565 Management v javnem sektorju

565 Management v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Zdravko Pečar
 • Ostali sodelavci: dr. Vesna Miličević

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti naj bi spoznali najpomembnejša znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno izvajanje in načrtovanje strateških sprememb. Poleg tehnik za izdelavo strateških planov bodo spoznali tudi najpomembnejša izhodišča za strateške spremembe/izboljšave kot sta koncepta Novi javni management in Management celovite kakovosti (TQM), ter različna orodja, ki zagotavljajo preglednejše in celovitejše razumevanje obravnavane problematike.
Študent bo moral pokazati znanje snovi, ki nadgrajuje srednješolsko izobrazbo ter se sproti seznanjati z novostmi na tem področju  Pri tem bo pridobil znanje za reševanje problemov iz prakse, skupaj s potrebnim znanjem za takojšnje izpolnjevanje najpomembnejših problemov. Sposoben bo zbrati in interpretirati ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako zadeve izboljšati ali nadgraditi.

2. Opis vsebine

 • Splošni viri strateških sprememb v javnem sektorju
 • Novi javni management
 • Sodobne metode in tehnike managementa
 • Strateški management
 • Strateški management v javnih organizacijah
 • Orodja za strateško planiranje

3. Temeljna literatura

Obvezna literatura in viri

 • Pečar Zdravko, Management v javnem sektorju, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003
 • Davenport H, T.: Process innovation; Reengineering work through IT<, HBSP Press Boston, ZDA 1993.
 • Hanc A.: Projektni management GV Ljubljana 2002

Dodatna literatura in viri

 • Bryson, J. Strategic planning for nonprofit organisations. Jossey-Bass Publishers, SF, ZDA 1995
 • Bendel T., Louise Boulter&Paul Goodstadt: Benchmarking for Competitive Advantage, London 1998

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja.
V okviru seminarja bodo študentje skupinsko ali individualno predstavili delo, diskutirali o izsledkih seminarja ter analizirali predstavljeni seminar skupaj s poslušalci.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni izpit 70% in seminarska naloga v okviru seminarja 30% končne ocene.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.