757 Raziskovalni seminar

757 Raziskovalni seminar

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj:/
 • Seminarji: /
 • Druge oblike študija:10
 • Individualno delo: 230
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: /

1. Opis vsebine

 • Struktura in vsebina raziskovalnega članka
 • Jezik in stil pisanja
 • Izbira teme raziskovalnega dela in analiza primernosti teme
 • Študij literature, analiza vsebine
 • Utemeljitev teme
 • Opredelitev raziskovalnih vprašanj
 • Pomen, opredelitev in obravnava hipotez
 • Načrtovanje in izvedba raziskave
 • Poročanje o rezultatih raziskave
 • Objavljanje znanstveno raziskovalnih člankov

2. Temeljni literatura in viri

 • Lester J.D., Lester J.D. Jr, 2011. Writing Research Papers: A Complete Guide, Books a la Carte Edition, 14th ed. Longman.
 • Behrens, L., Rosen, L.J., 2011. A Sequence for Academic Writing, 5th ed. Longman.
 • Association, M.L., 2009. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th Edition, 7th ed. Modern Language Association of America.
 • Pasek, J., 2012. Writing the Empirical Social Science Research Paper, <http://www.apa.org/education/undergrad/empirical-social-science.pdf>, accessed 15.01.2013.
 • USC, 2012. Organizing Your Social Sciences Research Paper, USC Libraries, <http://libguides.usc.edu/writingguide>, accessed 15.01.2013.
 • Creedy, J., 2002. Starting Research and Writing a Research Paper. <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcm_041862.pdf>, accessed 15.01.2013.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • prepozna in opredeli problem, postavi raziskovalna vprašanja in ali trditve in opredeli raziskovalne hipoteze,
 • pripravi načrt raziskave in načrt raziskovalnega projekta,
 • izvede raziskavo in opredeli rezultate,
 • poročilo o rezultatih raziskave oblikuje v znanstveni članek v IMRAD formatu,
 • pri pisanju uporabi ustrezno formalno obliko jezika u uporabi znanstveni stil pisanja.

Kompetence:

Študent je sposoben:

 • izbrati in oceniti primernost teme in problemskega okvira
 • načrtovati raziskave in raziskovalni projekt z vsemi potrebni elementi,
 • izbrati primerno literaturo in oblikovati pregled predhodnih raziskav,
 • komentirati, vsebinsko interpretirati in diskutirati o rezultatih raziskav
 • poročati o rezultatih v obliki znanstvenega prispevka.

4. Predvideni študijski dosežki

Študentje:

 • so zmožni
 • pripraviti načrt manjše empirične raziskave izpeljati raziskovalni projekt in interpretirati dobljene rezultate,
 • pripraviti raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave, in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah,
 • pripraviti znanstveno raziskovalni članek za objavo v izbrani publikaciji,
 • recenzirati članke drugih avtorjev.

5. Metode poučevanja in učenja

 • raziskovalno delo
 • konzultacije
 • e-učenje

6. Način ocenjevanja

Način ocenjevanja je določen glede na vrsto dela (obveznosti) študenta:

vsebinsko poročilo ob raziskovalnem delu
ali
objavljeni prispevek v znanstveni ali strokovni publikaciji.