567 Odnosi z javnostjo

567 Odnosi z javnostjo

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Vinka Filipović, dr. Dragan Vukmirović

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Osnovni cilj je izpopolnitev obstoječih znanj in veščin ter seznanitev z novimi dosežki, ki so potrebni za oblikovanje ustreznih strategij komunikacije s ciljnimi javnostmi. Splošni cilj je seznanitev s konceptom odnosov z javnostmi v upravi in javnem sektorju ter razumevanje vloge in posebnosti pri uresničevanju vzpostavitve ter vzdrževanja dolgoročnih odnosov z zunanjim in notranjim okoljem.  Posebni cilji pa so ugotavljanje strateških in operativnih dejavnosti glede sprejemanja managerskih odločitev pri upravljanju s komunikacijami in medosebnimi odnosi.

2. Opis vsebine

Opredelitev in področje dejavnosti odnosov z javnostmi. Odnosi z javnostmi kot funkcija, proces, poklic in znanstvena disciplina. Organizacija funkcije odnosov z javnostmi. Odnosi z javnostmi kot strateška funkcija managementa Razmerje med trženjem in odnosi z javnostmi. Koncept odnosov z javnostmi v javni upravi. Vzpostavitev in vzdrževanje odnosov z javnostmi v javni upravi. Elementi dobrih odnosov z javnostmi  (opredelitev problema, analiza procesa, raziskovanje, poslanstvo, cilji, programi). Ciljne javnosti - ugotavljanje in razvrstitev notranjih in zunanjih ciljnih javnosti. Dela in naloge odnosov z javnostmi. Družbeno odgovorni odnosi z javnostmi. Specializacija znotraj funkcije odnosov z javnostmi. Funkcija tiskovnega predstavnika. Korporativni odnosi z javnostmi. Izbor in vključevanje specializiranih agencij za odnose z javnostmi. Dejavnosti odnosov z javnostmi. Graditev celostne podobe. Organizacija posebnih dogodkov. Odnosi z mediji. Sponzorstvo. Poslovni protokol. Interni odnosi z javnostmi. Lobiranje. Komuniciranje družbene odgovornosti. Odnosi z javnostmi v kriznih situacijah. Načrtovanje odnosov z javnostmi. Raziskovanje javnega mnenja. Situacijska analiza. Ugotavljanje ciljev odnosov z javnostmi. Opredelitev strategij in taktik. Določanje proračuna za program odnosov z javnostmi. Evalvacija in merjenje učinkovitosti ter uspešnosti odnosov z javnostmi. Strategije odnosov z javnostmi v nepridobitnem sektorju. Strategije odnosov z javnostmi v mednarodnem in večkulturnem okolju. Etični vidiki odnosov z javnostmi

3. Temeljna literatura

Obvezna literatura:

 • V. Filipović, Kostić M., Prohaska S.: "Odnosi s javnošću - Poslovna komunikacija, Poslovni imidž, Profesionalno ponašanje", FON - Menadžment, Beograd, 2001.
 • Cutlip S., Center A., Broom G.: "Effective Public Relations", Prentice Hall, New Jersey, 2000.
 • Maitland I.:"Perfect PR", International Thomson Business Press, London, 1999.
 • Ustrezne spletne strani, povezane z uporabo odnosov z javnostmi v javni upravi

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje


Znanje na področju managementa, trženja, komunikacije, prava, organizacije, administracije in upravljanja s podatki.


Uporaba


Usposabljanje za uporabo novih konceptov in veščin komunikacij v odnosih z zunanjim in notranjim okoljem, mediji, graditev celostne podobe organizacije.


Refleksija


Ozaveščanje o vzpostavitvi dobrih odnosov z javnostmi, izmenjavi mnenj, izkušenj in znanj s ciljnimi skupinami, potrebi načrtovanja odnosov z javnostmi.


Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet


Priprava na:
Predstavitev storitev javnega sektorja, komunikacija z uporabniki storitev ter ocena doseženih učinkov.
Raziskovanje ciljnih javnosti in primerjalna analiza programov komunikacij v javni upravi.
Uporaba različnih veščin komunikacije, graditve podobe, znamke, pogajanja, reševanje kriznih situacij, organizacija posebnih dogodkov.

5. Metode poučevanja in učenja

Pouka se izvaja s predavanji in interaktivnim delom s študenti v sklopu debat, ustvarjalnih delavnic, skupinskega dela pri reševanju konkretnih primerov in predstavitev ustreznih rešitev. Učni program se izvaja:

 • Z obravnavo učnih vsebin s strani profesorjev in sodelavcev pri predavanju.
 • Z reševanjem primerov iz prakse
 • Z obravnavo literature in interneta
 • S timskim delom
 • S predstavitvijo rezultatov timskega dela Poznavanje javnega sektorja
 • Z izdelavo seminarskih nalog,
 • Z obiski ustreznih organov upravi

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 Obveznosti študentov so:

 • Ineraktivno delo (diskusije, delavnice, obiski) - 15 %
 • Analiza primerov iz prakse- 20 %
 • Izdelava seminarske naloge - 15 %
 • Predstavitev seminarske naloge, rezultatov timskega dela in analize primerov - 15 %
 • Priprava in opravljanje izpita - 35%

8. Metode evalvacije kakovosti

Evalvacijski vprašalnik/anketa.