563 Primerjalna javna uprava

563 Primerjalna javna uprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Gregor Virant, dr. Bojan Bugarič
 • Ostali sodelavci: dr. Polonca Kovač

1. Cilji in predmetno specifične kompetence

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z javnimi upravami držav članic Evropske unije in nekaterih drugih držav (npr. ZDA). Primerjalni pogled je pomemben za razumevanje slovenskega sistema javne uprave in njenega razvoja ter uvajanja študentov v znanstveno obravnavanje tega področja. Podan bo pregled načel delovanja javnih uprav, funkcij, organizacijske strukture in razmerij, procesov in uslužbenskih sistemov. Prikazan bo trend harmonizacije upravnih sistemov,  ki ga povzroča razvoj t.i. enotnega upravnega prostora v Evropski uniji. Poseben poudarek bo dan razvojnim trendom na področju upravljanja kakovosti, inovativnih upravnih storitev, poenostavljanja postopkov in e-uprave, pri čemer bodo prikazani uspešni primeri. Študent na tej stopnji pokaže znanje, ki ga je osvojil na prvi stopnji. Pokaže kako je sposoben identificirati in opredeliti organizacijski problem, ki se pojavi na konkretnem delovnem mestu. Organizacijski problem mora biti sposoben kritično analizirati ter ga s pomočjo ustreznega pristopa učinkovito rešiti, Na tej stopnji študent pridobi vsa bistvena in predvsem popolna znanja, ki mu omogočajo samostojno delo.

2. Opis vsebine

 • Načela delovanja sodobnih javnih uprav
 • Funkcije javnih uprav
 • Organizacijska struktura javnih uprav
 • Centralni upravni sistemi
 • Privatizacija upravnih funkcij
 • Uslužbenski sistemi
 • Razvojni trendi javnih uprav

3. Študijska literatura

Obvezna literatura in viri

 • Bekke, Perry, Toonen: Civil Service Systems in Comparative Perspective, Indiana University Press, 1996.
 • An Introduction to French Administrstion, Institut international d'administration publique, Paris, 1996.
 • Auby, Auby: Institutions administratives (organisation generale, fonction publique), Dalloz, Paris, 1996.
 • Ziller: Administrations comparees, Montchrestien, 1993.
 • Bach et al.: Public Service Employment Relations in Europe, Routledge, 1999.
 • Cardona: Organisation of the Public Administration, Sigma, 2002.
 • C.A.F. - Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (prevod in priredba), Urad za organizacijo in razvoj uprave, 2003.
 • From Red Tape to Smart Tape - Administrative Simplifications in OECD Countries, OECD Report, 2003.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

Uporaba

Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

Refleksija

Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča refleksijo.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje pomanjkljivosti.

5. Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih študentje spoznajo teoretske osnove področja in pridobijo in poglobijo metodološka znanja za izvedbo raziskave, ki je osnova za izpitno nalogo.
Študentje predstavijo rešitve raziskovalnega projekta ter samo analizo raziskave.

6. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

7. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Študent mora pripraviti seminarsko nalogo v obsegu 15 do 20 strani, ki zajema primerjalni pregled določene tematike, ki ustreza vsebini predmeta, v najmanj treh državah članicah Evropske unije. Zraven izdelave seminarske naloge mora študent opraviti še pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: 0 - 5 nezadostno; 6 - zadostno; 7 - dobro; 8, 9 - pravdobro; 10 - odlično

8. Metode evalvacije kakovosti

Na zadnjem srečanju s študenti se opravi samoevalvacija vsebine predmeta in metod dela v diskusiji s študenti.