564 Institucije EU

564 Institucije EU

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Peter Grilc
 • Ostali sodelavci: dr. Alenka Kuhelj

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo pri tem predmetu poglobili predvsem teoretično znanje o vrstah in tipih integracijskih procesov. Usposobili se bodo za samostojno uporabo znanja na področju EU, predvsem institucij in materialnega prava.  To znanje mu bo omogočilo visoko stopnjo originalnosti pri oblikovanju predlogov ter nadgradnjo obstoječega znanja, pridobljenega na dodiplomski stopnji. S pomočjo tega znanja bodo znali pridobljeno znanje povezovati z drugimi podobnimi področji, ga posredovati naprej in z njegovo pomočjo reševati študije na raziskovalnem področju.

2. Opis vsebine

 • Splošno o vrstah integracij
 • Integracije v Evropi
 • Razvoj evropske gospodarske integracije
 • Institucije skupnosti - sestava, pristojnosti, razmerja v institucionalnem aparatu, posebnosti
 • Komisija
 • Svet
 • Evropski parlament
 • Sodišče ES, Sodišče I. stopnje, Sdodišče za uslužbence
 • Računsko sodišče
 • Drugi organi
 • Sodno varstvo pred Sodiščem ES in Sodiščem I. stopnje ter Sodiščem za uslužbence
 • Zakonodaja skupnosti in sprejemanje političnih odločitev
 • Narava prava skupnosti: neposrendi in posredni učinek
 • Uporaba prava ES: sredstva pred nacionalnimi sodišči
 • Razmerje med pravom ES in nacionalnim pravom: prevlada, neposreden učinek, neposredna uporabnost
 • Splošna načela
 • Temeljne ekonomske svoboščine
 • Prosto gibanje blaga
 • Prosto gibanje zaposlenih
 • Svoboda ustanovitve sedeža in ponujanja storitev
 • Prost pretok kapitala in plačil
 • Javna politika
 • Zagotavljanje enakopravnosti
 • Konkurenčno pravo
 • Karteli
 • Zloraba prevladujočega položaja
 • Koncentracije
 • Državne pomoči
 • Javna podjetja
 • Dumping
 • Nelojalna konkurenca in varstvo potrošnikov
 • Javni sektor
 • Intelektualna lastnina
 • Država in skupni trg
 • Varstvo okolja
 • Zunanja politika
 • EU in države nečlanice v različnih statusih približevanja in sodelovanja

3. Temeljna literatura

 • Grilc / Ilešič, Pravo Evropske unije, I. knjiga, Cankarjeva založba, 2001
 • Grilc, Pravo Evropske unije, II. knjiga, Cankarjeva založba, 2001
 • Craig, de Burca, EC Law, Clarendon, Oxford, 2001 ali druga angleška / francoska / italijanska / nemška literatura na predlog kandidata in ob soglasju predavatelja

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, diskusije, seminarske naloge

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit
Izdelava seminarske naloge v obsegu do ene avtorske pole na temo, ki jo kandidat izbere skupaj s predavateljem.
Pozitivna ocena seminarske naloge prispeva do  30 % k skupni izpitni oceni.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.