobodan Ćamilović, Menadžement ljudskih resursa, Beograd, 2006 (u pripremi)
 • Stephen Pilbeam, Marjorie Corbridge, Peope Resourcing - HRM in Practice, Prentice Hall, 2002

Dodatna literatura

 • Določi se na začetku pouka glede na usmeritve študentov.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent se usposablja za obvladovanje znanj na področju strateškega upravljanja s človeškimi viri ter povezovanje le-teh s predhodno pridobljenimi znanji in znanji, ki jih pridobi pri študijskem programu. Obenem se usposablja za timsko delo, saj reševanje problemov na področju upravljanja s človeškimi viri, zaradi mulitidisciplinarne dimenzije, vključuje timski pristop.

Uporaba

Študent bo usposobljen za uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem okolju, tj. za oblikovanje strategije upravljanja s človeškimi viri.

Refleksija

Teoretsko in praktično znanje, ki ga študent pridobi, omogoča sinergijsko uporabo znanja iz vseh predmetov študijskega programa.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje študentu omogoča hitro ugotavljanje problemov, formulacijo, povezovanje z metodami reševanja problemov, reševanje problemov, kritičen pogled in drugo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Pouk se izvaja s pomočjo interaktivnega dela s študenti: predstavitve novih spoznanj in izsledkov raziskav, analiza primerov, ustvarjalne delavnice, debate in drugo.
 • Vsak študent mora izdelati seminarsko nalogo ali projekt.
 • Študenti izdelajo seminarsko nalogo individualno, projekt pa individualno ali v  skupinah (največ trije študenti).
 • Seminarska naloga in rezultati projekta se predstavijo celotni skupini. Ob predstavitvi poteka diskusija o doseženih rezultatih. 

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Končna ocena se oblikuje na podlagi:
 • Navzočnosti pri pouku - 10 %
 • Analize primerov in debat - 15 %
 • Izdelave seminarske naloge ali projekta - 30 %
 • Predstavitve seminarske naloge ali projekta - 15 %
 • Rezultatov preverjanja znanja - 30 %.
 • Ocenjevanje: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - prav dobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Ugotavljanje ravni zadovoljstva študentov s predstavljenimi vsebinami, načinom dela, pridobljenim znanjem, komunikacijo ter drugimi pomembnimi elementi za evalvacijo pouka poteka po standardni metodologiji.