566 Ekonomika in analiza poslovanja

566 Ekonomika in analiza poslovanja

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Stanka Setnikar Cankar
 • Ostali sodelavci: dr. Nevenka Žarkić Joksimović, dr. Marko Hočevar, dr. Aleksander Aristovnik

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Namen predmeta je seznanitev študentov z osnovami ekonomike javnega sektorja in financiranja v pogojih tržne ekonomije.  Od teoretičnih osnov za uvajanje tržnih kriterijev na področju delovanja javnega sektorja  preide na obravnavo politike in prakse javnega sektorja. Prikaže možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje. Posebej obdela vprašanje proračunskega finansiranja in oblike privatizacije javnega sektorja  primerja z različnimi rešitvami zagotavljanja in finansiranja v drugih tržnih ekonomijah. S primeri prikaže možnosti zagotavljanja dodatnih virov za finaciranje dejavnosti in podjetniškega delovanja organizacij javnega sektorja.
Študentje bodo sposobni samostojno uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje teorije na praktičnih primerih. Naučili se bodo reševati probleme v novih razmerah in iskati originalne rešitve. Ob upoštevanju različnih kriterijev bodo sposobni presoditi o predvidljivih posledicah določenih ukrepov. Učili se bodo komuniciranja in sporočanja določenih dejstev in utemeljevanja odločitev.

2. Opis vsebine

 • Ekonomski problemi v družbi
 • Ekonomska regulacija
 • Značilnosti storitev javnega sektorja
 • Spremembe v delovanju javnega sektorja
 • Financiranje javnega sektorja
 • Proračunski viri financiranja
 • Neproračunski viri finaciranja
 • Nove poslovne ideje
 • Podjetniški pristop k pridobivanju sredstev
 • Analiza poslovanja

3. Temeljna literatura

obvezna literatura in viri

 • Setnikar-Cankar S et.al., 2004 Ekonomika javnega sektorja, študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, Ljubljana
 • Setnikar-Cankar S., Andoljšek Ž., 2003, Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju, X. Dnevi slovenske uprave, Fakulteta za upravo, Portorož
 • Setnikar-Cankar S., Pevcin P., 2002,  Public   administration reform through the abolishment of administrative barriers to investment - fostering the internationalisation of the Slovenian economy, 1oth  EADI international conference,University of ljubljana, Ljubljana
 • Setnikar-Cankar S., Klun M., 2002:  Service sector: analysis of higher education in Slovenia, International conference: Public private partnership, University of  Carlstad
 • Setnikar-Cankar S., Pevcin P., 2002: Competitiveness of the Economy and State Administration - The Case of Slovenia. International Conference: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002, University of Zagreb, Graduate School of Economics&Business
 • Setnikar-Cankar S., 2002, Finančna decentralizacija in razbremenitev proračuna države, Zbornik IX. Dnevi slovenske uprave, Visoka upravna šola, Portorož
 • Setnikar-Cankar S., 2001, Ekonomika zdravstva: izkušnje drugih držav in raziskava Visoke upravne šole, Zbornik VIII. Dnevi slovenske uprave, Visoka upravna šola, Portorož
 • Setnikar-Cankar S., Hrovatin N., 2002, Temelji ekonomije, 1. dopolnjen ponatis, Visoka upravna šola, Ljubljana, str. 129-250

dodatna literatura in viri

 • Hrovatin N. in soavtorji, 2001, Strategija razvoja lokalnih gospodarskih javnih služb v Sloveniji, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
 • Ferfila B., Kovač P., 2000, Javne politike in javna ekonomika, FDV, Ljubljana, str. 75-144
 • Kamnar H., 1999, Javni zavodi med državo in trgom, Znastveno in publicistično središče, Ljubljana, str. 144-186
 • Tekavčič M., 1995, Nekateri vidiki analize uspešnosti poslovanja, Zbornik ZES, Portorož, str. 66-75

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Poleg predavanj bodo študentje imeli možnost sodelovati na predstavitvah praktičnih primerov, ki jih bodo predstavili strokovnjaki iz prakse. Izdelali bodo seminarsko nalogo tako, da bodo vključeni v raziskovalno skupino Inštituta za ekonomiko in management javnega sektorja. Seminarsko nalogo bodo javno predstavili. Preko elektronske klepetalnice bodo komentirali aktualne dogodke in pripravili primere iz prakse doma in v tujini.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet predvideva, da študent obvlada vsebino predmetov Temelji ekonomije, Pravna ureditev javne uprave in Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem.

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pozitivno ocenjena seminarska naloga, kot del raziskave v okviru seminarja, javni zagovor naloge, pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.