Magistrsko delo

Magistrsko delo

 • Študijski program in stopnja: skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 25 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: /
 • Seminarji: /
 • Druge oblike študija: 10
 • Individualno delo: 740
 • Nosilec: Nosilci in izvajalci predmetov na študijskem programu

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v 2. letnik, opravljene vse preostale obveznosti programa (95 ECTS).

2. Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela. Vsebino dela določi mentor. Študenti si mentorja izberejo sami, na osnovi predhodno razpisanih tem nosilcev različnih predmetov v študijskem programu.

3. Temeljna literatura in viri

Izbor literature se bo prilagajal izbrani temi.

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Cilj magistrskega dela je samostojno znanstveno- raziskovalno praktično ali teoretično delo študenta, v katerem pokaže, da je sposoben celovite obdelave izbrane teme. Pri tem se študent usposobi za dokazovanje ali zavrnitev postavljene teze, obvlada iskanje in uporabo ustreznih primarnih virov in strokovne literature ter zna argumentirati svojo tezo.

Kompetence:

Predmetno specifične kompetence, ki jih bodo študenti in študentke usvojili pri tem delu so naslednji:

 • uporaba in obvladovanje različnih teoretskih konceptov in metodoloških pristopov pri ukvarjanju z izbrano problematiko; sposobnost kritičnega pretehtavanja argumentov za in proti uporabi določenega koncepta, teorije ali empiričnega pristopa;
 • kritična analiza uporabljenih primarnih virov in strokovne literature;
 • obvladovanje raziskovalnih metod, znanstvenega aparata ter sposobnost sinteze raziskovalnih rezultatov in spoznanj.

5. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje vseh pomembnejših teorij in metodoloških pristopov. Razumevanje osnovnih razlik med metodologijami in njihove »uporabnosti« na danih primerih, razumevanje ključnih načel znanstveno-raziskovalnega dela.

Uporaba
Uporaba posameznih metodoloških pristopov na analizi izbranega primera (problema) in uporaba znanstveno-raziskovalnih metod dela.

Refleksija
Študenti in študentke so sposobni na osnovi poznavanja metodologij znanstveno-raziskovalnega dela reflektirati svoje delo v širšem družbenem kontekstu.

Prenosljive spretnosti
Študenti in študentke se pri tem delu usposobijo za samostojno iskanje in obdelavo virov in literature, znajo obdelati in vrednotiti empirične podatke, obvladajo različne teoretske pristope k reševanju problema, sposobni so kritične analize in razmišljanja, znajo v praksi uporabiti različne metode znanstveno-raziskovalnega dela.

6. Metode učenja in poučevanja

Individualno znanstveno-raziskovalno (empirično ali teoretsko delo); konzultacije z mentorjem.

7. Načini ocenjevanja

Predstavitev koncepta magistrskega dela (teoretičnih izhodišč in metodologije) ter najpomembnejših rezultatov, zagovor magistrskega dela z odgovori na vprašanja komisije in predhodno publiciranje izsledkov raziskovanja 100%

9. Reference nosilca

Študent izdela magistrsko delo pri izbranem mentorju, ki je eden od nosilcev ali izvajalcev predmetov v programu. Reference vseh nosilcev so navedene v učnih načrtih predmetov, ki jih izvajajo in so, skupaj s habilitacijo, merodajne tudi za vodenje študenta pri izdelavi magistrskega dela.