569 Raziskovalni seminar

569 Raziskovalni seminar

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 30
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: Nosilec izbranega obveznega ali izbirnega predmeta pri katerem študent opravi seminar.

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Cilj predmeta je, da študente seznani s postopki izvajanja raziskav in načini ter prednostmi uporabe raziskovalnih metod pri raziskovanju problemov s področja javnega sektorja.  Študentje na proučevanih primerih, iz predmetnih vsebin obveznih ali izbirnih predmetov, integrirajo raziskovalno-metodološka znanja, ki so jih pridobili v okviru predmeta Metode raziskovanja. Študentnje spoznajo namen:, izdelave raziskave,  publiciranja raziskovalnih dosežkov, ocenjevanja raziskave. Študentje se usposabljajo za timsko delo in publiciranje znanstvenih prispevkov.
Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo:

 • uporaba metod kvalitativnih in kvantitativnih raziskav pri raziskovanju realnih problemov,
 • vključevanje spoznanj pridobljenih na osnovi obeh raziskovalnih pristopov in kritično povezovanje s predmetno specifičnim znanjem oz. teorijo področja problemske raziskave
 • izdelava ocene raziskave in relevantnost uporabljenih metod,
 • presoja ustreznosti poteka raziskave in načina uporabljenih metod ,
 • oblikovanje raziskovalnih rezultatov in publikaciranje,
 • sodelovanje v  timu  pri raziskovalnem delu.

2. Opis vsebine

 • Opredelitev raziskovalnega problema
 • Organiziranje timskega dela pri izvedbi raziskave
 • Izvedba raziskave, priprava poročila, predstavitev rezultata
 • Priprava prispevka za znanstveno/strokovno publikacijo
 • Oblikovanje analize/ocene raziskovalnih seminarjev kolegov

3. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Ekonomski fakultet Univerze u Ljubljani, Rijeka, 1998
 • dodatna literatura in viri
 • Dimovski, V., Penger, S., Škerlavaj, M.: Metode raziskovalnega dela, I.del., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002.
 • Cook, S.: Practical Benchmarking. Kogan Page, London,1995.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za obdelavo problema do stopnje, ki je primerna za publiciranje. Študent spozna pomen publiciranja raziskoavlnih dosežkov in pomena recenziranja znanstvenih prispevkov. Študent spozna način in pomen znanstvene razprave.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Možnosti in načini prenosa spoznanj raziskovanega primera na podobne probleme in na probleme magistrskega dela.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Sposobnost samostojnega opredeljevanja in reševanja problemov. Sposobnost raziskovalnega dela.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja:

 • usmeritve in napotki pri opredeljevanju raziskovalnega problema,
 • prvine in struktura raziskovalnega dela/poročila ali članka,
 • osnovni elementi  recenzijskega poročila,
 • oblikovanje kritičnih pripomb pri seminarjih.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz predmeta >Metode raziskovanja<.

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ocena Raziskovalnega seminarja je sestavljena iz ocene:

 • seminarske naloge (do 80 %) in
 • sodelovanja pri (vsaj dveh) seminarjih in dnevnika (do 20 %).

Ocena seminarske naloge je odvisna od:

 • strukture vsebine naloge/članka, uporabljenih metod, števila enot uporabljene literature in virov,
 • predstavitve naloge, nastopa in  učinkovitosti  uporabe računalniških predstavitvenih orodij,
 • ustreznosti in jasnosti odgovorov na zastavljena vprašanja pri predstavitvi
 • Ocena sodelovanja pri seminarju in dnevnika je odvisna od:
 • kritičnih pripomb na predstavljene seminarje,
 • kakovosti dnevnika: preglednost, jasnost, obrazložitve zastavljenih vprašanj
 • Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.