758 Management v javnem sektorju

758 Management v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 80
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Primož Pevcin, dr. Vesna Milićević

1. Opis vsebine

 • Pregled razvoja teorij menedžmenta
 • Aktualni razvoj menedžmenta v javnem sektorju in koncept novega javnega vladanja
 • Sodobni vidiki organizacije in delovanja javnega sektorja
 • Med in znotraj-organizacijska partnerstva in izvajanje javnih storitev
 • Merjenje učinkovitosti in uspešnosti delovanja javnega sektorja
 • Sistemi zagotavljanja odgovornosti in transparentnosti delovanja javnega sektorja
 • Modeli finančnega menedžmenta v javnih organizacijah
 • Tehnike/orodja strateškega načrtovanja
 • Splošni viri strateških sprememb v javnem sektorju
 • Politika in javni menedžment
 • Aktualna razvojna in raziskovalna vprašanja na področju javnega menedžmenta
 • Aplikacija parametričnih in neparametričnih metod empirične analize pri raziskovanju na področju menedžmenta javnega sektorja

2. Temeljni literatura in viri

 • Kralj, J.: Management- temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev. Visoka šola za management, Koper, 2003
 • Pečar Z.: Management v javnem sektorju, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004
 • Pevcin P.: Menedžment javnega sektorja, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2011
 • Davenport H, T.: Process innovation; Reengineering work through IT«, HBSP Press Boston, ZDA 1993.
 • Hauc A.: Projektni management GV Ljubljana 2002
 • Milićević V., Strategijsko poslovno planiranje - menadžment pristup, deveto izdanje, FON, Beograd, 2011.
 • Milićević V., Međunarodni menadžment - novije tendencije, treće izmenjeno izdanje, FON, Beograd, 2009.
 • Milićević V., Izazovi menadžmenta vezani za evropsku integraciju, Ekonomski vidici br.2, 2006.
 • Rainey H.G.: Understanding and managing public organisations, Jossey-Bass, San Francisco, 2009.

3. Cilji in kompetence

 • Predmet nadgrajuje znanja s področja uvajanja tržno ekonomske miselnosti v delovanja javnega sektorja
 • Storitveno naravnanost javnega sektorja in usmerjenost k strankam bodo študentje proučevali s podporo znanja in spretnosti  sodobnih metod menedžmenta.
 • Študente predmet usposobi za samostojno analizo in sintezo stanja pri iskanju rešitev zahtevnejših strokovnih problemov s pomočjo ustreznih pristopov in metod.
 • Študenti naj bi poznali ključna znanja in veščine, ki jih zahteva dober management tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju.
 • Študenti naj bi razumeli spremembe v okolju in znali uspešno načrtovati in izvajati strateške spremembe.
 • Študenti bodo znali izdelati strateške načrte, razumeli pa bodo tudi najpomembnejša izhodišča za strateške spremembe/ izboljšave kot sta koncepta Novi javni menedžment (NJM), Novo javno vladanje in Menedžment celovite kakovosti (TQM).
 • Študentje se pri predmetu tudi seznanijo z osnovami raziskovalnega dela na področju javnega menedžmenta, saj bodo znali aplicirati raziskovalne metode pri proučevanju aktualnih problemov delovanja sektorja.
 • Študent bo obvladal znanja in veščine zgoraj opisane snovi, ki nadgrajuje izobrazbo na prvi stopnji, ter se seznanil z novostmi na tem področju.  Pri tem bo pridobil znanje za boljše teoretično razumevanje procesa reševanje problemov in razvil praktične veščine za boljše odločanje in izvajanje vseh preostalih faz v procesu reševanja problemov. Pridobil bo tudi vodstvene in organizacijske zmožnosti.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:

 • Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega proučevanja delovanja managementa, zna povezovati svoje znanje in razumevanje praktičnih primerov in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega raziskovanja in strokovnega izpopolnjevanja.
 • Študent je sposoben identificirati glavne raziskovalne in razvojne probleme delovanja javnega sektorja ter uporabiti primerno znanstveno-raziskovalno metodologijo pri proučevanju raziskovalnih vprašanj.

5. Metode poučevanja in učenja

Osnovo predstavljajo predavanja in usmerjanje na individualni študij posameznih področij.

V okviru seminarja bodo študentje skupinsko ali individualno predstavili raziskovalno delo, diskutirali o izsledkih in rezultatih, ter analizirali predstavljeno skupaj s sošolci, predavateljem in morebitnimi gosti.

6. Način ocenjevanja

 • Pisni izpit 50%
 • Seminarska naloga v okviru seminarja 50%