568 E-uprava

568 E-uprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirko Vintar, dr Mirjana Drakulić

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Razvoj tako imenovane e-uprave predstavlja enega največjih izzivov pri nadaljnjem razvoju upravnih sistemov na začetku tega stoletja. Gre za globoke spremembe v organizaciji, strukturi in načinu delovanja uprave, ki še zdaleč nimajo le tehnološke dimenzije, pač pa poudarjeno normativno, organizacijsko in procesno. Obsega tudi uporabo novih metod managementa, ki bodo zagotovile boljše nudenje storitev državljanom in gospodarstvu, ob polnem sodelovanju vseh subjektov in vseh ravni. Namen predmeta je predstaviti študentom večdimenzionalnost procesa razvoja e-uprave, globino in glavne značilnosti pričakovanih sprememb. Študentje se bodo poleg teoretičnih osnov seznanili tudi z osnovnim raziskovalnim instrumentarijem, ki ga imamo na voljo za proučevanje fenomena e-uprave ter glavnimi raziskovalnimi projekti, ki so v teku v okviru EU.
Študentje bodo poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje e-uprave, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati samostojnem raziskovanju. Interdisciplinaren način študija bo študentom omogočil, da se usposobijo za učinkovito in varno delo v praksi.

2. Opis vsebine

 • Razvoj informatizacije uprave
 • E-uprava, e-demokracija, e-upravljanje; osnovni koncepti
 • Sistemski vidiki razvoja e-uprave
 • Tehnološki vidiki
 • Normativni vidiki
 • Organizacijski in procesni vidiki
 • E-uprava v EU, Sloveniji in v Srbiji
 • E-uprava: izzivi za javni management
 • Varnost
 • Varovanje zaupnih podatkov
 • Osebni podatki in e-uprava
 • Problemi, ovire, nevarosti
 • E-uprava in kibernetski kriminal
 • Pomembnejše raziskave in raziskovalni projekti na področju e-uprave

3. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • Boar, B.H. Strategic Thinking for Information Technology, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 • E-uprava, tematska številka revije Uporabna informatika, št.4 letnik 9.
 • Kričej, D., Silič, M., E-uprava na dlani, Ljubljana: Pasadena, 2002 (http://www.pasadena.si/knjigarna/ knjiga.asp?id=20545).
 • Kunstelj, M., Leben, A., Vintar, M., Influencs of information technology on the quality of public services. V: Caddy, J. (ur.), Vintar, M. (ur.). Building better quality administration for the public : case studies from Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee, 2002, str. 199-218.ISBN 80-89013-07-4
 • Garson, G. G., Public Information Technologiy and e- Governaance: Managing the virtual State., 2006.
 • Bakkers, V., J., J., (editor), Information and Communication Technology and Public Innovation Assessing the ICT driven Modernization of Public Administration, 2006.
 • Bhatnagar, S., E- Government: from vision to implementation - A practical Guide with Case Studies, 2004.
 • Valeri, l., Somers, G., Robinson, N., Graux H., Dumortier, J., Handbook of Legal Procedures of Computer and Network Misuse in EU Countries, RAND Corporation, 2006., www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR337.pdf
 • Modra knjiga - Slovenija kot informacijska družba. Uporabna informatika, Marec 2000.
 • Strategije e-poslovanja v javni upravi za obdobje od leta 2001 do leta  2004. URL="http://www.gov.si/cvi/SEP-dv.pdf ". 7.2.2001.
 • Turban, E., E. MC Lean, J. Wetherbe, Information Technology for Management, John Wiley and Sons Inc., New York, 1999.
 • Tematska številka revije Uporabna informatika na temo 'Evropa in globalna informacijska družba', letnik II, štev. 4, 1994
 • Tematska številka revije Uporabna informatika na temo 'Elektronsko poslovanje', letnik VII, štev. 4, 1999.
 • Trauner, Gudrun, E-government: information and communication technology in public administration, International Institute of Administrative Sciences, Brussels, 2002.
 • Vintar, M., Dečman, M., Kunstelj, M. The use of ICT in the public sector and its influence on communication with citizens in Slovenia. V: Smithson, S. (ur.), Gričar, J. (ur.), Podlogar, M. (ur.), Avgerinou, S. (ur.). Global co-operation in the new millennium : proceedings. Vol. 1-2. Kranj: Moderna organizacija, 2001, str. 923-934, ilustr. ISBN 961-232-121-3
 • Vintar, M., Leben, A. The concepts of an active life-event public portal: Mirko Vintar, Anamarija Leben. Lect. notes comput. sci., 2002, št. 2456, str. 383-390, ilustr. ISSN 0302-9743
 • Vintar, M. E-Government in Slowenien: Jumbo-Jet vor dem Abflug. Verwalt. Manag., 2002, let. 8, št. , str. 228-233, ilustr. ISSN 0947-9856
 • Vintar, M., Dečman, M., Kunstelj, M., Leben, A.. The influence of ICT on the organisation and functioning of the public sector in Slovenia. V: Salminen, A. (ur.). Governing networks : EGPA yearbook, (International Institute oa Administrative Sciences Monographs, Vol. 22). Amsterdam [etc.]: IOS Press: Ohmsha, 2003, str. 171-190, ilustr. [COBISS.SI-ID 1531054]
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ( ZEPEP). Ur list RS, št. 57/2000.
 • Zbornik posvetovanja 'Dnevi slovenske uprave', Portorož, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003., 2004., 2005., 2006.
 • Zbornik znanstvenih razprav Visoke upravne šole, VUŠ, 2001
 • Zborniki posvetovanja 'INDO'
 • Wysocki, K.R. in R. L. Demiciell. Managing Information Across the Enterprise, John Wiley and Sons Inc., New York, 1997.
 • Drakulić M., Drakulić R., Balkan Hackers War in Cyberspace, Leeds, zbornik radova sa Cyberspace 1999: Crime, Criminal Justice and the Internet, An International Conference, March 1999, College of Ripon and York, St John at York, Cyberlaw Unit, Department of Law, University od Leeds, http:// www.leeds.ac.uk/law/ccjs
 • Drakulić M., Drakulić R., PRIVACY IN THE YUGOSLAV CYBERSPACE - PROBLEMS AND PROTECTION, Warwick, Bileta 2000, The 15th Bileta Conference: Wirld Wide Law, University of Worwick, UK, www.bileta2000/worwick.uk
 • Drakulić R., Drakulić M., HUMAN RIGHTS VERSUS SECURITY TECHNOLOGIES, Peking, SEC 2000, The 15th International Conference on Information Security, IFIP 2000, www.wcc2000.org/abstracts
 • Implementing the President's Management Agenda for E-Government, E-Government Strategy, February 27, 2002., www.whitehouse.gov/omb/inforeg/egovstrategy.pdf
 • Drakulić, M., Drakulić, R., LOCAL E-GOVERNMENT AND ATTASKS, 6th Toulon Verone Conference, Oviedo, 2003.
 • Drakulić, M., Drakulic, R., eADMINISTRATION AND SMELL OF CORRUPTION, 7th Toulon Verona, Toulon, 2004.
 • Drakulić, M., Drakulić, R., eUPRAVA, ePARTICIPACIJA I RIZICI, SYMORG 04., 2004.
 • Drakulić, M., Drakulić, R., eAdministration Culture in Local Government, 8th Toulon Verona Conference, Palermo, 2005.
 • Drakulić,M., Drakulić, R., NikodijevićA., eADMINISTRATION, eDemoCRACY, eVOTING AND RISKS IN SERBIA, NISPAcee, Moskva, 2005.
 • Drakulić,M., Drakulić, R., Challenges of eGovernment Posed to Public Managers, Nispacee, Ljubljana, 2006.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi. Usposablja se za uporabo novih konceptov, metod, orodij in veščin na področju delovanja uprave na vseh ravneh.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Dve tretjini predavanj je namenjenih obravnavi snovi, ena tretjina pa prikazu znanja na konkretnih primerih oziroma analizi primerov iz prakse ter njihovi oceni. Študentje bodo prisostvovali na predstavitvah aktualnih primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili izkušeni strokovnjaki iz praske. V okviru raziskovalne skupine bodo izdelali seminarsko nalogo, ki bo obarvana znanstveno-raziskovalno. Seminarsko nalogo bodo oddali in javno predstavili pred kolegi. Delali bodo timsko in v diskusijskih skupinah, izsledke svojega dela pa bodo predstavili v elektronski obliki. Razpravljali bodo o določenih kontroverznih vprašanjih glede uporabe e-uprave v praksi slovenske in srbske uprave.
S pomočjo elektronske klepetalnice bodo lahko spremljali zanimive dogodke in aktualne primere, tako domače kot tudi tuje. Izdelani projekt bodo predstavili drugim študentom in mentorju.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Sodelovanje v diskusijah in delo v timu ter predstavitev seminarske naloge, projekta ali študije primera so pogoj za pristop k ustnem izpitu.

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Vključenost v raziskave obravnavanega področja. Izdelava seminarske naloge, študije primera, projekta - javna predstavitev. Ustni izpit.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.